Chowaana 20

1Nēē mii pērēētuu nyēpō taay nyēpō wiiki, kii nēē rir kōōrēē, kumusta :Maaryaa Maktaleena ākōy kēpēnēē nyi /kiikutupchi Yēēsu. Paani ka-it, kunyōōru /kiikeemilta korta nyi /kiikukara kēpēnēē. 2Kii nēē ro kilē moomii :pōōrpō Yēēsu kēpēnēē, kuurip kuwaraka akiwō kunyōōru Siimnyōn Pēētērō ākōō kiineetanaani kiichāmēy :Yēēsu. Kimwoochi kilē, "/Kiikwoop :piich pōōrpō Kiptaayaan! Moomii kēpēnēē amākuunkēt kilē /kākwoop ānō." 3Kingʼeet :Pēētērō ākōō kiineetanaanoonēē akupa kilē weel ākōy kēpēnoonoonēē. 4Kiimwēr :tōkōl kupēētii, kuurip kiineetanee nyiinō aka kusiir Pēētērō. Kisip ku-it inyeentee kēpēnēē. 5Paani ka-it yoonēē, kuungʼuruukō akuukōōytō, kuuro sirōōk mii kēpēnēē. Maachuut nyuun :inyeentee kēpēnēē. 6Kichō :Pēētērō nyoo kiimii kutuupuuy lēt akichō kuchuut kēpēnēē, kuuro :inyeentee sirōōk mii kēpēnēē. 7Kiiro mpō anka nyoo /kiikiikurata mētpō Yēēsu, /kiikyaanuk akiimii kamas. 8Kuchuut :kiineetanee nyi kiisip ku-itu kēpēnēē, kuuro akuuran kilē man kiikungʼeeta :Yēēsu meerat. 9(Ākōy paanoonēē, ku kitoomō kusōwu :pichoochēē siruut choo kiimwoorēy kilē ngʼēētēē :Yēēsu meerat.) 10Kuwārākiisyō :kiineetanichoochēē wōli kiimāngʼēy. 11Kuuryoongʼō :Maaryaa kēpēnēē saangʼ akuriir. Kii nēē mii kuriirēy, kungʼuruukō akuukōōytō kēpēnēē. 12Kuuro malaykeen ārēēny choo kiilaak sirōōy chaa reelacheen kilē 'tyal.' Kiikiitēpō :aka yi kiimii :mētpō Yēēsu kimii :aka kutēpēē yi kiimii kēēlyēēk. 13Kuteep :malaykeenichoochēē kilē, "Cheepyoosooni, iriirchinii nee?" Kuwālchi kilē, "Kaakwoop :piich walak Kiptaayaanteenyuun amoonkēt wōli kapa kuutō." 14Paani kawarak keey :Maaryaa, kuurō Yēēsu mii kuuryoongʼēē yoonēē. Kiimoosōwu nyuun kilē kii Yēēsu :nyoonēē. 15Kuteepa :Yēēsu kilē, "Cheepyoosooni, iriirchinii nee? Iwāsēy ngʼoo?" Kiipkootēy :Maaryaa kilē kii :chiichi pō paree :nyoonēē. Kumwoochi kilē, "Poontooni, nēē inyēēntēē nyi kēē-āp, imwoorwoon wōli kēēwēētō awaamar." 16Kumwoochi :Yēēsu kilē, "Maaryaa." Kuwaraka :Maaryaa kuuro Yēēsu akimwa nkōō kuutii Yāwuutik kilē, "Rapooni" (Rapooni ku 'Koonēētiin'). 17Kimwoochi :Yēēsu kilē, "Cheepyoosooni, meenamaan, āmu toomō āwō Kaa Paapa. Wiyō wōli mii :piichuuch akiimwoochi kilē, āmii āwēētii wōli mii :Paapeenyuun aku Paapēēngʼwoongʼ, Iriinteenyuun aku Iriintēēngʼwoongʼ." 18Kiwō :Maaryaa kilēē paani /kākumwoochi. Kiwō kumwoochi kiineetanik kilē, "Kaaro :aneen Kiptaayaan!" akumwoochi kiineetanichoochēē kir aka tōkōl nyoo kiimwoochi inyeentee :Kiptaayaan. 19Nēē mii pērēētuunoonēē kosoliny, kuurum keey :kiineetanipō Yēēsu akukarta keey kō āmu kiiwārēy kāāntōōy chēpō Yāwuutik. Kichō :Yēēsu kuuryoongʼō kwēēnuungʼwaangʼ akuutaakwees pichoochēē kilē, "Kuupēēruurook :Iriin ākoonyōōru kaalya." 20Paani kaakumwa kilēē nyoonēē, kungʼuuti akwaaneek ēēruunēchiich ākōō pēēruut nyoo kiimii karaastanyiin. Kipāypāyiituuy :kiineetanik kwōngʼuut paani keero Kiptaayaan. 21Kuureer kumwoochi :Yēēsu kilē, "Kuupēēruurook :Iriin, ākootēpi nkōō kaalya. Kilēē paani kiiyookwoon :Paapaan, ku āyooytooyook mpō." 22Kuupuusi :Yēēsu kiineetanichoochēē yoomēt akumwoochi kilē, "Ataaka Toomirmiir nyoo Tiliil. 23Nēē ānyōōchi piich kaat ngʼōōkiikwaak choo kiiku-ir, kunyōōchinii :Iriin pichoochēē kaat, ku nēē moonyōōchi kaat, kumā /kunyōōchinii kaat." 24Kii moomii :Toomaas (nyoo /kikukuurēē nkōō kaarinee aka Sārāmwō) paani kiingʼuutinii keey :Yēēsu kiineetanik chuuchō walak. 25Kii nēē itu :Toomaas, kumwoochi :kiineetanik chuuchō walak kilē, "Kakuuroo Kiptaayaan." Kuwālchi :Toomaas kilē, "Moorānaa ākōy aroo pēēruut choo mii ēēruunēchiich choo /kiikupara kipchuumaariin ākootiingʼēē ēēruunyuun pēēruut nyoo mii karaastanyiin." 26Paani kāsiirtō :pērēētuus choo lēē tisap, kuurum keey :kiineetanik akukarta keey kō. Kiimii :Toomaas nkōō kiineetanichoochēē. Kuchō :Yēēsu koot akikaraat kurkee, kuuryoongʼō yi mii :kiineetanichoochēē akumwoochi kilē, "Kuupēēruurook :Iriin ākootēpi nkōō kaalya." 27Kuwārāchi keey :Yēēsu Toomaas akumwoochi kilē, "Toomaas, chōōnō kee roo ēēruunēchuuch akiitiingʼēēnoon moorinēēngʼuungʼ. Tiingʼēē kee ēēruunēkuuk pēēruutēchu mii pōōrtanyuun. Mēētoomtoomānēy, rana kipaat." 28Kuwālchi :Toomaas kilē, "Inyēēn :Kiptaayaanteenyuun, aku inyēēn :Iriinteenyuun." 29Kumwoochi :Yēēsu Toomaas kilē, "Toomaas, kēētiirēēnoon keey āmu keerootaan? Pēēruuroot :piich choo tiirēēnoon keey kutoomō kuurootan!" 30Kii-ir :Yēēsu tukun chaa chaangʼ chēpō kwōngʼuut nkōō taayuu kiineetanichiich choo /maakusirchi kiitapuuni. 31/Kiikusir ngʼaleechu saarana kilē :Yēēsu ku Meesaaya aku Wēēroo Iriin aku nēē ātiirēē keey ānyōōru sopoon nyēpō ākōy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\