Ngʼoongʼuut 6

1Nēē mii yoonēē, aroo Waawaanoonēē kutyookēy ratwee nyēpō taay nkōō choo kii tisap choo /kiikurata kiitapuunoonēē. Ateer kumwoorēy :akoongʼo nkōō tukuuchoochēē kiisāpsōōt angʼwan kumwoorēy nkōō tulōt nyoo ōōw kilē, "Chōōnō!" 2Kyaamararta, aroo paraasi nyoo rēēl! Akiitingʼēy :chiichoonēē kiimii paraasiinoonēē kiraangʼ /ākikiitō kuutwoo kāāpēliisyō. Akiwō :chiichoonēē kuupēliisyootēy nkōō pooryoot. 3Kii nēē tyaak :Waawaanoonēē ratwee nyēpō ārēēny, ateer kumwooru :kiyoonēē sāpoot nyēpō ārēēny kilē, "Chōōnō!" 4Kuchō :paraasi aka nyoo piriir. /Kiikiitē chiichoonēē kiimii paraasiinoonēē rōōtwoo chōōk nyoo ōōw nyoo tēnii kaamuuka kwoopō ngʼwēny kaalya, aku-ir piich kuparaata keey. 5Kii nēē tyaak ratwee nyēpō sōmōk, ateer kumwooru :kiyoonēē sāpoot pō sōmōk kilē, "Chōōnō!" Kyaamararta, aroo kimii taayuunyuun :paraasi nyaa tuur! Kiitingʼēy :chiichoonēē kiimii paraasiinoonēē rātili nkōō ēēruunyiin. 6Ateer kuut nyoo kiichōōnēē wōloonēē mii :tukuuchoochēē angʼwan, kumwoorēy kilē, "Ālēy :rōōpiyō chēpō pāyit nyēpō pērēētuu ākoongʼo kiilō ākoongʼo kipaat chēpō nkaanu ntā ku syāyiri kiilō sōmōk. Aku, maanyeera mwaarta ākōō tiipaayiik!" 7Kii nēē tyaak :Waawaanoonēē ratwee nyēpō angʼwan, ateer kuutii kiyoonēē sāpoot pō angʼwan kumwooru kilē, "Chōōnō!" 8Kyaarootita, kumii taayuunyuun :paraasi nyoo āruus! /Kiikukuurēē :chiichoonēē kiimii paraasiinoonēē Meerat, akiituupēy :Kōōroo ooy inyeentee. /Kiikiitē pichoochēē kaamuuka kupāyu kamas ākoongʼo nyēpō kāmoos angʼwan chēpō ngʼwēny tōkōl, takupara piich rōōtwoo chōōk, kēmēy ākōō kōōrōōytiin, ākōō tyoongʼiipō kērti. 9Kii nēē tyaak ratwee nyēpō muut, aroo nkōō ngʼwēnyuu kaapkōrōs :toomirmiirēyiipō piich choo /kiikupar akipō ngʼālyoontoo Iriin ākōō kaaraneengʼwaangʼ. 10Kiikuurtooy nkōō kuut nyoo ōōw kilē, "Kiptaayaantēēnyoon nyoo itiliil akiipō man, ara tēpēē nyaa tyaan siitilchi piipō ngʼwēny kiirwook irooku kērētiichooch?" 11/Kiikiitē pichoochēē sirōōy choo reelacheen aku koorō. /Kēēmwoochi pichoochēē tākuumuungʼ kiitēēn ākōy ku-itu wēēchikwaak tōkōl choo kiimārēy /takeepar choo irēy pāyit nyoo lēē nyi ki-irēy :akwaaneek. 12Aroo kutyookēy ratwee nyēpō lo. Kiimii :kiprangʼrangʼ nyoo ōōw kitya. Kiiwala :asiis kutuuriit kilēē sira nyaa tuur, kuwala :araawa kupiririit kilēē kērēti, 13akuwiiru keey :kookeel kilēē maakany choo keeraraak :yoomēt nyoo ōōw. 14Kiipēt :parak kilēē muur nyoo kakimaman, akuunaayta :tulwēy tōkōl nkōō yoo kiimii ākōō kōōrootin choo kiikwēēn pēr. 15Nēē mii yoonēē kuu-ungʼ keey :piich tōkōl, choo lēē pāytooy, choo koonyitootēēn, kāāntōōyiipō luk, mōkōrō, piich choo tingʼēy kaamuuka, ōōtwook tōkōl ākōō mpō piich tōkōl. Kii-ungʼa keey :pichoochēē kēpēnoot ākōō raatooy choo mii :tulwēy. 16Kikuur :pichoochēē tulwēy ākōō raatooy kilē, "Āruulchēēch akaa-ungʼeeneech koonyiipō chiichoonēē tēpēē ngʼacharaa pāyuunāt, ākōō siitoo Waawaanoonēē. 17Āmu kaaku-iti :pērēētuungʼwaangʼ nyoo kitilchinii kiirwook. Ara, ngʼoo nyuun nyoo ryoongʼēē taayuunyiin?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\