Luuka 15

1Kiimii :ātoo kiipkoonchi Yēēsu :kwāriipō kōōti chaa chaangʼ ākōō kipngʼōōkiis. Kiipa kuyāpchinii :pichoochēē iit kiyoo kiinēētēy :Yēēsu. 2Kukwiintaan :Parisaayiik ākōō koonēēt chēpō ngʼātuut kumwoorēy kilē, "Āmu nee sikutookēy :chiichi piich choo lēē kipngʼōōkiis akwoomiisyēy :tōkōl?" 3Kumwoochi :Yēēsu pichoochēē kārkēēyin kilē, 4"Ntā tingʼēy :chiich ākoongʼo nkōō akwaan kēēchiirēchiich pokol akuupoot ākoongʼo, muukēy chiichoonēē ku-ir nee? Mētinii rokony choo lēē tāmānwook sokool nkōō sokool akiwō kuwasaata nyiinō aka pētoot ākōy kunyōōru? 5Nēē nyōōru kikālāpchi sōō kaat akwoopu ākōy kaaw kupaypay? 6Nēē it kaaw, kikuurēy choorweeyiichiich nkōō piichiich pō saangʼ akupāypāchi tōkōl keechaanoonēē, āmu kānyōōru. 7Lēē nyuun nyēēnyi wōloo pāypāyituuntooy :Iriin nkōō kipngʼōōkiyoon ākoongʼo nyoo kawala kusiir piich tāmānwook sokool nkōō sokool choo pkootēy kilē mēērookēē kuwāliisyō." 8Kitas taay :Yēēsu kumwa kilē, "Ntā mii :cheepyooso nyoo tingʼēy rōōpiyeechiich choo lāsēē keey akuupoot rōōpiyoontēē ākoongʼo. Mēēnoomēy taayit akuupuuk koot tōkōl ākōy kunyōōru rōōpiyoontoonoonēē? 9Nēē nyōōru, kukuur choorweeyiichiich ākōō piichiich pō saangʼ akup kupāypāyiituuy tōkōl. 10Lēē nyuun nyēēnyi wōloo pāypāyiituuntooy :malaykeen chēpō Iriin nēē wala :kipngʼōōkiyoon ākoongʼo." 11Kitas taay :Yēēsu kumwa kārkēēyin kilē, "Kiimii :chiich nyoo kiitingʼēy wēēchiichiich ārēēny. 12Kimwoochi :wēērii nyi miningʼ apoonyiin kilē, 'Apoo, chārwoon tukuuk chaachuuch.' Kucham :apoonyiin, akichar tukuuchoochēē. Kuutē wēērii nyi ōōw chaachiich akuutē nyi miningʼ chaachiich. 13Paani kāsiirtō :pērēētuus choo ngʼērin kungʼeetee /kēēchārchinii wēēchoochēē tukuukwaak, kunam :wēērii nyi miningʼ chaachiich akuwēēchi keey kōōrēē aka nyoo lōōw kiwō kwaamaateera tukuuchiich lala. 14Paani keewaangʼ :wēēroonēē kwoomēy tukuuchiich, kuchō :piri kōōroonoonēē nyoo /kinyārēy keelat aku kiimaakitingʼēy :wēēroonēē kir nyoo kiitākwoomēy. 15Kiwō nyuun kataa chiitō aka nyēpō kōōroonoonēē kiwō kupāyiisyēēchi. Kuuyooytō :chiichoonēē kiwō pareenyiin kiwō kuriipchi nkurwēētiin. 16Kwaam wēēroonēē :piri kuti mārēy kwaam āmiisyō nyēpō nkurwēētiin āmu moomii :chiich nyoo kiitē kir kwaam. 17Kuupkaat akilē, 'Nyōōruuy kipāyitiin chēpō apoonyuun āmiisyō nyoo yāmēy kwaam kuti ngʼātu :walak aku aneen nyi kaaman :piri kilēē nyi? 18Kaykay awaraka kaaw ākoowō āmwoochi apoonyuun kilē, "Paapa kyoolēēluun ākōō Iriin. 19Maakuurookēē toolēku laakwēēngʼuungʼ. Kanyaan ālēku ākoongʼo nkōō kipāyitiinēkuuk." ' 20Paani keewaangʼ :wēēroonēē kuupkootēy kilēē nyoonēē, kungʼeet akunam paan kuwaraka katangʼwaangʼ. Paani kariik ku-it katangʼwaangʼ, kuuro :apoonyiin. Kii nēē sōwu kilē kii wēēriinyiin nyoo kiikiikupēt, kungʼat :moo akuurip kutorook. 21Kumwoochi :wēēroonēē apoonyiin kilē, 'Apoo, kyoolēēlchi Iriin ākoolēēluun. Mēērookēē toolēku laakwēēngʼuungʼ.' 22Kukuur :apoonyiin kipāyitiinēchiich akilēēchi, 'Āchooku ākoo-āpu kee kilē weel sira nyaa karaam nkōō tōkōl, ākooloochi wēēri. Ātēē pēētēyoon moorineenyiin, ākooloochi kwēēr. 23Ārēēwuu kiiruk nyoo nāmēy koongʼ akaapaayeengʼ sikee-ama ākēēpāypāyiitu, 24āmu koo tākusopoot :wēēriinyuun nyoo kyaapkaat kilē kiikima. Kiikiikupēt, nkanyi kaakuwaraka.' Kitoowu :pichoochēē kwoomiisyō akupāypāyiituuy. 25Paani mii ngʼaleechoochēē kutāsēy taay, ku kii moomii :wēērii nyi ōōw kata. Kiimiitō pareengʼwaangʼ. Paani kawaraka kaaw, kuteer kutuumēy :piich. 26Kukuur kipāyityoontēē aka akuteepa kilē, 'Nēē nyi tuumchinii piich kilēē nyi?' 27Kuwālchi :kipāyityoontoonoonēē kilē, 'Kayeengʼ :apoongʼuungʼ kiiruk nyoo nāmēy koongʼ kwaam :piich, āmu kaakuwaraka :wēēriingʼwoongʼ nyoo kiikiikupēt kuchāmēy keey.' 28Kingʼwoonchi wēēroonēē ōōw kuti tay kuchuut koot. Kuchō :apoonyiin saangʼ akusaarsaar kilē kiwō kō. 29Kuwālchi :wēēroonēē apoonyiin kilē, 'Roo kee, aa apoo, kyaa-iruunyēēn pāyit kēnyiis chaa chaangʼ choo kiikusiirtō, amoomii :kir mpō ākoongʼo nyoo kyaatay aneen a-ir, amēēkōōnoon araan mpō ākoongʼo a-am nkōō choorweeyiichuuch. 30Nkanyi kā nēē waraka :wēēriingʼuungʼ :nyi kiiwō kwaamaata tukuukuuk nkōō cheepaykeeyiin, ichōōyēēnchi kiiruk nyoo nāmēy :koongʼ nkōō piriir kilē sikēēpāypāchi?' 31Kilēēchi :apoonyiin, 'Wēēriinyuun, imiinyēēn nkōō aneen pērēētuu aka tōkōl, aku :kir aka tōkōl nyoo ātingʼēy ku nyoongʼuungʼ. 32Ātingʼēy man kee-ir tuumi, āmu kiikeepkaat kilē kiikima :wēēriingʼwoongʼ, nkanyi koo tākusāpoot. Kiikiikupēt, nkanyi kaakuwaraka.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\