Luuka 1

1Poontooni lēē Tēyōpiilō nyoo koonyitoot, kiikusir :piich chaa chaangʼ ngʼal choo kiiku-iriisyō nkōō wōli kimii. 2Kiikusir :achaan tukun choo kiimwoorwēēch :piich choo kiirōōtēy ku-iriisōōt :ngʼaleechoochēē kungʼeetee kutoowu. Pichoochēē mpō choo kiipa kwaamtaata ngʼaleechoochēē. 3Poontooni koonyitoot, āmu kyaasyaak tukuuchoochēē tōkōl kungʼeetee wōli kiitoowuntō, ku kaapkaat kilē karaam asiruun ngʼaleechu nkōō oor nyoo rootoot. 4Āmwoorēy kilēē nyoonēē siisōwuu lōkōōy chēpō man akipō ngʼaleechoochēē tōkōl /kiikiineetin. 5Paani kiipāytooy :Ērōōtē kōōroo Chuuteeya tōkōl, ku kimii tisiintēē aka nyoo /kiikukuurēē Sakaryaa nyoo kiichōōnēē kōpō tisiik nyoo /kiikukuurēē Apiiya. Kiitingʼēy cheepyooseenyiin nyoo /kiikukuurēē Ēlisāpēēt nyoo kiipō kaa Aaron. 6Kiikoontyitēy :tōkōl Iriin akuukoonyitēy ngʼātuut tōkōl kilēē wōloo mārtooy :Iriin. 7Kiikiikuyōōsiituuy :tōkōl akiitoomō kunyōōru laakōōy, āmu kii sōōn :Ēlisāpēēt. 8Nēē mii pērēētuu aka, ku kiimii :Sakaryaa kupāyiisyēy mu Kōpō Iriin kilēē tisiin āmu kii koongʼwaangʼ nyi kiipāyiisyēy pērēētuunoonēē. 9/Keekwar inyeentee mu istoor pō sēkēēr, āmu kii :tis chu kiilēwēnēy chiich nyoo irēy pāyit mu Kōpō Iriin. Kuchuut nyuun Kōpō Iriin wōloo kiichuutēy tisiik ākityōōn akiwō kupeel tukun choo ngʼuutooy nyaa anyiny. 10Paani kiimii ku-irēy kilēē nyoonēē, kimii :piich tōkōl saangʼ kusooyēy. 11Kichōōnchi Sakaryaa :malaykayaantaa Iriin kitākumii kō, akuuryoongʼō kaapkōrōs kamaspō taay yoo kiimii :Sakaryaa kupēēlēē tukuuchoochēē ngʼuutuuy nyaa anyiny. 12Kii nēē ro :Sakaryaa, kwootyō akuwāriisyō. 13Kumwoochi nyuun :malaykayaantaanoonēē Sakaryaa kilē, "Sakaryaa, mēēwāriisyō! Kaakuteer :Iriin soowuutēkuuk. Kunyuun, nāmēy :cheepyooseengʼuungʼ laakwa nyoo lēē wēērii ākiikuurēē laakwaanoonēē Chowaana. 14Ipāypāyiituuy akupāypāyiituuy piich chaa chaangʼ nēē /kituum laakwaanoonēē. 15Lēkuuy :Chowaana chiich nyoo tōrōōr nkōō taayuu Iriin. Mārēēy tiipaay ntā ku kir aka tōkōl nyoo irēy chiich kipōōkit. Nyiriitēy :Iriin Toomirmiir nyoo Tiliil kutākumii moopō eeyeenyiin. 16Irēy piich chēpō Israayeel chaa chaangʼ kuwāliisyō akicham Kiptaayaan Iriinteengʼwaangʼ. 17Sip kuuntōrōōrtēērēē :inyeentee Kiptaayaan nkōō kaamuuka nyoo lēē nyēpō Eliicha. Wālēy paapatiin kuchoomnyō ākōō laakōōkwaak. Irēy piich choo mātēērēy ngʼal kuteer ngʼal chēpō man choo tuupēy :piich choo kāroomēēn. Aku-ir piich kuchēp keey sikunyōōru :Kiptaayaan kuchēpootēēn." 