Mataayo 11

1Kii nēē waangʼ :Yēēsu kumwoochinii kiineetanichiich taman nkōō ārēēny ngʼaleechoochēē, kungʼeetee yoonēē akiwō kuunēētiisyootō akwaamtaata lōkōōy choo kāroomēēn nkōō wōloo māngʼēy piich mu kōōroonoonēē. 2Kiteer :Chowaana Koopootiisāniin nyoo kiirataat ngʼal choo kiimii ku-irēy :Yēēsu. Paani kateer kumwoochi kiineetanichiich ārēēny kipa kuteep Yēēsu kilē, 3"Inyēēn Meesaaya nyi kiimwoorēy ōōrkooy kilē mii kuchōōnēy, ntā mii :aka nyoo tākēēkānyoonuuy?" 4Kuwālchi :Yēēsu kilē, "Apee ākoopoomwoochi Chowaana kir nyoo kaateer akaaroo. 5Mārārtooy :piich choo kōryootēēn, kupēētii :choo ngʼwoolyootēēn, kusopsōōt :piich choo kiisir :pōōrwēy, kuteertooy :piich choo miinyootēēn, /kiikeengʼeeta meerat piich choo kiikumēērō /ākiikēē-āmchi choo mēēmuukēy keey lōkōōy choo kāroomēēn. 6Kunyuun oo, pēēruuroot :chiich nyoo tiirēēnoon keey." 7Paani mii kupēēchinii keey :kiineetanipō Chowaana, kumwoochi :Yēēsu pichu kiimii yoonēē akipō Chowaana kilē, "Paani kyaapa suur kwēēn wōloo kiimii Chowaana oo, kyoopkootēy kilē kaapaaroo chiich nyaa neen? Kii chiich nyoo āpēy :yoomēt aka tōkōl? 8Nee nyi kyaapaaroo? Ara kii chiich nyoo kiilaak sirōōy choo tānkusēēn? Acha sōō! Piich choo lookēy sirōōy choo lēē choochēē /kēēnyōōrchinii kooriipō pāytooy. 9Ara kyaapaaroo nee? Kii ōōrkooyoontoo Iriin? Man, kii ōōw chiichi kusiir mpō ōōrkooyoon. 10Inyeentee nyi ngʼāloolēē :Iriin mu siruut kilē, 'Āyooytooy chiinyuun kuuntoroor kusātuun aree.' 11Āmwoorwook man kilē, moomii :chiich ngʼwēny nyoo ōōw kusiir Chowaana Koopootiisāniin. Aku chiich nyuun nyoo mātookunoot nkōō Pāyuunātoo Iriin ku ōōw kusiir Chowaana." 12Kitas taay :Yēēsu kumwa kilē, "Kungʼeetee kitoowu :Chowaana Koopootiisāniin kwaamtaata lōkōōy choo kāroomēēn ākōy paannyēēnyi, ku kiityam :piich chaa raacheen kupooryēērō Pāyuunātoo Iriin kupēt. 13Kiingʼalaala ngʼaleechu :siruutēpō Muusa ākōō chēpō ōōrkooy ākōy kiwō kuchō Chowaana. 14Ki nēē āmuukēy aran, ku Chowaana nyuun ku Eliicha nyi kiingʼoor :ōōrkooyoontō kilē chōōnēy. 15Chiich nyoo tingʼēy iit, kuteer. 16Karkeey :piich choo lēē chu ākōō nee kēny? Karkeey :pichu ākōō laakōōy choo kātēpi kaaptuum akumwoochi :walak walak kilē, 17'Kakukuutwaak kuurēēru kumaanyaal, kēēlē kēētuumwook tuumwēy chēpō riirat, kumooriiryō.' 18Kii nēē chō :Chowaana nyoo kiimaapāyēy keey amaarēēsyēy kitya, kumwa :piich kilē, 'Tingʼēy toomirmiir nyaa ra.' 19Ku kii nēē āchōōn :Wēēroo Chiich apay keey ākoorēēsyō, kumwa :piich kilē, 'Acha! Kimoo :nyi, kipōōkityoon aku choorwoo kwāriipō kōōti ākōō kipngʼōōkiis.' Choo tuupēy ngʼaleechu kusōwuuy ngʼoroomnyoo Iriin." 20Kiitilchi :Yēēsu kiirwook kōōrootin chu kii-ira ngʼal chēpō kwōngʼuut āmu maawāliisyō ntā kungʼaangʼta ngʼōōkikwaak. Kumwa nyuun kilē, 21"Ōchēy pichu pō Koorasiin ākōō Peetsaayta! Tyaan :ngʼwoonin nyoo mii kukānyoonwook. Ntā kii piich chēpō Tiirō ntā ku chēpō Siitōn chu /kiiku-irchi ngʼaleechoochēē pō kwōngʼuut kiiku-irwaak, tākiikuwāliisyō kēny. Tākiikuulaak maaraareen akutēpi areen kungʼuutu kilē kiikuwāliisyō nkōō rāyiityō nyoo kiitingʼēy. 22Lēyyē, āmwoorwook man kilē ānyōōruuy siitāt nyoo siirēy nyoo nyōōruuy :piich chēpō Tiirō ākōō Siitōn paani tilchinii :Iriin kiirwook piich. 23Akwaan :pichu pō Kaaparnaam, āpkootēy kilē āpēētii kipsēnkwēt? Acha sōō! /Kuwiirchinook ma nyēpō ākōy. Ntā /kiiku-ira Sotom ngʼaleechu pō kwōngʼuut chu /kiiku-ir mu kōōrēēngʼwoongʼ, ntā tākumii Sotom ākōy paannyēēnyi. 24Āmwoorwook man kilē ānyōōruuy siitāt nyoo siirēy nyoo nyōōruuy :piich chēpō Sotom paani tilchinii :Iriin kiirwook piich." 25Kumwa :Yēēsu kilē, "Āmwooruun kōōnkēy Paapa Iriin nyoo ipāytooy im ākōō ngʼwēny, āmu kii-ungʼee tukuuchu pō man piich choo pkootēy kilē nkēt akungʼāroomō, akiingʼoongʼchi piich choo āpēy keey ngʼwēny. 26Man, Paapa, lēē nyoonēē :wōloo imārtooy." 27Kitas taay :Yēēsu kumwa kilē, "Kikōōnān :Apoonyuun tukun tōkōl. Aku moomii :chiich nyoo nkēt Wēērii kungʼātu Paapaan, amoomii :chiich nyoo nkēt Paapa kungʼātu Wēērii ākōō :piich choo lēwēnēy Wēērii kungʼoongʼchi. 28Apkoonchoon akwaan tōkōl :choo kyoochoosyō ākālāpēy tukun choo nyikiisēēn, soomuungʼwook. 29Akasana lōkōleenyuun akaaneeteenaan keey, āmu aneen tala ākoo-āpēy keey ngʼwēny. Ātālāyiituu nyuun kilēē aneen. Nēē a-ir kilēē nyoonēē, ānyōōru āmuungʼ. 30Āmu toorētiin :lōkōlēēnyuun, amanyikiis."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\