Ngʼoongʼuut 15

1Kyaaroo tukun walak nkōō parak chēpō kwōngʼuut chēpō malaykeen tisap choo kyoopuuy kōōrōōytiin tisap chēpō lēt akiiwoongʼuuy :kōōrōōytiinēchoochēē ngʼwoonin pō Iriin. 2Kitoomō ku kyaaroo kir nyoo lēē araaray nyoo kii ryālēy kilēē kiiyōōy akiiwaar keey ākōō ma. Akaareer aroo pichoochēē kiipēlēy tyoonyoonēē ākōō kāānoomwēēnyiin ākōō kii-iitoo kaarineenyiin. Kiikiiryoongʼō kamas nyēpō araarayoonēē, kukanam pukantiin choo kiitēnii :Iriin. 3Kiituumēy :pichoochēē tuumpō Muusa, kipāyityoontoo Iriin akuuloosuuy Waawaa keecha. Kiituumēy kilē, "Kiptaayaan Iriin nyoo pāyuuy kir aka tōkōl, ēēchō aku pō kwōngʼuut nyaa tyaan tukun choo i-irēy. Pāytooyiintoo piich tōkōl, chuulootēēn aku pō man oortineekuuk. 4Ngʼoo nyuun :nyoo mēēwāriin, aa Kiptaayaan, amēētōrōōrēy kaarineengʼuungʼ? Inyēēn ākityōōn nyoo tiliil. Pkoonēy :kōōrootinō tōkōl kukutungʼuun, āmu kiikutooku :iruutēkuuk chēpō man." 5Kii nēē woonyō nyoonēē, aroo kuyaata :Kōpō Iriin nyēpō wōlipoor nkōō kipsēnkwēt 6akupkaana :malaykeenichoochēē tisap choo kyoopuuy kōōrōōytiin tisap. Kiikiilaak :malaykeenichoochēē sirōōy choo tiliilēēn akuuryālsōōt /ākiiweer takat anka nyoo kiitingʼēy iitōōnpō kōōlti. 7Kiitē :akoongʼo nkōō tukuuchoochēē angʼwan sāpyootēēn malaykeenichoochēē tisap kētupoon tisap choo /kiiku-ira kōōlti. Kiinyiryaat kētupoonichoochēē :siitoo Iriin. 8Kinyir Kōpō Iriin :iirēt nyēpō tōrōōrinpō Iriin ākōō kaamuukeenyiin, āmoomii :chiich nyoo kiimuukēy kuchuut Kōyoonēē ākōy kuuwoonyō kōōrōōytiinēchoochēē tisap choo kyoopuuy :malaykeenichoochēē tisap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\