18Nkōō yoonēē, kumwoochi :Sakaryaa malaykayaantaanoonēē kilē, "Āsōwuuntooy ānō kilē man :ngʼaleechu? Kyaayoosiitu ākōō cheepyooseenyuun." 19Kuwālchi :malaykayaantaanoonēē kilē, "Aneen ku Kaapuryēēl, nyoo tingʼēy kaamuuka kungʼeetee wōloo mii :Iriin. /Kākiiyookwoon āchoomwooruun lōkōōyichu kāroomēēn. 20Iriisōōt :ngʼaleechu nkōō pērēētuu nyoo kiikulēwēn :Iriin. Akunyuun oo, āmu meeran kiyoo koomwooruun, ku nāmēē :kuutiingʼuungʼ nyoo mēēngʼāloolēy ākōy pērēētuunoonēē." 21Kiikānyiisyō :piich choo kiimii saangʼ ākōy kilē, "Ara kārēēm nee Sakaryaa aniinee?" 22Paani kāwō kichō saangʼ, ku kiikiikunama :kuut nyoo kimēēmuukēy kuti kungʼalaal. Kingʼāloolchinēē piich ēēruun kipaat. Kusōwu :piich kilē kiiro :Sakaryaa ngʼālyoon nyēpō kwōngʼuut nkōō Kōpō Iriin. 23Kitas taay :Sakaryaa kupāyiisyō nkōō Kōpō Iriin ākōy kurook :saayitiinyiin nyi kiikimārēy kupāyiisyō. Nēē mii lētuun, kuwēēchi keey kaaw. 24Nyoo matyaan, kimanak :Ēlisāpēēt. Kii nēē kaakimanak, ku-ungʼchi keey kō āroo choo lēē muut, akimwa kilē, "Kaakuriireenaan :Iriin ākōy ānyōōru laakwa, kir nyoo kiikiikuureengʼan :piich." 26Nkōō araawee nyēpō lo kungʼeetee kimanak :Ēlisāpēēt, kuuyooytō :Iriin malaykayaantee aka nyoo /kiikukuurēē Kaapuryēēl kiwō ākōy māngʼoot nyoo kiimii kōōroo Kalilaaya nyoo /kiikukuurēē Naasareet. 27Kiimii :chēētō aka wōloonēē nyoo kiitoomō kimar :murēnō. /Kiikukuurēē chēēpoonēē Maaryaa. Kiimii :chēēpi kumārēy keey nkōō chiich aka nyoo /kiikukuurēē Chōōsēp nyoo kichōōnēē kōpō Pāytooyiin Tāwuti. 28Kii nēē it :malaykayaantaanoonēē wōliinēē, kiwō ākōy yoo kiimii Maaryaa akumwoochi kilē, "Cham keey Maaryaa! Ipēēruuroot akimii :Iriin kupootēēn." 29Kipēti :Maaryaa kiyoo mwooruuy paani kateer ngʼaleechoochēē. Kiteep keey inyeentee kilē, "Ngʼuutuuy nee :ngʼaleechu?" 30Kumwoochi :malayka Maaryaa kilē, "Mēēwāriisyō! Ipēēruuroot nkōō wōloo mii :Iriin! 31Kunyuun, imānākēy akiinam laakwa nyoo lēē wēērii ākiikuurēē laakwaanoonēē Yēēsu. 32Lēkuuy chiich nyoo ōōw, /ākēēkuurō Wēēroo Iriin nyoo Tōrōōr. Irēy :Iriin kilēku Pāytooyiin kilēē kuukōnyiin Tāwuuti. 33Pāytooy piich chēpō Israayeel nkōō kēnyiis choo mātiliisyēy ākōy." 34Kuteepa :Maaryaa malaykayaantaanoonēē kilē, "Āmuukēy ānyōōru laakwa kilē nee akutoomō āru nkōō :murēn aka tōkōl?" 35Kuwālchi :malaykayaantaanoonēē kilē, "Chōōnchiniin :Toomirmiir nyoo Tiliil akuulaampuusin :kaamuuka nyēpō Iriin. /Kukuurēē nyuun laakwaani iwēēnāmēy Wēēroo Iriin. 