Mataayo 25

1Kitas taay :Yēēsu kumwa kilē, "Lēkuuy nyi Pāyuunātoo Iriin nkōō :pērēētuusyēchoochēē. Kiimii :tiipin taman choo kiinam taayitiisyakwaak akupa kutorook saantaa laakwa. 2Kii sālwēy choo lēē :muut ku ngʼoroomo choo lēē :muut. 3Kyoop :chu kii lēē sālwēy taayitiisyakwaak amaakwoop mwaar nyoo tāsinii. 4Kingʼeet :chu kii ngʼoroomo kwoop mwaar nyoo tāsinii. 5Kii nēē siista :saantee, kunam :rwoon tiipiichoochēē. 6Nēē mii oro kwēēn, kukuursyō :chiich kilē, 'Ānyi :saanteetaa laakwa! Apkaana atorooka!' 7Kungʼēētyō :tiipiik tōkōl akusiisir tayitiisyakwaak sikulāryō kukaraam. 8Kumwoochi :chu kii lēē sālwēy chu kii ngʼoroomō kilē, 'Āchārwēēch mwaar, mii kumēērsōōt :taayitiisyēchooch.' 9Kuwālchi :choo kii ngʼoroomo kilē, 'Acha. Moomii nyoo yāmēēch tōkōl. Apee a-ala nyoongʼwoongʼ.' 10Paani kapa :tiipiichoochēē kii lēē sālwēy kwaal mwaar, ku-itu :saanteetaa laakwa. Kupa :tiipiik chu lēē muut kiichēpootēēn nkōō saanteetaa laakwa kōpō tuum, /akeekar kurkat. 11Nēē mii lētuun, kuwārākiisyō tiipiik chu kapa kwaal mwaar akukuursyō kilē, 'Kiptaayaan, Kiptaayaan! Yootwēēch kurkee!' 12Kiwālchi :saantee kilē, 'Āmwoorwook man kilē moonkētook.' " 13Kuuwaangʼ :Yēēsu kilē, "Āriipō keey nyuun, āmu moonkēt pērēētuu ntā ku saayit nyoo iriisōōt tukuuchu." 14Kitas taay :Yēēsu kumwa kilē, "Lēē nyi Pāyuunātoo Kaa Iriin. Kiimii :chiich nyoo kiimārēy kiwō ruutoor. Kukuur kipāyitiinēchiich akuutē aka tōkōl kuriipchi tukuuchiich. 15Kiitē nyēpō taay taleenteen choo lēē muut, kuutē aka choo lēē ārēēny, kuutē aka ākoongʼo. Kiinyōōru :aka tōkōl kutuup keey nkōō kaamuukeenyiin. Nēē ityō, kuwēēchi keey. 16Kiwō :chiichi /kiikuutē taleenteen choo lēē muut kupāyiisyēērō rōōpiyēēchoochēē kilē weel ākōy kunyōōru taleenteen walak choo lēē muut. 17Kungʼeet nyi pō ārēēny nyoo /kiikuutē taleenteen ārēēny, kupāyiisyēērō ākōy kunyōōru walak choo lēē ārēēny. 18Kungʼeet nyi /kiikuutē taleenta ākoongʼo, kiwō kupal kēpēn aku-ungʼ taleentayaantaa mōkōryoonteenyiin. 19Paani kaakusiirtō pērēētuus chaa chaangʼ, kuwaraka :mōkōryoontoonoonēē. Kuchō kukuur kipāyitiinēk kurāru ngʼaleepō rōōpiyēēchu kiitē akwaaneek. 20Kuchō :kipāyityoontēē nyi /kiikuutē taleenteen muut akimwa kilē, 'Mōkōryoontooni, kiikōōnoon taleenteen choo lēē muut. Roo kee, kyoonyōōru taleenteenik walak choo lēē muut.' 21Kilēēchi :mōkōryoonteenyiin, 'Inyēēn kipāyityoon nyaa karaam /akēērānēy! Āmu kiipāyiisyēērēē tukun choo ngʼērin kukaraam, ākōōniin nyuun ipāyu tukun chaa chaangʼ. Chōōnō kēēpāypāyituu :tōkōl!' 22Nyoo matyaan, ku-itu :nyi /kiikuutē taleenteen ārēēny akimwa kilē, 'Mōkōryoontooni, kiikōōnoon taleenteen ārēēny. Roo kee, kyoonyōōru walak ārēēny.' 23Kuwālchi :mōkōryoonteenyiin kilē, 'Inyēēn kipāyityoon nyaa karaam /akēērānēy! Āmu kiipāyiisyēērēē tukun choo ngʼērin kukaraam, ākōōniin nyuun ipāyu tukun chaa chaangʼ. Chōōnō kēēpāypāyiituu :tōkōl!' 24Nēē mii lētuun, kuchō :kipāyityoontēē nyi /kiikuutē taleenta ākoongʼo akimwa kilē, 'Mōkōryoontooni, ānkēt :aneen kilē inyēēn chiich nyoo kōrōōm akiicham inyēēn ikāsēy par choo meepal akiirumēē wōloo maa-is kōsur. 