Pilēmōōn 1

1Aneen nyi Paawulō nyoo arataat akipō Yēēsu Kiriistō ākoomii ākōō tuupchēēnyoon Tiimōti. Kiitookwēēsiin Pilēmōōn chamaneenyoon nyoo ipāyiisyēēchinii Kiriistō kilēē :achaan. 2Kiitookwēēsēy chēētānyoon Apiiya ākēētookwēēsēy mpō Arkiipō nyoo kiilēy keey kwoomtootēy lōkōōy choo kāroomēēn kilēē :achaan. Kiitookwēēsēy mpō kaaniisa nyoo tuuyēēchinii katangʼuungʼ. 3Kuupēēruurook :Paapēēnyoon Iriin ākōō Kiptaayaan Yēēsu Kiriistō akukōōnook kaalya. 4Saayit aka tōkōl nēē āsooyēy, āmwoochinii Iriin kōōnkēy akipō inyēēn, 5āmu ātēērēy /kēēmwoorēy wōloo itiirēē keey Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu ākōō wōloo ichāmtooy piich tōkōl chēpō Kiriistō. 6Āsooyaa kilē kuuryoongʼō kir ākoongʼo :piipō Iriin choo intōrōōrchinii akusōwu kilē siiny kir aka tōkōl nyaa karaam nyoo kutingʼēy /sikēēkoonyit Kiriistō. 7Tuupcheenyuun, kiipaypaayan :choomnyēēngʼuungʼ akuukaykaayan, āmu kiipaypaay mukuliir chēpō piipō Kiriistō. 8Mpō ntā kiikukōōnān :Kiriistō kaamuuka āmwooruun i-ir kir nyaa karaam 9ku āsoorsooriin nkōō choomnyoot. Aneen pooyoon nyoo kyaayoosiitu, akaarataat paannyēēnyi akipō Yēēsu Kiriistō. 10Āsoomiin :aneen Paawulō kilē iriiree Oneesmaas nyoo kiichō kilēku wēēriinyuun paani kiisiku akuuran Kiriistō āmii korkoreet. 11Kii mēētoorētiin kir :wēēri taay, aku paannyēēnyi nyuun, ku kaakulēku laakwa nyoo toorētēēch tōkōl. 12Āmii āyookuuy murēnooni āchāmēy, kuwaraka wōloo imiinyēēn. 13Koomārēy kilē ntā koomāngʼiisyō ākōō inyeentee āmu kiitoorētān paani kyaarataat kwaamtaata lōkōōy choo kāroomēēn. Ānkēt kilē kiitēētoorētaanyēēn ntā kiimii wōlyēēnyi, wōloo nyuun, kiikeerin inyeentee kuutoorētān. 14Kāmoomārēy kutootēpō ākōō inyeentee kutoomō āsoomiin si nēē kēēchāmēy i-irwaan kir aka tōkōl, i-irwaan nkōō choomnyēēngʼuungʼ mā āmu kaa-iriin i-ir. 15Āpkootaa kilē /kiimakaat kuwēēchi keey Oneesmaas pērēētuus choo ngʼērin nkōō wōloo imiinyēēn si nēē wō kuwaraka, ātēpi tōkōl ākōy. 16Kungʼeetee aniinee, maaku ōōtwookiin Oneesmaas kipaat, kii kukaramiit kusiir ōōtwookiin ākiikulēku tuupchēēnyoon nyoo chamaat. Āchāmēy muroonnyēēnyi, akiichāmēēnyēēn mpō kusiir wōloo āchāmtooyaa. Āmārēy icham kilēē chiingʼuungʼ akiicham kilēē tuupchēēngʼuungʼ nkōō Kiptaayaan. 17Ku nēē pkootēy nyuun kilē kupāyiisyēēchinii :tōkōl Kiriistō, itaak Oneesmaas kilēē wōloo kātēētooktooyoon. 18Nēē kiiku-iruun ngʼālyoon aka tōkōl nyaa ra, ntā ku nēē tingʼēy pēsēntāngʼuungʼ, ikanyaan ārookuun. 19Kaasiree ngʼaleechu ēēruunyuun aneentee āmwooruun kilē ārookuun pēsēntāngʼuungʼ aka tōkōl nyoo tingʼēy Oneesmaas. Ākoomārēy nyuun āmwooruun kilē itingʼēy sopoon nyēpō ākōy akipō aneen. 20Tuupcheenyuun, ālēēlyaa ntā ipaypayaan kiitēēn akipō Kiptaayaan siipaypaay moonyuun nkōō Kiriistō. 21Āsiruun ānkēt kilē i-irēy kiyoo koosoomiin akii-ir mpō kusiir wōli āmārtooy. 22Aku kir aka nyoo āsoomēy kuureer ku nyi: ichēpkoon wōloo āchoorwēēy, āmu āmii āmoongʼuuy kilē kutuup keey ākōō soowuutēkwook āwārākēē wōloo āmiikwaan. 23Tookwēēsook :Eepaapra nyoo rataat ākōō aneen āmu kipāyiisyēēchinii Yēēsu Kiriistō. 24Tookwēēsook mpō Maarkō, Aristaarkō, Teema ākōō Luuka choo kipāyiisyēy tōkōl. 25Kuupēēruurin :Kiptaayaan Yēēsu Kiriistō.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\