Chowaana 9

1Kii nēē mii :Yēēsu kumānootēy, kuuro chiich nyoo /kiikiikunam kukoroot. 2Kuteep :kiineetanichiich Yēēsu kilē, "Koonēētiin, ngʼōōki chēpō ngʼoo chu kii-ir chiichi kukor? Ngʼōōkichiich ntā chēpō sikiichiich?" 3Kuwālchi :Yēēsu kilē, "Koroteenyiin kimāpootō ngʼōōkichiich ntā ku ngʼōōki chēpō sikiichiich. Koroot :chiichi sikutooku :kaamuukaa Iriin nkōō chiichi. 4Mārēy kee-ira pāyiisyoo Apoo nyoo kiiyookwoon kitākupērēēt āmu mii kuchōōnēy tuurin aku moomii :chiich nyoo tāku-irēy pāyit. 5Kitoomii ngʼwēny, ku aneen lēpooyin nyēpō ngʼwēny." 6Kii nēē waangʼ :Yēēsu kumwoorēy ngʼaleechoochēē kungʼuti ngʼwēny, kutankwar nyungʼwiny akunyira koonyiipō chiichoonēē, 7akumwoochi kilē, "Wiyō uunō koonyiikuuk nkōō toompuluulwoo Siloowaam." (Karkeey kaarinaani lēē Siloowaam nkōō nēē /kumwa kilē /kiikiiyooytō.) Kiwō nyuun :chiichoonēē kuu-uun koonyiichiich akuwaraka kumārārtooy. 8Kuteep keey :piichiich chēpō saangʼ nkōō piich choo kikiikuuro chiichoonēē kusoomēy tukun kilē, "Mā :chiichi nyi kitēpēē ngʼwēny sikusoomsyō?" 9Kumwa :walak kilē, "Inyeentee :nyoonēē." Kumwa :walak kilē, "Acha! Mā :inyeentee, karkeey kipaat nkōō inyeentee." Kumwa nyuun :chiichoonēē inyeentee kilē, "Aneen :nyēēnyi." 10Kuteep nyuun :pichoochēē kilē, "Kiimararta kilē nee :koonyiikuuk?" 11Kuwālchi :chiichoonēē pichoochēē kilē, "Kāngʼuti ngʼwēny :chiichi /kukuurēē Yēēsu akutankwar, nēē ngʼat kunyira koonyiichuuch akumwoorwoon āwoo-uunō keey toompuluulwoo Siloowaam. Āwō nyuun, ku paani koo-uun koonyiichuuch, amararta kilē weel." 12Kuteep :pichoochēē kilē, "Mii ānō :chiichoonēē?" Kuwālchi kilē, "Moonkēt." 13Kunam :pichoochēē chiichoonēē /kiikuusoop akuumut kiwō wōloo mii Parisaay. 14Pērēētuuni kiitānkwārēy :Yēēsu nyungʼwiichoochēē sikuusoop chiichi kii koroot ku kii pērēētuu Sapaatō. 15Kiteep :Parisaayiichoochēē chiichoonēē kiyi ki-ira ākōy kusopyō koonyiichiich. Kimwoochi :chiichoonēē pichoochēē kilē, "/Kiikutankwar nyungʼwiny /akeenyureenaan koonyin, nēē mii paani koowoo-uuntaa, amararta." 16Kumwa :Parisaayiik walak kilē, "Māchōōnēē :chiichi wōloo mii :Iriin āmu mēēkoonyitēy ngʼātuut chēpō Sapaatō." Kumwa :walak kilē, "Muuktooy ānō :chiich nyoo lēē kipngʼōōkiyoon ku-ir tukun chēpō kwōngʼuut choo lēē chu?" Kuchuunchuunnyō nyuun :pichoochēē nkōō kaapkootuutēkwaak. 17Kuureer kuteep :Parisaayiichoochēē chiichoonēē kiikoroot kilē, "Aa, nkōō inyēēn soonyeen oo, itingʼēy nee nyoo imwoorēy akipō chiichoonēē ka-irin imararta?" Kuwālchi :chiichoonēē Parisaayiichoochēē kilē, "Ōōrkooyoontoo Iriin :chiichoonēē." 18Kiimaaran :kāāntōōy chēpō Yāwuutik kilē man kiikoroot :chiichoonēē akiikimararta. Kukuur nyuun sikiichiich 19akuteep kilē, "Nyoongʼwoongʼ :laakwaani? /Kiikunam ku koroot? Ki nēē /kiikunam ku koroot oo, ku āmu nee sikumārārtooy aniin?" 20Kuwalta :sikiichiich kilē, "Kiinkēt :achaan kilē laakweenyoon, ākēēnkēt :achaan kilē /kiikunam ku koroot. 