Luuka 16

1Kumwoochi :Yēēsu kiineetanichiich kilē, "Kiimii :chiich nyoo kii lēē mōkōryoon akiitingʼēy chiinyiin nyoo kiiryoonchinii tukuuchiich. Kiiryoonchinii :chiichoonēē kamaspō rōōpiyō. Nēē mii pērēētuu ākoongʼo, ku-iti mōkōryoontoonoonēē :ngʼālyoon kilē kiimii :kipāyityoonteenyiin kuululuukēy tukuuchiich. 2Kukuur :chiitaa kata chiichoonēē kiwō kō akuteep kilē, 'Nee ngʼaleechu kaateer aneen akipō inyēēn? Āmārēy itātwoon tukuuchuuch tōkōl nkōō oor nyaa karaam, āmu moomārēy tee-irwaan pāyit.' 3Kuupkaat :kipāyityoontoonoonēē paani kākimwoochi akilē, 'Koopoot pāyiisyeenyuun. Ara ā-irēy nee aniin? Nēē aroo keey, kumootingʼēy kaamuuka āpāliisyō āmoomārēy āsoomsyō. 4Ānkēt kiyoo ā-irēy paannyēēnyi si nēē rook pāyiisyōōni, ātingʼēy choorway chaa chaangʼ choo tookoon nkōō kēēstoonikwaak.' 5Kukuur nyuun :kipāyityoontoonoonēē chiich aka tōkōl nyoo kiitingʼēy pēsēnpō mōkōryoonteenyiin kuchō tākungʼalaala ngʼaleechoochēē. Kuteep nyēpō taay kilē, 'Itingʼēēnyēēn pēsēn nyaa tyaan nyēpō mōkōryoonteenyuun?' 6Kilē :nyoonēē pō taay, '/Kurookoon tērēēn pōkōl chēpō mwaarpō musēytuun.' Kilēēchi :kipāyityoontoonoonēē, 'Tēpēē ngʼwēny akiisir konom.' 7Kuteep aka kilē, 'Ā-inyēēn /kurookiin ata?' Kuwalta kilē, '/Kurookoon soompuruun choo lēē ēlup ākoongʼo chēpō nkaanu.' Kumwoochi :muroonoonēē kilē, 'Sira kilē itingʼēy soompuruun choo lēē pōkōl sisiit chēpō nkaanu.' 8Kumwa :mōkōryoonteenyiin kilē, 'Mpō ntā chiich chiichi nyoo māpō man, ku ngʼoroom.' " Kumwa nyuun :Yēēsu kilē, "Nkēt keey :piich chēpō ngʼwēny nkōō wōloo irtooy tukuukwaak nkōō ngʼoroomnyeengʼwaangʼ kusiir :piich choo kiikunyōōru lēpkēēyoo Iriin." 9Kitas taay :Yēēsu kilē, "Koomwoorwook kilē, āpāyiisyēērēē mōkōrnoonti nyēpō ngʼwēny anamee choorwoonti si nee rook /keetaakaak nkōō wōloo mii :sopoon nyēpō ākōy. 10Chiich nyoo /kiirānēy nkōō tukun choo ngʼērin, /kēērānēy mpō nkōō tukun chaa chaangʼ. Ku nyoo /mākuurānēy nkōō tukun choo ngʼērin, ku /mākuurānēy mpō nkōō tukun chaa chaangʼ. 11Ku nēē kiimēēchō chiich nyuun nyaa ranaat nkōō mōkōrnoonti nyēpō ngʼwēny, kēērāniin kilē nee nkōō mōkōrnoonti nyēpō kipsēnkwēt? 12Aku nēē mēēnyēēn ranaat nkōō tukun chēpō piich walak oo, ku ngʼoo nyoo kōōniin tukun choo kātā chookuuk? 13Moomii :kipāyityoon nyoo muukēy kupāyiisyēēchi mōkōrō ārēēny. Nēē ir kilēē nyoonēē, kusāsēy aka akicham aka, ntā kupāyiisyēēchi aka akureengʼ aka. Kunyuun, mēēmuukēē /kēētuuyō pāyiisyoo Iriin ākōō ngʼaleepō rōōpiyō." 14Paani kateer :Parisaayiik walak kiyoo kiimwooru :Yēēsu, kuroorāchi, āmu kiichāmēy :akwaaneek rōōpiyō. 15Kumwoochi :Yēēsu kilē, "Akwaan chu ā-irtooy keey kilē āpēērēy keey nkōō taayuu piich, nkuunkēt :Iriin tuurin pō moo nyoo ātingʼēēkwaan. Tukun choo pkootēy :piich kilē tukun chēpō im, kusāsēy :Iriin āmu raacha. 