Chowaana 17

1Kii nēē kaakuuwaangʼ :Yēēsu kumwa ngʼaleechoochēē, kuuro kipsēnkwēt akimwa kilē, "Paapa kaaku-itu saayitiinyuun. Itōrōōroon sootōrōōrin. 2Inyēēn nyi kiikōōnoon kaamuuka nkōō wōloo mii :piich tōkōl sootē piich choo kiikōōnoon sopoon nyēpō ākōy. 3Sāpoon nyēpō ākōy nyuun ku nyi: kisōwuun :piich inyēēn Iriin nyoo ipō man, akusōwoon aneen Yēēsu Meesaaya nyoo kiiyookwoon. 4Kyoongʼuuti piich kilē i-ōōw :inyēēn nkōō pāyiisyōōni kaawaangʼ nyoo kiiyookwoon a-ir. 5Paapa, kanyaan āchō pākēētēpii :tōkōl kēētingʼēy tōrōōrin kilēē kēny kutoomō /kee-ir ngʼwēny. 6Kyoongʼuuti pichu kiikōōnoon kilē inyēēn ngʼoo. Chookuuk :pichoochēē ākiikōōnoon. Akuukoonyitēy :pichoochēē ngʼālyoontēēngʼuungʼ. 7Nkēt mpō paannyēēnyi kilē kir aka tōkōl nyoo kyaa-ir ku kiichōōnēē wōli imii. 8Kyoo-āmchi pichoochēē lōkōōy choo kiimwoorwoon akiikutaak lōkōōyichoochēē. Nkēt :pichoochēē kilē āchōōnēē man wōli imii akuurānēy kilē inyēēn nyi kiiyookwoon. 9Āsoochinaa piich choo kiikōōnoon āmu chookuuk :pichoochēē, moosoochinaa piich chēpō ngʼwēny. 10Piichuuch tōkōl ku chookuuk, aku piikuuk tōkōl ku chaachuuch. Ātōrōōroot akipō pichoochēē. 11Maatēpooyaa ngʼwēny aku tākumii :pichoochēē. Āmāraa āchō wōloonēē imii. Paapa nyoo tiliil! Iriip pichoochēē nkōō kaamuukēēngʼuungʼ nyoo kiikōōnoon, sikulēku :pichoochēē kir ākoongʼo kilēē paani inyēēn kir ākoongʼo ākōō aneen. 12Paani kiitoomii nkōō pichoochēē, ku kyooriip nkōō kaamuukēēngʼuungʼ ku ma-am :kir. Kyooriip :aneen nyoo moomii mpō :ākoongʼo nyoo kiipēt, kingʼatu kipaat :nyoo kiiwō kupēt kilēē paani mwoorēy :siruut. 13Paapa, āmii āchōōnēy wōli imii. Ākoomwooraa ngʼaleechu nkōō ngʼwēny kutoomii sukunyōōru :pichoochēē pāypooyō kuyam akwaaneek tōkōl. 14Kyoo-āmchi pichoochēē ngʼālyoontēēngʼuungʼ. Kisas :piich chēpō ngʼwēny pichoochēē āmu mā pō :pichoochēē ngʼwēny, kilēē paani moopaa ngʼwēny. 15Moosoomiin kilē i-āpō pichoochēē ngʼwēny. Āsoomiin kilē iriipēē pichoochēē :Kipngʼōōkiyoon. 16Māpō :pichoochēē ngʼwēny kilēē paani moopaa ngʼwēny. 17Itiliil pichoochēē kilēku piich chēpō man. Ngʼālyoontēēngʼuungʼ kupō man. 18Kulēē paani kiiyookwoon āchō ngʼwēny, ku āyooytooy pichoochēē kipa ku-ir pāyiisyēēngʼuungʼ nkōō ngʼwēny. 19Kaatapaan keey ātētō sāpoontanyuun akipō akwaaneek sikuutāpooniisyō akwaaneek nkōō man. 20Moosoochinii kiineetanik ākityōōn, āsoochinii mpō piich choo rānoon āmu ka-ir lōkōōyichu mwoochinii kiineetanik kuuranan. 21Paapa, āsooyēy kilē kilēku :pichoochēē tōkōl kir ākoongʼo kilēē paani aneen kir ākoongʼo nkōō inyēēn. Āsooyēy mpō kilē kilēku :pichoochēē kir ākoongʼo nkōō achaan sikuuran :piich tōkōl kilē kiiyookwoon. 22Kyootē pichoochēē lēpooyin nyoo kiikōōnoon sikulēku :akwaaneek kir ākoongʼo, kilēē paani aneen kir ākoongʼo nkōō inyēēn 23ālēku :aneen kir ākoongʼo nkōō akwaaneek ākiilēkuunyēēn kir ākoongʼo nkōō aneen. Āsooyaa kēēlēkuu tōkōl kir ākoongʼo, sikusōwu :piich tōkōl kilē kiiyookwoon ākiichāmēy akwaaneek kilēē paani kiichamaan. 24Paapa! Kiikōōnoon pichoochēē, ākoomārēy pichoochēē kupka wōli āmii sikuuro tōrōōrin nyoo kiikōōnoon āmu kiichamaan kutoomō /kee-ir ngʼwēny. 25Paapa nyēpō man! Mēēnkētin :ngʼwēnyu, aneen nyi ānkētiin, akuunkēt :pichu kilē :inyēēn nyi kiiyookwoon. 26Kyaa-ir :aneen pichu kusōwuun, ākootāsēy taay ā-irēy kilēē nyoonēē sikunam :pichu choomnyoot nyoo itingʼēēnoon ākoolēku kir ākoongʼo nkōō pichu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\