Mataayo 8

1Kii nēē rēkuunō :Yēēsu lakamee, kutuup :piich chaa chaangʼ. 2Nyoo matyaan, kuchō :chiitō aka nyoo kyaam :kōōnchōryoontō. Kukutungʼ nkōō taayuu Yēēsu akilē, "Kiptaayaan, nēē ichāmēy, isoopoon akiitiliiloon." 3Kuukoortō :Yēēsu ēēruunyiin kitiingʼ chiichoonēē akilēēchi, "Āchāmēy, sopō!" Kusop :chiichoonēē kilē weel. 4Paani kaakisop, kumwoochi :Yēēsu chiichoonēē kilē, "Āmēēmwoochi chiich aka tōkōl ngʼaleechu. Wiyō akiiwēēngʼuuti keey tisiin akii-āp tukun choo /ki-irēē kōrōs kilēē paani kiimwoorēy :Muusa nkōō ngʼātuut tākēēsōwu kilē kaa-itililiitu." 5Kimii kuwēētii :Yēēsu Kaaparnaam, kuchō :chiitō aka nyoo kii kāāntōōyiintoo lukoo pooryoot nyēpō Rooma akumwoochi Yēēsu kilē, 6"Kiptaayaan, mii :kipāyityoontēēnyuun kaaw nyoo mnyaanaat kitya, aku mii nyaril nyēpō kwōngʼuut, kiimeerta pōōr." 7Kumwoochi :Yēēsu chiichoonēē kilē, "Āwēētii āsoopēy chiichoonēē." 8Kuwālchi :kāāntōōyiintoonoonēē Yēēsu kilē, "Kiptaayaan, mēērookēē ataakin nkōō katanyuun, aku mwaara ngʼālyoon kipaat kusop :kipāyityoontēēnyuun. 9Kaamwaa kilēē nyoonēē āmu mii :piich choo ēēchēēn kusiir aneen akimii :piich choo āpāytooy mpō. Nēē āmwoochi chiich kilē 'Wiyō,' kuwēētii ntā nēē āmwoochi aka kilē 'Chōōnō' kuchōōnēy. Ku nēē āmwoochi mpō kipāyityoontēēnyuun kilē 'Ira kiyi' ku-irēy." 10Paani kateer :Yēēsu ngʼaleepō chiichoonēē, kukwōngʼ akumwoochi piich choo kiituupēy inyeentee kilē, "Āmwoorwook man kilē toomō aroo chiich mu Israayeel tōkōl nyoo tingʼēy kaarana nyoo lēē nyēpō chiichi. 11Āmwoorwook nyuun kilē, pkoonēē :piich chaa chaangʼ kāmoos tōkōl chēpō ngʼwēny pākutēpi akwoomiisyō ākōō Apraam, Isaka ākōō Chaakōp mu pāyuunātoo :Iriin. 12/Kuwiirchinii nyuun piich choo kātāpāyiituuy Iriin saangʼ wōloo tuur kipa kuriiryō akunyar keelat." 13Paani keewaangʼ :Yēēsu kumwa kilēē nyoonēē, kumwoochi kāāntōōyiintoonoonēē kiipō luk kilē, "Warakee kaaw. Irēē kilēē wōloo keeranta." Kusop :kipāyityoontoo kāāntōōyiintoonoonēē kilē weel. 14Paani kāwo :Yēēsu kaa Pēētērō, kunyōōru pookēr pō Pēētērō mii rwoon akumnyaanaat. 15Kunam :Yēēsu ēēruu cheepyoosoonoonēē, kusop akungʼeet kupay mpō Yēēsu. 16Nēē mii pērēētuunoonēē ku kaakurēytō asiis, /kēēmuti Yēēsu piich chaa chaangʼ choo kii-iimēy :toomirmiirēy chaa raacheen. Paani kangʼalaal :Yēēsu, kupeera :toomirmiirōōchoochēē raacheen piich. Kusopyō :piich tōkōl choo kimnyoonchootēēn. 17Kuusilta nyuun :kiyoo kiimwoorēy :ōōrkooyoon Isaaya kilē, "Kiikasan mnyoonwēyiichooch akuusoopēēch nkōō kōrōōytiin tōkōl." 