Epuraan 7

1Kii pāytooyiintoo kōōroo Sālēēm :chiichi /kukuurēē Mēēlkisētēēki akii tisiin nyēpō Iriin nyoo tōrōōr kitya. Kii nēē chōōnō :Apraam pooryoot nyoo kiipēl pāytooy, kituuyēērēē :Mēēlkisētēēki akuupēēruur inyeentee. 2Kiitē :Apraam chiichoonēē kapeepar ākoongʼo nkōō taman nyēpō tukun choo kiipāru. Ngʼuutuuy :kaarinaani pō Mēēlkisētēēki kilē 'Pāytooyiintoo man.' Āmu ngʼālyoontooni lēē Sālēēm ku kaalya, /kēēkuurēē :Mēēlkisētēēki nkōō kaarin aka 'Pāytooyiintoo kaalya.' 3Moomii :yoo ngʼuutuuy paapaa Mēēlkisētēēki ntā ku eeyeenyiin amoomii mpō :yoo ngʼuutuuy areenyiin, ntā ku pērēētuu nyoo /kikunāmēē ntā nyoo kiimēērēē. Tisiin :inyeentee nyēpō ākōy kilēē Wēēroo :Iriin. 4Apkaata kee ōōwin nyoo kiitingʼēy :Mēēlkisētēēki. Kiitē :kuukōnyoon Apraam inyeentee kepeepar ākoongʼo nkōō taman nyēpō tukuuchiich tōkōl choo kiinyōōrchi pooryoot. 5Kiimārēy :ngʼātuutēpō Muusa /kēē-opchinii kaapoorpō Laawi choo tis kepeepar ākoongʼo nkōō taman chēpō tukun choo kitingʼēy. Kiinyōōrchi :tisiichoochēē tukuuchoochēē piikwaak mpō ntā kii kuukōngʼwaangʼ tōkōl Apraam /akiimākii-irēy kilēē nyoonēē. 6Mpō ntā kiimāchōōnēē :Mēēlkisētēēki kaa Laawi, kuutē :Apraam kepeepar ākoongʼo nkōō taman nyēpō tukuuchoochēē kiipāru. Kiipēēruur :tisiintoonoonēē Apraam nyoo kiikiiyoomiis :Iriin kilē pēēruurēy. 7Chiich akan nyoo pēēruuriisyēy ku ōōw kusiir nyoo /kākiipēēruur. 8/Kiikuutēnii tis chēpō kaa Laawi kepeepar ākoongʼo nkōō taman akiimēērsōōt akwaaneek. Wōloo nyuun /kumwoorwēēch kilē sāpoot Mēēlkisētēēki ākōy. 9Muukēy mpō keemwa kilē kiitētō :kaapoorpō Laawi kepeepar ākoongʼo nkōō taman pērēētuunoonēē kupunuunō Apraam, 10āmu kii nēē tuusōōt :Apraam ākōō Mēēlkisētēēki kitākumii :Laawi pōōrpō kuukōnyiin Apraam. 11Kiiryoonchinii :tisiik chēpō araa Laawi ngʼātuutēpō Muusa. Aku ntā /kiiku-irēy piich kutililiituuy kupunuunō pēēlsyoo kōrōs kutuup keey ākōō ngʼātuutēpō Muusa, ntā kiimāchōōnēy :Yēēsu nyoo kii tisiin kilēē Mēēlkisētēēki. Ntā kiiyamēy tisiik chēpō kōpō Aaron nyoo kii kaapooriintoo Laawi. 12Kunyuun, nēē /kakeewal kō nyoo pkoonēē tisiik, /keewalēy mpō ngʼātuut. 13Wōloo nyuun, kiimāchōōnēē :Yēēsu nyi /kungʼāloolēē araa Laawi. Aku kiichōōnēē kō nyoo kiimoomii :chiich nyoo kiikilēku tisiin. 14Tookunoot kilē /kiikituum Kiptaayaantēēnyoon kuchōōnō kaa Chuuta, āmoomii :yoo mwoorēy :ngʼātuutēpō Muusa kilē pkoonēē tisiik kōyi. 15Kiikutooku aniin tisiintēē aka nyoo lēē Mēēlkisētēēki. 16Kii nēē /ku-irēy Yēēsu kilēku tisiin, ku mēēlē /kiikutuup ngʼātuut nyoo mwooruuy kō nyoo mārēy kupkoonēē tisiik. Aku /kiiku-ir kilēku tisiin kutuup keey ākōō kaamuukaa sopoon nyoo mēēmuukēē /keeryeew, 17kilēē paani mwoorēy :siruut kilē, "Ilēkuuy tisiin nyēpō ākōy, kilēē Mēēlkisētēēki." 18Kiimēēmuukēy :ngʼātuutēpō Muusa ku-ir chiich kutililiit. /Kēēmoolchi nyuun ngʼātuutēchoochēē kamas, āmu kii kuskusō aku puch. Aku aniinee kēēmoongʼuuy kir nyaa karaam nyoo tāchinēēch wōloo mii :Iriin kusiir ngʼātuutēpō Muusa. 20Paani kiilēku :Yēēsu tisiin, ku kiisirpēn :Iriin. Ku kii nēē lēku :pichoochēē walak, ku moomii :chiich nyoo kiisirpēn. 21Kilēku :Yēēsu tisiin paani /kiikimwa kilē, "Kiisirpēn :Iriin amāwālēy kāāpkootuutēchiich: Inyēēn tisiin ākōy." 22Kunyuun, siirēy :ārāruut nyoo rēēl nyoo kiipō kēny, aku Yēēsu nyoo irēy kuusilta ārāruutyooni rēēl. 23Kii chaangʼ :tisiichoochēē kiipō kaa Laawi nyoo kii nēē karta meerat amatas taay pāyit, ku /kiikuukēērēē aka. 24Āmu sāpēy nyuun :Yēēsu ākōy, ku moomii nyoo kēērēy inyeentee nkōō pāyiisyeenyiin. 25Nkanyi, muukēy nyuun :Yēēsu kusāru piich choo pkoonēy wōloo mii :Iriin kupuntoorēē inyeentee, āmu sāpēy :inyeentee ākōy akusoochinii pichoochēē. 26Tisiin nyoo Ōōw :Yēēsu nyoo nyoolunoot. Tiliil :inyeentee amātingʼēy ngʼōōki. /Kiiketapaana :kipngʼōōkiin /ākēētōrōōr ākōy ku-it wōloo mii :Iriin. 27Makarkeey :inyeentee ākōō tisiik walak choo ēēchēēn choo kiipēēlēy kōrōs pērēētuus tōkōl, akipō ngʼōōkiikwaak kupōk, nēē ityō kupeel chēpō piich walak. Aku, kiitētō keey :Yēēsu āsip ākoongʼo kima, /sikēēnyōōchi kaat piich ngʼōōkiikwaak. 28Kutuup keey ākōō ngʼātuutēpō Muusa ku /kiikulēwēnēy piich kilēku tisiik choo ēēchēēn amachuulootēēn. Ku mpō kimii :ngʼātuutēchoochēē, ku kiisirpēn :Iriin kulēwēn Wēēriinyiin kilēku Tisiin nyoo Ōōw nyoo chuulaat ākōy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\