Rooma 15

1Makaat nkōō achaan choo kiikēēkiilyō nkōō kaaranēēnyoon kēēmurtoochii piich choo kuskusō kaaraneengʼwaangʼ. Mēērookēē kēēpāypooyēy keey kipaat. 2Makaat keepaypaaya piich walak sikukiilyō akwaaneek nkōō kaaraneengʼwaangʼ. 3Āmwooraa kilēē nyoonēē, āmu kiimaapaypaay keey mpō :Kiriistō inyeentee kilēē paani siraat kilē: "Ngʼal tōkōl chaa raacheen choo mwoortoorēēniin :piich, ku kiikumwaartaareenaan mpō." 4/Kiikusir siruut tōkōl chēpō kēny sikuuneeteech, kuutoorētēēch akuukiilēēch paani mii kēēkēnēy Iriin. 5Lēyyē, Iriin :nyoo irēy piich kumurta ngʼal akukiilyō. Āsoomēy nyuun inyeentee kukōōnook anama keey ālēku kir ākoongʼo paani ātuupēy araa Yēēsu Kiriistō, 6tooloosu nkōō kuut ākoongʼo Iriin nyoo inyeentee ku Paapa nyēpō Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō. 7Ataaka keey nyuun kilēē paani kiitaakaak :Kiriistō sikutōrōriit :Iriin. 8Āmwoorwook kilē kiichō :Kiriistō kupāyiisyēēchi Yāwuutik nkōō piich choo mā Yāwuutik. Kiingʼuuti Yāwuutik kilē man :kiyoo kiiyoomiis :Iriin paapatiinakwaak, akungʼuuti piich choo mā Yāwuutik kilē mārēy :Iriin kuriira akwaaneek. Kimii nyuun kuuloosuuy :pichoochēē Iriin kilēē paani mwoorēy :siruut kilē, "Āloosuun paani āmii nkōō piich choo mā Yāwuutik. Ātuumuun tuumwēy choo āloosuunēēniin." 10Mwoorēy mpō :siruut nkōō ārii aka kilē, "Akwaan, piich choo mā Yāwuutik, āpāypāyiituu nkōō Yāwuutik." 11Aku mwoorēy mpō :siruut nkōō ārii aka kuureer kilē, "Akwaan, piich tōkōl choo mā Yāwuutik, āloosu Iriin ākooloosu :piich tōkōl chēpō ngʼwēny." 12Mwoorēy :Isaaya kuureer kilē "Chōōnēē :chiich kōpō Yēēsi. Pāytooy kōōrootin tōkōl aku inyeentee nyoo chōōnēy kutiirēē keey :piich choo mā Yāwuut." 13Lēyyē, kukōōnook :Iriin nyoo kutiirēē keey pāypooyō nkōō kaalya nyoo ōōw paani āmii ātāsēy taay āloosuuy inyeentee, si nēē ngʼat ātiirēē keey inyeentee kukaraam kupunuunō kaamuuka nyēpō Toomirmiir nyoo Tiliil. 14Tuupchēēnichuuch, ānkēt :aneen man kilē ākāroomēēkwaan. Ānkēt :akwaan ngʼaleepō Iriin akuyamaat aneet keey ākwoonēēk. 15Mii :ngʼala choo moowaa kamas nkōō parwaani. Kyaasirwaak āpkootwook ngʼal walak chēpō man, āmu kiilēwēnān :Iriin 16āpāyiisyēēchi inyeentee soo-āpchi piich choo mā Yāwuutik Yēēsu Kiriistō. /Kiikulēwēnān a-amta lōkōōy chēpō Iriin /sikuutapaan piich choo mā Yāwuutik kilēku kōrōs choo chāmēy :Iriin choo kiikuutiliil :Toomirmiiryeenyiin. 17Apaypay :aneen nyuun nkōō Yēēsu Kiriistō akipō pāyiisyeenyuun nyi ā-irchinii Iriin. 18Moomii :kir nyoo ālāsēēyaa keey kungʼātu kir nyoo ki-ir :Kiriistō kupununēēnaa, paani ki-ir piich choo mā Yāwuutik kuuwar Iriin nkōō ngʼaleechu kyoomwoochi ākoo-irchi. 19Kyaa-ir aneen kilēē nyoonēē kupunuunō kaamuuka nyēpō tukun chēpō kwōngʼuut nkōō chēpō Toomirmiir nyoo Tiliil saa-amtaata lōkōōy choo kāroomēēn chēpō Kiriistō kungʼeetee Chēērusālēēm ākōy Iluriikō. 20Nkōō pāyiisyeenyuun, ku kyaatyam aneen ā-āmchi lōkōōy choo kāroomēēn piich choo kiitoomō kuteer akipō Kiriistō āmu kiimoomāraa awaanta kō nyoo kiikusisin :chiitō aka. 21Ku karkeey nyoonēē nkōō paani mwoorēy :siruut kilē, "Tēērēy :choo kitoomō /kēēmwoochi aku sōwu :choo kiitoomō /kuteera iitiikwaak." 22Pāyiisyeenyaa nyuun nyi kiikartaan kumoochōōn wōloo āmiikwaan. 23Kyaawaangʼ :aneen nyuun paannyēēnyi pāyiisyeenyuun nkōō kōōrootinēēchu, aku kilēē paani kyaamar aneen kulōōwiit kilē toochōōn ānyōōrwook, ku āmii nyuun aniin āchēpēy keey āruutoowook. 24Āmii āchēpēy āchō ānyōōrwook paani āwēētii Sipaannya. Āchooruutoowook paani āmii āsiirtooy sootoorētoon āwō Sipaannya ku kaakēētēpi tōkōl pērēētuus choo ngʼērin. 25Ku paannyēēnyi nyuun, āmii āwēētii Chēērusālēēm ā-āpchinii piich chēpō Kiriistō choo mii wōliinēē rōōpiyō. 26Kiipāypāyō :piich chēpō Makeetoonnya ākōō chēpō Akaaya kuutē rōōpiyō piich chēpō Kiriistō choo lēē mēēy choo mii Chēērusālēēm. 27Ki-ir kilēē nyoonēē kupāypāyō āmu paani nyōōruuy :piich choo mā Yāwuutik pēēruur nyēpō Iriin kupunuunō Yāwuutik, ku maraat kusārunō :akwaaneek piich choo mā Yāwuutik tukun choo tingʼēy. 28Nēē a-iraa kilēē nyoonēē, akaaroo kilē kiikunyōōru rōōpiyēēk, āwēētii Sipaannya ākooruutoowook paani āsiirtooy wōloonēē. 29Ānkēt aneen kilē paani kaa-itu wōloonēē, ā-āpkook pēēruur nyoo ōōw. 30Kunyuun oo, tuupchēēnichuuch, āsoomook āsoowoon Iriin sikee-ama :tōkōl pooryoot nkōō kaarinaa Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō nkōō chamat nyēpō Toomirmiir nyoo Tiliil. 31Āsoowoon /sikēēsārunēēnoon Yāwuutik choo mii Chuuteeya choo maaran Kiriistō. Āsoowoon mpō sikucham :piich chēpō Kiriistō choo mii Chēērusālēēm tukuuchu ā-āpchinii. 32Nēē iriisyō :ngʼaleechoochēē, āmuukēy āchōōn wōloo āmiikwaan nkōō pāypooyō nee cham :Iriin, sikēēpāypāyiitu tōkōl. 33Ānyōōru tōkōl kaalya nyoo chōōnēē wōloo mii :Iriin. Lēē nyoonēē.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\