Epuraan 3

1Choo kituupchō, choo kiikuurook :Iriin akuutapaanaak ālēku chaachiich! Apkaata kee kiyoo /kungʼuutuuy nēē /kumwoorēy kilē kiichō :Yēēsu kilēku Kāāyooytooyiin akilēku Tisiin nyoo Ōōw. 2Kiikoonyit :inyeentee Iriin nyoo kiilēwēnēy ku-irchi pāyiisyōōni, kilēē paani kiikoonyitēy :Muusa, kuuryoonchinii kōpō :Israayeel. 3/Kiikoonyitēy chiich nyoo kitēēkēy kō kusiir koot. Nkōō oor nyoo lēē nyoonēē /kēēkoonyitēy Yēēsu kusiir Muusa. 4Kō aka tōkōl kichēpēy chiich, aku Iriin nyoo kiichēp tukun tōkōl. 5Kiikoonyitēy :Muusa pāyiisyeenyiin tōkōl kilēē kipāyityoontoo kōpō Israayeel, akiingʼuutuuy ngʼal choo kiiwō kingʼoongʼuuy :Iriin nkōō kēnyiis choo mii taay. 6Aku nyuun koonyitoot :Yēēsu kilēē wēērii nyoo ryoonchinii kaa Iriin. Kipoochaan kaayoonēē, nēē kitas taay keenam kiyoonēē kiimoongʼuuy ākēēlāsēē keey nkōō nyakanat. 7Ānkēt :akwaan kilē mwoorēy :Iriin kupunuunō Toomirmiiryeenyiin kilē, "Nēē ateer aniinee kiyoo āmwoorwook, 8ku maakar mētēwiiyiikwook kilēē paani kii-irēy :paapatiinēkwook choo kiichuunnyō, akuutyaman mu suur kwēēn. 9Kii-iiman paapatiinēkwook akuutyaman, mpō ntā kikiikuuro kwōngʼuut choo kyaa-ir nkōō kēnyiis artam. 10Nkanyi, kyoonārēēchi pichoochēē akaamwaa kilē, 'Liipootēēn ākōy amaatuup oortineechuuch.' 11Kyoosirpēn akipō pichoochēē nkōō ngʼwoonin, akaamwaa kilē, 'Mā ākōy kinyōōru kiimuny nyoo kyooyoomiis akwaaneek.' " 12Kunyuun oo, choo kituupchō, āriip keey simaa-ir ngʼōōki ākoochuunyēērēē Iriin kuti mootiirēē keey. 13Acheera keey pērēētuus tōkōl nēē toosōpsōōt, tama-iraak :ngʼōōki ālēku sālwēy akukar mētēwēyiikwook. 14Nēē kitas taay kēētiirēē keey Iriin ākōy pērēētuu nyēpō lēt kilēē paani kiikēētoowu, keepa keeramta ākōō Kiriistō. 15Kilēē paani /kātākēēmwoorēy kilē, "Nēē ateer aniinee kiyoo āmwoorwook, ku maakar mētēwiiyiikwook kilēē paani kii-irēy :paapatiinēkwook choo kiichuunnyō." 16Mpō ngʼoo :choo kiiteer kiyoo kiimwooru :Iriin akichuunnyēērō? Ma akwaaneek :tōkōl choo kiimutuunēē :Muusa Miisiri? 17Ngʼoo choochēē kiinārēēchi :Iriin kēnyiis artam? Mā pichoochēē kii-ir ngʼōōki, akumēērchi suur kwēēn? 18Kii ngʼoo chu kii sirpēnchinii :Iriin kilē mā ākōy kinyōōru kiimuny nyoo kiyoomiis? Kii pichoochēē maateer iit inyeentee. 19Kuurōōtēy nkōō yēēnyi nyuun kilē maanyōōru :pichoochēē kiimuny nyēpō Iriin, āmu kii maaran inyeentee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\