Ngʼoongʼuut 5

1Nēē mii yoonēē, aroo kiitapu nyoo lēē makata nyoo /kiikumaman /akiikusir kāmōōsik tōkōl nyoo kiimii ēēruu taay nyēpō chiichoonēē kitēpēē ngʼacharaanoonēē pō pāyuunāt. /Kiikiikurata kiitapuunoonēē rātuut tisap. 2Aroo malayka nyoo tingʼēy kaamuuka kukuurtooy nkōō kuut nyoo ōōw kilē, "Ngʼoo nyoo nyooluuy kuutyaak rātuutēchu tākungʼaangʼ kiitapuunoonēē?" 3Aku, kiimoomii :chiich kipsēnkwēt ntā ku ngʼwēny ntā ku ngʼwēnyuu ngʼwēny nyoo kiimuuk kuutyaak kiitapuunoonēē akuuro kiyoo mii or. 4Kyaariir akaariir, āmu kiimaatooku chiich nyoo kiinyooluuy kuutyaak akuuro kiitapuunoonēē or. 5Aku kiimwoorwoon :poontēē ākoongʼo nkōō pooyichoochēē kilē, "Ameeriir. Kaakuupēliisyō :ngʼētuny nyēpō kaa Chuuta nyoo kiisilee tiikityaa Tāwuti. Muukēy :chiichoonēē kuutyaak rātuutēchoochēē tisap." 6Nēē mii yoonēē, aroo Waawaa keecha nyoo kiilēē yoo /kakupar nyoo kiiryoongʼēē yoo lēēkitēē ngʼacharaanoonēē ōōw nyoo kiikēēmuruut :tukuuchoochēē angʼwan ākōō pooyichoochēē. Kiitingʼēy :Waawaanoonēē kuuyiir tisap ākōō koonyin tisap. Koonyiichoochēē kiilēē toomirmiirēyiipō Iriin tisap choo /kiikiiyooytooy kupa ngʼwēny tōkōl. 7Kiwō kumar :Waawaanoonēē kiitapuunoonēē kiimii ēēruu taay nyēpō chiichoonēē kiitēpēē ngʼacharaa pāyuunāt. 8Paani kamar kiitapuu, kuuputi :tukuuchoochēē lēē angʼwan ākōō pooyichoochēē tiptēm nkōō angʼwan taayuu Waawaanoonēē. Kiitingʼēy :chiich aka tōkōl nkōō pooyichoochēē pukan ākōō kētup chēpō kōōltiin choo mii :tukun choo kōōnuuy iirēt nyoo ngʼuutooy nyoo anyiny, aku choochēē ku soowuutēpō piipō Kiriistō. 9Kituum tuum nyoo rēēl nyoo mwoorēy kilē, "Nyooluuy imar kiitapuunoonēē akiityaak rātuutēchoochēē /kiikurata, āmu /kikuparin itarta kērētiikuuk tēē-ālchii Iriin piich kupkaana kuut aka tōkōl, oor aka tōkōl, pōrōr aka tōkōl ākōō kōōr aka tōkōl. 10Kii-ir :inyēēn akwaaneek kilēku piich choo pāytooy akilēku :akwaaneek piich choo irchinii Iriin pāyit, aku pāyuuy ngʼwēny." 11Nēē mii yoonēē, aroo akaateer tuumpō malaykeen chaa chaangʼ kitya choo mēē-iitiisyēy. Kiimuruut :malaykeenichoochēē ngʼacharaanoonēē ōōw ākōō tukuuchoochēē angʼwan ākōō pooyichoochēē. 12Kituum :malaykeenichoochēē nkōō kuut nyoo ōōw kumwoorēy kilē, "Nyoolunoot :Waawaanoonēē /kikupārēy /kēēloosu akipō kaamuuka, mōkōrnoonti, ngʼoroomnyō ākōō kiimnān. Akunyooluuy /kēēkoonyit, /kēētōrōōr /ākēēloosu!" 13Nkōō yoonēē ateer kir aka tōkōl nyoo sopoot mu kipsēnkwēt, nyoo mii ngʼwēny, nyoo mii ngʼwēnyuu ngʼwēny, ākōō nyoo mii araaray kutuumēy kilē, "Pō inyeentee nyoo tēpēē ngʼacharaanoonēē ōōw ākōō Waawaanoonēē, tōrōōrin ākōō kāāloosuunō. Koonyitootēēn :akwaaneek akutingʼēy kaamuuka ākōy nkōō ākōy!" 14Nēē ityō kumwooru :tukuuchoochēē angʼwan kilē, "Lēē nyoonēē." Kuuputi :pooyichoochēē ngʼwēny akukutungʼ kuuloosuuy Iriin ākōō Waawaanoonēē.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\