Ngʼoongʼuut 1

1Ngʼoongʼuut :nyi nyoo kiitē :Iriin Yēēsu Kiriistō kungʼuuti piichiich ngʼal choo kiipēētiiy ku-iriisōōt kilēēkit. Kiiyooku :Yēēsu malaykayaanteenyiin kungʼuutwoon kipāyityoontēēnyiin Chowaana ngʼalēēchoochēē. 2Āmwoorwook kiyoo kyaaroo: kiyoo kiimwa Iriin ākōō ngʼal chēpō Yēēsu Kiriistō. 3Pēēruuroot :chiich nyoo sōōmānēy ngʼaleechu /kiikungʼoor, akuupēēruurootēēn :choo yāpchinii iit akutuup kiyoo siraat, āmu lēēkit ku-iriisyō :ngʼaleechu. 4Aneen :nyi Chowaana. Ātookwēēsook kaaniiseen tisap chēpō kōōroo Eesya. Kuupēēruurook akukōōnook kaalya :nyoo miitō akiimii aku nyoo chōōnēy ākōō toomirmiirēyiichiich tisap choo mii taayuu ngʼacharaa pāyuunāt nyēpō Iriin. 5Kuupēēruurook akukōōnook kaalya :mpō Yēēsu Kiriistō nyoo inyeentee nyoo mwooruuy man, aku inyeentee nyēpō taay /keengʼeeta meerat aku pāyuuy pāytooyiik chēpō ngʼwēny. Tōrōōroot :Yēēsu nyoo chāmēēch akiitarta kērētiichiich sikuutyaaytaareeneech ngʼōōkiichooch. 6Kiitapaaneech :Yēēsu kēē-irchii pāyit Iriin nyoo Paapeenyiin akeepayta ākōō inyeentee. Kutōrōriit :inyeentee nyoo tingʼēy kaamuuka ākōy. Lēē nyoonēē. 7Aroo kee, chōōnēē :inyeentee pool, aku rōōtēy :chiich aka tōkōl, mpō choo kiipārēy inyeentee. Nkōō yoonēē ku riirsōōt :piipō ngʼwēny tōkōl. Ēē, lēkuuy nyoonēē. 8Mwoorēy :Kiptaayaan Iriin nyēpō Kaamuuka tōkōl nyoo mii, akiimii aku nyoo chōōnēy kilē, "Aneen Alpa ākōō Omeeka, ātoowuuy ākoowoongʼuuy." 9Aneen wēēriingʼwoongʼ Chowaana nyoo kunyārilēy :tōkōl akipō pāyiisyoo Yēēsu. Kyoonyōōrwaaneen :mpō muurtaar nyoo kōōnuuy :Yēēsu Kiriistō ākēēmii tōkōl pāyuunātēēnyiin. Kiikurātyoon Paatmō kōōroonoonēē kiikwēēn :pēr āmu kyaamta ngʼālyoontoo Iriin ākōō lōkōōyipō Yēēsu Kiriistō. 10Kinaman :Toomirmiir nyoo Tiliil nkōō pērēētuu Chumāpiili, nkōō yoonēē, ateer chērāt nkōō lētuunyuun nyoo ōōw nyoo lēē nyēpō ryampu 11nyoo kiimwooru kilē, "Sira kiyoo irōōtēy, akiiyoochi kiitapuunoonēē kaaniiseenichu tisap Ēpēēsō, Simirna, Pērkāmōōn, Tyaatiira, Saarti, Pilateelpya ākōō Laawotikyaa." 12Nkōō yoonēē awarak keey aroo kilē ngʼoo :nyoonēē kiingʼāloolwoon. Paani kaawarak keey, aroo tukun tisap chēpō kōōltiin choo /kiikōnōōrēy tayitiis. 13Nkōō kwēēnuu tukuuchoochēē, ku kiimii :kir nyoo lēē chiich nyoo kiilaak sira nyaa koor nyoo kiitiingʼēy ngʼwēny, akiikurata anka takeenyiin nyoo kiikunaapa kōōltiin. 14Kii rēēl :mēt akiireelacha puutēpō chiichoonēē kilēē chē ntā ku tonkoros, ākiilārsōōt :koonyiichiich kilēē ma. 15Kiiryālsōōt :kēēlyēēchiich kilēē kir nyoo kōryōōlēy piich. Kiitulēy :kuutiinyiin kilēē pēr choo suruurtooy. 16Kiināmēē ēēruunyiin nyēpō taay kookeel tisap ākichōōnō kuutiinyiin :rōōtwoo chōōk nyoo litaat kamastiinak tōkōl. Akiilēē tokoch asiis nyoo kalar kitya. 17Paani kaaroo chiichoonēē, āputi kēēlyēēchiich kilēē chiich nyoo kama. Kutiingʼēēnoon ēēruunyiin nyēpō taay akimwoorwoon kilē, "Mēēwāriisyō, aneen nyēpō taay ākōō nyēpō lēt. 18Ākoosāpoot :aneen! Kiikyaameer, aku roo kee āsāpoot ākōy nkōō ākōy ākootingʼēy yootēytiinēpō meerat ākōō kōōroo ooy. 19Kunyuun, sira tukun choo kiiroo ākōō choo irōōtēy ākōō choo iriisōōt lētuun. 20Kiyoo ngʼuutuuy :kookeelichoochēē tisap kēērōōtinii ēēruunyuun nyēpō taay ākōō tukuuchoochēē /kiku-ira kōōltiin choo /kiikōōnōōrēy tayitiis ku nyi: Kookeel tisap ku malaykeenipō kaaniiseen tisap, ku tukuuchoochēē tisap /kiikōnōōrēy taayitiis ku kaaniiseenik tisap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\