16Ku toomō kutoowu :Koopootiisāniin Chowaana kwaamtaata lōkōōy choo kāroomēēn, ku kii ngʼaleepō :Muusa ākōō chēpō ōōrkooy chu /kiikyoomtooy pērēētuusyēchoochēē. Kungʼeetee pērēētuusyēpō :Chowaana /kutākēēmii /kēē-āmtootēy lōkōōy choo kāroomēēn chēpō Pāyuunātoo Iriin, akimii :piich chaa chaangʼ kuutyāmēy kupooryēērō Pāyuunātoonoonēē. 17Nyumnyum nyuun kuuwoonyō :imu ākōō ngʼwēny kusiir kupēt :ngʼālyoon mpō ākoongʼo nyēpō ngʼātuutēchoochēē. 18Chiich aka tōkōl nyoo keetyaak cheepyooseenyiin akwoop cheepyoosee aka, ku kāsiir karwa. Ku chiich nyoo kā-āp cheepyooso nyoo keetyaak :poonteenyiin, ku kāsiir :mpō chiichoonēē karwa." 19Kitas taay :Yēēsu kumwa kilē, "Kiimii :chiich nyoo kiilookēy sirōōy choo kāroomēēn choo /kiikwoolēē rōōpiyō chaa chaangʼ. Kiichāmēy :chiichi kwoomēy tukun chēpō lala pērēētuu aka tōkōl. 20Akiimii nyuun mpō :chiich nyoo kiinyir kimootiin pōōr nyoo kiikukuurēē Lasaaro. Kiipa kuumokoonchinii :piich Lasaaro kaa mōkōryoontoonoonēē kurkat 21kilē sikwaam rarakan choo chintooy paani mii kwoomiisyēy :mōkōryoontoonoonēē. Kiipkoonēy mpō :sukōyēy akupa kumeel kimootiinak. 22Nēē mii lētuun, kima :Lasaaro. Kuumut :malaykeen kiwō kutēpō nkōō Apraam mu kipsēnkwēt. Nyoo matyaan, kuureer kima :mōkōryoontee. /Kēētup, 23aku paani kapa /kēēwiirchi wōloo mii :ma nyēpō ākōy, kuuro Apraam nkōō kipsēnkwēt kimii ākōō Lasaaro. 24Kukuur :mōkōryoontoonoonēē Apraam kilē, 'Paapa Apraam! Riireenaan akiiyooku Lasaaro kichō kutiingʼō pēr moorineenyiin wal sikutisuunēēnoon ngʼalyaptiinyuun āmu ātēērēy ngʼwoonin nkōō mayi.' 25Kumwoochi :Apraam kilē, 'Wēēriinyuun, mārēy ipkaat kilē paani kiitēēsāpoot, ku kiinyōōru tukun tōkōl choo kāroomēēn choo kiimārēy, kinyōōru :Lasaaro ngʼwoonin. Kunyuun, mii /kēēkooykooyēy aniinee :Lasaaro nkōō wōli karaam, imii :inyēēn ngʼwoonin. 26Aku mii mpō :kēpēn nyoo ōōw kwēēnuunyoon nyoo nēē lē :chiich aka tōkōl nyoo mii wōli kuchō kamasoonēē, ku mēēmuukēē. Moomii mpō :chiich nyoo muukēy kuchōōnō kamasoonēē kuchō kamasi.' 27Kilē :mōkōryoontoonoonēē, 'Paapa Apraam, āsoomiin naas imwoochiiwoon Lasaaro kiwō kataa paapeenyuun 28wōloo mii :wēēchiichooch choo lēē muut kiwō kuriirchiiwoon sikuriip keey simapka wōli pō ngʼwoonintoni tēēnō nyi.' 29Kuwālchi :Apraam kilē, 'Tingʼēy :wēēchiikwook Muusa ākōō ōōrkooy chēpō Iriin choo riirchinii akwaaneek. Muukēy kuteer :wēēchiikwook kiyoo mwoochinii.' 30Kuwālchi :mōkōryoontoonēē Apraam kilē, 'Paapa Apraam, māyāmēy nyoonēē kipaat! Kaykay nēē /kiiyooytō chiich nyoo kiikima akungʼeeta meerat. Muukēy kuwāliisyō nkōō rāyiityō nyoo kiiku-ir.' 31Kuwālchi :Apraam chiichoonēē kilē, 'Nēē māmārēy :wēēchiikwook kuteer kiyoo mwoorēy :Muusa ākōō ōōrkooy chēpō Iriin, ku mēēmuukēy mpō kuteer chiich aka tōkōl nyoo kangʼeeta meerat.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\