18Kii nēē ro :Yēēsu piich chaa chaangʼ choo kēēruruuchi keey yoo kiimii inyeentee, kumwoochi kiineetanichiich kutilta araaray nyēpō Kalilaaya kupa kamasta nyiinō aka. 19Kuchōōnchi :koonēētiin nyēpō ngʼātuut Yēēsu akilēēchi, "Koonēētiin, ātuupiin woltō tōkōl yoo kēēwō!" 20Kuwālchi :Yēēsu chiichoonēē kilē, "Tingʼēy rēēlwēy kēpēnoot choo māngʼēy, akutingʼēy :tāriit kooriikwaak, wōloo nyuun mātingʼēy :Wēēroo Chiich wōloo muungʼēē." 21Kumwoochi :tuupiintēē aka Yēēsu kilē, "Kiptaayaan, āmārēy atuupin wōloo nyuun kanyaan āwootup apoonyuun kupōk saatuupin." 22Kuwālchi :Yēēsu chiichoonēē kilē, "Mētii piich choo mēērootēēn kutup choo mēērsōōt ākiichōōn ituupaan." 23Paani kaakulaangʼ :Yēēsu ākōō kiineetanichiich mēēli kupēēchi keey. 24Nyoo matyaan, kuchō :yoomēt nyoo nyikiis nyoo kiipaanta ku-ir mēēlii kuchuut pēr. Kiimii :Yēēsu rwoon. 25Kupa :kiineetanik yoo kiimii :Yēēsu akuungʼeet kilē, "Kiptaayaan, sārwēēch. Kimii kēērookēy." 26Kuwālchi :Yēēsu kiineetanichoochēē kilē, "Āmu nee soowāriisyēē nyoo tēēnō nyi tōkōl? Muutyō akwaan choo ātingʼēy kaarana nyoo miningʼ!" Paani keewaangʼ :Yēēsu kumwoorēy kilēē nyoonēē, kungʼeet akuupkoongʼ yoomēē ākōō pērēēk kusiisyō. 27Kukwōngʼyō :kiineetanik akuteep keey kilē, "Chiich nee :chiichi? Nku tēērēy iit mpō :yoomēt ākōō pēr." 28Kii nēē it :Yēēsu kōōr aka nyoo /kiikukuurēē Keeraasa, mu kamasta nyiinō aka pō araaray, kutuuyēērō piich ārēēny choo kiitingʼēy toomirmiirēy chaa raacheen kipkoonēē wōloo /kiikutupchinii piich. Kiimoomii :chiich nyoo kiimuukēy kiwō araanoonēē. 29Kuunchōōyō toomirmiirōōchoochēē raacheen kilē, "Wēēroo Iriin, imārēēnēēch nee? Kēēchōōn inyariileech kutoomō ku-itu :pērēētuunyoon?" 30Kiimii :nkurwēētiin chaa chaangʼ choo kiilēēkitēē yoonēē choo kiimii kwookēētēy. 31Kusoom :toomirmiirōōchoochēē raacheen Yēēsu kilē, "Nēē mārēy ooneech, ikanyeech keepa keechuuta nkurwēētiinēchuuchō." 32Kumwoochi :Yēēsu kilē, "Apee." Kupa nyuun :toomirmiirōōchoochēē raacheen akupa kuchuut nkurwēētiinēchoochēē. Kuutuultēērō keey :nkurwēētiinēchoochēē tōkōl lakamee akupa kutakus keey mu araaray. 33Paani keero :māsowēēpō nkurwēētiinēchoochēē kiyoo kii-ira, kumwēr ākōy kōōroonoonēē akupa kumwoochi piich ngʼal tōkōl choo ki-iriisyō kupootō mpō chēpō piich choo kiitingʼēy toomirmiirēy chaa raacheen. 34Paani kateer :piichoochēē ngʼaleechoochēē, kupa :tōkōl pākunyōōru Yēēsu, akusaarsaar kuwēērō kōōrēēngʼwaangʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\