36Aku nyuun oo, kiikimanak :tilyeengʼwoongʼ Ēlisāpēēt, cheepyoosoonoonēē kiikuyoosiit. Tingʼēy tuum nyēpō āroo lo akunāmēy laakwa nyoo lēē wēērii, mpō tāmwoorēy :piich kilē maakunāmēy laakwa. 37Moomii :kir nyoo mēēmuukēē nkōō wōloo mii :Iriin." 38Kumwoochi :Maaryaa kilē, "Aneen kipāyityoontoo Kiptaayaan. Kanya ku-ira kilēē wōloo keemwaarta." Paani keewaangʼ :Maaryaa kumwoorēy kilēē nyoonēē, kuwēēchi keey :malaykayaantaanoonēē. 39Nēē mii lētuun, kinam paan :Maaryaa kilē weel ākōy kaa Sakaryaa nyoo mii māngʼoot aka nkōō kōōroo Chuuteeya. Kiwō kaa Sakaryaa kuutaakwees Ēlisāpēēt. 41Paani keetaakwees :Maaryaa Ēlisāpēēt, kupiirēn :laakwee nkōō moopō Ēlisāpēēt. Kuunyiriit :Iriin Ēlisāpēēt Toomirmiiryeenyiin aku-ir 42kumwoochi Maaryaa nkōō kuut nyoo tōrōōr kilē, "Ipēēruuroot kusiir chēēpyōōsōōy tōkōl akuupēēruuroot :laakwee nyoo ināmēy. 43Pō koonyit, nyaa tyaan kuchō :eeyaa Kiptaayaanteenyuun kuurootān. 44Paani keetaakweesaan, kupiirēn :laakwee nkōō moonyuun nkōō pāypooyō. 45Ipēēruuroot :inyēēn nyoo kiiran kilē irēē man kiyoo kiikumwooru :Iriin." 46Kuuloosu :Maaryaa Iriin kilē, "Āloosuuy Iriin nkōō moonyuun tōkōl. 47Paypay :toomirmiiryeenyuun akipō Sāruuniinteenyuun Iriin, 48āmu kaakuupkaat kuupēēruurān, kipāyityoontēēnyiin nyoo miningʼ. Kungʼeetee aniinee kitas taay, /kēēkuurēēnoon nyoo pēēruuroot. 49Kaaku-irwaan :Iriin ngʼālyoon nyoo ōōw. Tiliil kaarineenyiin. 50Riirēē :Iriin piich tōkōl choo wārēy inyeentee, āpēn ākōy āpēn. 51Kaakungʼuutu kaamuukeenyiin akaakuupēl choo lāsēy keey. 52Kiikuurēēkuunō pāytooy nkōō ngʼachareenikwaak chēpō pāyuunāt akuutōrōōr choo āpēy keey ngʼwēny. 53Kiikuutē piich choo mātingʼēy kiyoo āmēy tukun tōkōl choo kāroomēēn, aku-oon choo kii lēē mōkōrō amaatō kir aka tōkōl. 54Kiikusārwēēch, piich chēpō Israayeel choo kupka kipāyitiinēchiich. Keepkaat aniinee kuriira piichiich 55āmu kiiyoomiis :Iriin Apraam ākōō kuukōtiināchiich kilē riirēē akwaaneek ākōy." 56Kutēpō :Maaryaa kōpō Ēlisāpēēt āroo sōmōk, nēē mii lētuun kuwaraka kaaw. 57Kunyuun, kii nēē it :pērēētuu nyoo tuumēy :Ēlisāpēēt, Kutuum laakwa nyoo lēē wēērii. 58Kuteer :piich chēpō kōōkwoonoonēē ākōō tilyayiikwaak kilē kiikuriirēē :Iriin Ēlisāpēēt kwōngʼuut. Kupāypāyiituuy tōkōl nkōō inyeentee. 59Paani kiitingʼēy :laakwaanoonēē pērēētuus sisiit kungʼeetee /kēētuumēy, kupa :piich kumur wēēroonēē. Kiimārēy :pichoochēē kilē ntā /kukuurtoorō laakwaanoonēē kaarinaa apoonyiin kilē Sakaryaa. 