25Kyaawar :aneen nka nyi kyoowō apal ngʼwēny ākoo-unchi rōōpiyoontēē. Roo kee, anyi rōōpiyoontēēngʼuungʼ.' 26Kuwālchi :mōkōryoonteenyiin kilē, 'Inyēēn kipāyityoon nyaa ra akiisaratan! Kookiinkēt :inyēēn kilē ākāsēē wōloo maapal, ākoorumēē wōloo moo-isi kōsur? 27Karaam, aku nyuun oo, kiitēēnāmēy rōōpiyoontēē akiiwēētē wōloo /kuusiintoochinii rōōpiyō sikupas keey kuchaangʼiit. Ntā kii-ir :inyēēn kilēē nyoonēē, ntā koochōōnēy ānyōōruuy rōōpiyēēchuuch kiikutāsiisyō.' 28Kumwoochi :mōkōryoontoonoonēē kipāyitiinēchiich walak kilē, 'Asaree taleentyaantee ākootō chiichi tingʼēy choo lēē taman. 29Chiich nyoo pāyiisyēērēē kiyoo /kiikēētō, /kēētāsinii walak kuchaangʼiit. Ku nyoo māpāyiisyēērēē /kēēsārēē mpō nyoo tingʼēy. 30Akipō kipāyityoontooni lēē saratan, anama akaatoorta kiwō saangʼ wōloo tuur, wōkuriirēy akunyar keelat.' " 31Kitas taay :Yēēsu kumwa kilē, "Paani kāchō :Wēēroo Chiich nkōō tōrōōrintanyiin ākōō malaykeen tōkōl, kutēpēē ngʼachareenyiin nyēpō pāyuunāt. 32/Kiirumchinii piich tōkōl choo mii ngʼwēny taayuunyiin sikutar piich kilēē paani tārēy :māsōwoon kēēchiir nkōō nō. 33Tēnii kēēchiir kutēpuunō ēēruu taay, kuutē nō kutēpuunō ēēruu lēt. 34Nēē waangʼ, kumwoochi :Pāytooyiin piich choo mii kamastanyiin pō taay kilē, 'Apkaana, :akwaan choo kiikuupēēruurook :Paapeenyuun. Anama pāyuunāt nyoo /kiikēēsip /kēēchēpkook kungʼeetee /kee-irta ngʼwēny. 35Kii nēē aman :piri, apayaan; kii nēē aman :maral, ākōōnoon pēr ara. Kii nēē āchō toon, ataakaan. 36Kii nēē mootingʼēy sira, ākōōnoon sirooy alaak; kyaamnyaanaat, āriipoon. Kii paani /kikuratan, apaarootoon.' 37Tēēpēy inyeentee :piich choo kāroomēēn kilē, 'Kiptaayaan, āyu paani kyaamin piri kēēkōōniin āmiisyō, ntā āyu paani kyaamin maral, kēēkōōniin pēr ree? 38Kii āyu paani kiinyēēn toon keetaakiin, ntā āyu yoo kiimēētingʼēy sira keelaakiin? 39Āyu yoo kiimnyoonēy keepkaan kēēriipiin, ntā ku āyu yoo kiirataat keepkaan keerootiin?' 40Wālchinii :Pāytooyiin pichoochēē kilē 'Āmwoorwook man kilē, kir aka tōkōl nyoo kii-irchi :chiich tuupchēēnichu mātookuunoot, ku kii-irwaan.' 41Mwoochinii :Pāytooyiin chu mii kamastanyiin pō lēt kilē, 'Apeeree yēēnyi! Āpānoot :akwaan nkōō wōloo mii :Iriin. Apee ma nyēpō ākōy nyoo /kikēēchēpchi Syeetaani ākōō toomirmiirēyiichiich chaa raacheen. 42Ki nēē aman :piri, kimaapayaan; ntā kii nēē aman :maral, kimookōōnoon pēr ara. 43Kyoochō toon, kimaataakaan nkōō kooriikwook. Paani kimootingʼēy sira, kimookōōnoon sira alaak. Paani kyoomnyoonēy, kimaapkaan arootoon.' 44Mwoochinii :pichoochēē Pāytooyiintēē kilē, 'Kiptaayaan, āyu paani kiikuurootin kwoomiin :piri ntā ku maral, ntā iruutooy, ntā kumēētingʼēy sira, ntā imnyoonēy, ntā irataat, simākuutoorētiin?' 45Wālchinii :Pāytooyiin pichoochēē kilē, 'Āmwoorwook man kilē, nēē kiitay :chiich i-irchi piich choo mātookuunoot kir aka tōkōl, ku kiitay itoorētoon.' 46Kwoopēy nyuun pichu raacheen wōli pō ma nyēpō ākōy, /kēē-āp chu kāroomēēn kupa wōloo mii sopoon nyēpō ākōy."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\