Rooma 14

1Nēē kaaroo kilē kuskus :chiitō aka nkōō kaarana, ataak, āmookwiintoochi akipō wōloo pkootitooy. 2Mii :choo āmēy āmiisyō aka tōkōl, ku mii :choo kuskusō kaaraneengʼwaangʼ choo āmēy nkuyoon kipaat. 3Chiich nyoo āmēy āmiisyō aka tōkōl ku mā maraat kureengʼ chiich nyoo moomēy āmiisyō aka tōkōl. Ku :chiich nyoo mā-āmēy āmiisyō aka tōkōl, ku mēērookēē kuurwoochi chiitō nyi āmēy āmiisyō tōkōl āmu kiikucham :Iriin chiichoonēē. 4Inyēēn ngʼoo siirwoochii kipāyityoontoo chiitō aka? Mōkōryoontoo chiichoonēē :nyi tilēy nēē man :chiichoonēē ntā ku mā man. Ryoongʼēy :chiichoonēē āmu tingʼēy :mōkōryoontēē kaamuuka ku-ir chiichoonēē kuuryoongʼ. 5Rōōtēy :chiich aka kilē tiliil pērēētuu aka kusiir aka, kuurōōtēy aka kilē karkeey :pērēētuus tōkōl. Ku maraat nyuun kutuup :chiich wōloo lēē :kāāpkootuutēchiich. 6Chiich nyoo kālē tiliil :pērēētuu aka kusiir aka, kumwoorēy kilēē nyoonēē āmu mārēy kipaat kuukoonyit Kiptaayaan. Ku :chiich nyoo āmēy āmiisyō aka tōkōl, kwoomēy akipō Kiptaayaan āmu paani āmēy kumwoochinii Iriin kōōnkēy. Ku nyoo moomēy āmiisyō tōkōl ku ka-ir kilēē nyoonēē akipō Kiptaayaan kumwoochinii Iriin kōōnkēy. 7Nēē kakumēērō ntā kēēsopyō, ku maraat kēēmēērō ntā kēēsopyō akipō Iriin, mā akipō āchoonēēch. 8Nēē kusopyō, kēēsopyō akipō Kiptaayaan. Ku nēē kumēērō, kēēmēērēy akipō Kiptaayaan. Ku nēē kusopyō ntā kēēmēērō, ku tākēēpō Kiptaayaan. 9Kiima :Kiriistō akungʼeeta meerat sikulēku Kiptaayaan nyēpō piich choo kiikumēērō ākōō choo sāpsōōt. 10Ara oo, āmu nee siirwoochii tuupchēēngʼuungʼ? Irēēngʼchinii nee tuupchēēngʼuungʼ? Mārēy isōwu kilē kupēētii tōkōl taayuu Iriin /sikēērwookwēēch. 11Mwoorēy :siruut kilē "Pō man kilē kutungʼwoon :chiich aka tōkōl akumwa kilē aneen Iriin." 12Mwooruuy keey nyuun :chiich aka tōkōl nkōō achaan nkōō taayuu Iriin. 13Makaat nyuun keetayee keey kēērwoochinii piiko walak. Nēē kātaku-irēy kilēē nyoonēē, keeroo kilē maku-ir kir nyoo muukēy kukarta tuupchēēnyoon ntā ki-ir ku-ir ngʼōōki. 14Kilēē paani kiikungʼuutwoon :Kiptaayaan Yēēsu, ku ānkēt :aneen man kilē moomii :āmiisyō aka tōkōl nyoo mātiliil. Ku nēē ran nyuun :chiich kilē mātiliil :kir ku mātiliil :kiyoonēē nkōō chiichoonēē. 15Ku nēē put :tuupchēēngʼuungʼ akipō kir nyoo i-āmēy, ku maangʼuutuunyēēn choomnyoot nkōō kiyoonēē kee-am. Meekany kuupoot :āmiisyēēngʼuungʼ tuupchēēngʼuungʼ nyoo kiima :Kiriistō akipō inyeentee. 16Aku nyuun, makaraam keengʼalaala kiyoo irōōtēēnyēēn kilē karaam nkōō oor nyaa ra. 17Nkōō :Kaa Iriin ku /mākumārēē kir kiyoo āmēy :chiich ntā kira. Kir nyoo maraat, ku man, kaalya ākōō pāypooyō nyoo kōōnuuy :Toomirmiir nyoo Tiliil. 18Chiich aka tōkōl nyoo pāyiisyēēchinii Kiriistō nkōō araani kuupāypooyēy Iriin akichāmēy mpō :piich kilē karaam. 19Lēyyē, keetyama nyuun keewasa wōloo kiimuuktooy kee-ir kir nyoo āpuuy kaalya aku-ireech keecheera keey. 20Ameekany nyuun kupēt :piich choo kiikuuran Iriin akipō kir nyoo i-āmēy. Karaam :āmiisyō aka tōkōl /kee-am, aku mēērookēē nyuun kwaam :chiich āmiisyō nyoo pkootēy kilē makaraam. 21Makaraam iree mayya ntā i-am pēēny ntā i-ir kir aka tōkōl nēē muukēy ku-ir tuupchēēngʼuungʼ kuuput. 22Ku nēē mii wōloo ipkootitooy akipō tukuuchoochēē, ikany kupāyituun nkōō Iriin. Pēēruuroot :chiich nyoo nkēt kilē karaam :kir nyoo irēy. 23Ku chiich nyoo āmēy āmiisyō kuupkootēy kilē mēērookēē kwaam, ku kaakuurwoochi keey inyeentee ākityōōn, āmu āmēy āmiisyoonoonēē kuupkootēy kilē makaraam. Kir aka tōkōl nyoo /ku-irēy /kēēpkootēy kilē makaraam, ku ngʼōōki :kiyoonēē.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\