60Kitay nyuun :eeyeenyiin akimwa kilē, "/Kukuurēē Chowaana." 61Kuteep :piich kilē, "Kēēlē nee? Nku moomii :chiich koongʼwoongʼ nyoo /kukuurēē kaarinaanoonēē!" 62/Keeteepa Sakaryaa /kēēngʼāloolchinō ēēruun kumwooru kilē /kukuurēē ngʼoo laakwee. 63Kumwoochi :Sakaryaa piich kuutē inyeentee kir nyoo kisirēy. Paani /kākuutē, kisir kilē, "Kaarineenyiin ku Chowaana!" Kikwōngʼyō :piich akipō kaarinaanoonēē. 64Kutoowu :Sakaryaa kungʼalaal akuuloosu Iriin. 65Kiikwōngʼyō :piichiich chēpō saangʼ paani keero ngʼaleechoochēē. /Kiikyaamtaata ngʼaleechoochēē kuyāmu tulwēyiipō kōōroo Chuuteeya. 66Kyaam :ngʼaleechoochēē mēt chiich aka tōkōl nyoo kiteer akuteepa keey kilē, "Ara chōōnēy kilēkuuy nee :laakwaani?" Kiimwa kilēē nyoonēē āmu kiitookunoot kilē mii :Iriin kupootō laakwaanoonēē. 67Nēē mii lētuun, kuunyiriit :Iriin Sakaryaa Toomirmiiryeenyiin. Kutoowu :Sakaryaa kungʼalaal ngʼālyoontoo Iriin kumwoorēy kilē: 68"Kēēloosuu Iriin, Iriintoo Israayeel. Kaakuchō kusāru piichiich akaakuutyaayta. 69Kaakuuyookwēēch Sāruuniin nyoo tingʼēy kaamuuka nyoo chōōnēē kōpō kipāyityoonteenyiin Tāwuti. 70Kiiyoomiis :Iriin kēny kupunuunō ōōrkooyichiich choo tiliilēēn 71kilē sārwēēch nkōō wōloo mii :puunichooch nkōō wōloo mii :piich choo sāsēēch. 72Kiipkaat :Iriin miis nyaanyiin nyoo tiliil nyoo ki-ir inyeentee, sikuriira piichooch. 73Ki-ir miis ākōō Apraam akumwoochi 74kilē sārwēēch :inyeentee nkōō wōloo mii :puunichooch akukōōnēēch pārooyin kēē-irchii pāyiisyeenyiin nyoo mākitingʼēy kāāwāriisyō 75si nēē ngʼat kēētililiitu ākēēmāngʼiisyō nkōō oor nyoo chāmēy Iriin akee-ir tukun choo kāroomēēn nkōō taayuu Iriin pērēētuus tōkōl chēpō sāpēēnyoon. 76Inyēēn, laakweenyuun, /kukuurēēniin ōōrkooyoontoo Iriin nyoo Tōrōōr. Intōrōōrtoorēē Kiptaayaan siiwēēchēpchii aree. 77Iwēēmwoochinii piichiich kusōwu kilē muukēē /kēēsāru, nēē soom /kēēnyōōchi kaat ngʼōōkiikwaak. 78Āmu riirēēnēēch :Iriin nkōō moonyiin nyoo rēēl, kuuyookuuy lēpooyin nyēpō sāruunāt kuchōōnō kipsēnkwēt. 79Chōōnēy :lēpooyinoonēē kuulēpoochinii piich choo kiikuulaampuus :tuurin nyēpō :meerat. Rēētootēēch sikēēnyōōru tāloosyō." 80Kinar :Chowaana nkōō pōōr akuutō :Toomirmiir nyoo Tiliil kaamuuka nyēpō kwōngʼuut. Kimangʼ suur kwēēn ākōy pērēētuu nyoo kiichō kungʼuuti keey piich chēpō Israayeel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\