21Mākuunkēt :achaan nyuun kilē āmu nee sikumārārtooy amākuunkēt chiichi /kēēsoopchi koonyiichiich. Ateepee inyeentee kumwoorwook, ōōw :chiichi nyoo muukēy kuwālu inyeentee." 22Kiimwa :sikiichiich kilēē nyoonēē āmu kiiwar kāāntōōyiichoochēē pō Yāwuutik. Kiikiikumwa kāāntōōyiichoochēē kilē chiich aka tōkōl nyoo ngʼāloolēē kilē :Yēēsu ku Meesaaya, /kēē-ōōnēē sinakōōki. 23Kiyoonēē nyi kii-ir sikiichiich kumwa kilē, "Ōōw :chiichi, ateepee inyeentee." 24Kuureer kukuur :pichoochēē chiichoonēē kiikoroot akumwoochi kilē, "Itōrōōr Iriin akiimwaa ngʼal chēpō man! Kiinkēt :achaan kilē :chiichi kēēsoopin ku kipngʼōōkiyoon." 25Kuwālchi :chiichoonēē pichoochēē kilē, "Moonkēt :aneen kilē kipngʼōōkiyoon :chiichoonēē ntā mā kipngʼōōkiyoon. Kir ākoongʼo nyoo ānkēt :aneen ku nyi: Kyaakoroot :aneen nkanyi kaamararta aniinee." 26Kuteep :pichoochēē kilē, "Kii-iruun nee :chiichoonēē? Kiisoopin koonyin kilē nee?" 27Kuwālchi :chiichoonēē pichoochēē kilē, "Nku koomwoorwook amootēērēy. Āmārēy ateera kuureer nyēpō nee? Ara, āmārēy ālēkuu tuupiichiich sōō?" 28Kumuul :pichoochēē chiichoonēē akumwoochi kilē, "Inyēēn tupiintoo chiichoonēē, kēēpoochaan Muusa. 29Kiinkēt :achaan kilē kiingʼāloolchi :Iriin Muusa. Mākuunkēt :achaan mpō kilē chōōnēē ānō chiichoonēē!" 30Kuwālchi :chiichoonēē pichoochēē kilē, "Pō kwōngʼuut ngʼaleechu! Koolē moonkēt wōloo kiichōōnēē :chiichoonēē? Nku kēēsoopkoon koonyiichuuch. 31Kiinkēt kilē mātēērchinii :Iriin kipngʼōōkiis. Tēērchinii piich choo koonyitēy inyeentee aku-irēy mākuutēchiich. 32Toomō /keeteer chiich pērēētuu aka nyoo /kiikuusoop chiich koonyin nyoo /kiikunam kukoroot ākōy kimararta. 33Ntā kāmāchōōnēē :chiichi wōloo mii :Iriin, ntā moomii kir nyoo irēy." 34Kuwālchi kāāntōōyiichoochēē chiichoonēē kilē, "Kiinyēēn kipngʼōōkiyoon kungʼeetee /keenamin nkanyi imārēy tyama ineeteech?" Ku-oon :pichoochēē chiichoonēē kuwēērō sinakōōki. 35Kii nēē teer :Yēēsu kilē /kiikee-oona chiichoonēē sinakōōki, kunyōōru chiichoonēē akuteep kilē, "Irānēy Wēēroo Chiich?" 36Kuteep :chiichoonēē Yēēsu kilē, "Nyoo koonyitoot, mwoorwoon kee, ngʼoo :nyoonēē, saaran?" 37Kumwoochi :Yēēsu chiichoonēē kilē, "Kaa-iroo inyeentee aniinee. Inyeentee :nyēēnyi āngʼāloolēy tōkōl." 38Paani kateer :chiichoonēē ngʼālyoontoonoonēē, kukutungʼō taayuu Yēēsu akilē, "Kiptaayaan, kaaraniin." 39Kumwoochi :Yēēsu kilē, "Kyoochōōn ngʼwēny ārwoochi piich tākumararta :choo kōryootēēn, aku kōryō :choo mārārtooy." 40Kiimii :Parisaay choo kiikiituupaata Yēēsu. Paani kateer ngʼaleechoochēē kiimwoorēy :Yēēsu, kumwa kilē, "Imārēē lēē kichaan kōryootēēn?" 41Kuwālchi :Yēēsu pichoochēē kilē, "Ntā kookōryootēēn, ntā kāmootingʼēy ngʼōōki. Ku paani kaamwaakwaan kilē āmārārtooy, kungʼuutuuy nyoonēē kilē tootāsēēkwaan taay nkōō ngʼōōkiikwook."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\