Ngʼoongʼuut 8

1Kii nēē tyaak :Waawee ratwee nyēpō tisap kusiis :kipsēnkwēt kareeran nyēpō saayit ākoongʼo. 2Nkōō yoonēē, aroo malaykeenichoochēē lēē tisap choo kiiryoongʼēē taayuu Iriin /kēētēnii ryampuun tisap. 3Kichō :malaykayaantee aka nyoo kiitingʼēy kimētēroo kōrōs nyēpō kōōlti akuuryoongʼō kaapkōrōs. /Kiikiitō malaykayaantaanoonēē tukun chaa chaangʼ choo ngʼuutooy choo ānyinyēēn sikupēēlchi Iriin kipooto soowuutēpō piipō Kiriistō mu kaapkōrōsuu kōōlti nyoo mii taayuu ngʼacharaa pāyuunāt. 4Kiiwēētii taayuu Iriin :iirēt nyēpō tukuuchoochēē ngʼuutooy choo ānyinyēēn kipootō soowuutēpō piipō Kiriistō chu kiitētooy :malaykayaantaanoonēē. 5Kinam :malaykayaantaanoonēē kimētēroo kōrōs akurāmuunō ma kaapkōrōs akuwiirchi ngʼwēny. Kutul :iilat, kuuryal kōōrēē, akichō :kiprangʼrangʼ. 6Nēē mii yoonēē, kuchēp keey :malaykeenichoochēē tisap kukuut ryampuun. 7Kikuut :malaykayaantee nyēpō taay ryampuunyiin, paanoonēē kupka :tonkoros ākōō ma kuuwoorēy kērēti ākēēroonchi ngʼwēny. Kilar :keereeran ākoongʼo nkōō sōmōk nyēpō ngʼwēny. Kulārō keeti nkōō ngʼwēny choo tēēnō choochēē, akulārō :suusō choo nyāriilēēn tōkōl. 8Kukuut :malayka nyēpō ārēēny ryampuu nyaanyiin. /Kēēwiirchi araaray tul nyoo ōōw nyēpō ma. Kuwal :kareeran ākoongʼo nkōō sōmōk nyēpō araarayoonēē kilēku kērēti. 9Kurook :kareeran ākoongʼo nkōō sōmōk nyēpō tyoongʼin choo mii araaray, akumilta :mēēliin choo tēēnō choochēē choo kiimii araaray. 10Nēē rook kukuut :malayka nyēpō sōmōk ryampuu nyaanyiin. Kichinuuna parak :kookeelyaanta nyoo ōōw nyoo kilārēy kilēē teereer, akichinchi kareeran ākoongʼo nkōō sōmōk nyēpō ēēnwoon ākōō koonyiipō pēr. 11/Kukuurēē kookeelyaantaanoonēē 'Ngʼwoonin.' Kunyuun, kiingʼwooniituuy kareeran ākoongʼo nkōō sōmōk nyēpō pēr tōkōl. Kiimēērō :piich chaa chaangʼ mu ngʼwēny āmu kiingʼwoonō :pērēēchoochēē. 12Kukuut :malaykayaantaa angʼwan ryampuu nyaanyiin. /Keerus kareeran ākoongʼo nkōō sōmōk nyēpō asiis, nkōō araawa /akeerus kookeel choo tēēnō choochēē, kutuuriituuy :kāmoosichoochēē. Kiimoomii :kareeran ākoongʼo nkōō sōmōk nyēpō lēpooyin pērēēt ākōō langʼa. 13Paani kaamararta, ateer chēēpsiirērō nyoo kiitiriirtooy nkōō kōōr parak nyoo kiinchwēēy kilē, "Ngʼwoonin, lēyyē, ngʼwoonin, ngʼwoonin! Tyaan :ngʼwoonin nyoo chōōnchinii piich tōkōl choo mii ngʼwēny, nēē kuut :malaykeenik sōmōk chu ngʼātuunootēēn ryampuunēkwaak!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\