Rooma 16

1Akanya āmwoorwook akipō chēētānyoon Pōyēēpi nyoo lēē toorētiintoo kaaniisaa Keenkreeya. 2Paani ka-itu, ataak nkōō choomnyoot nyēpō Kiptaayaan nkōō oor nyoo yāmēy /keetaakta chiich nyēpō Iriin ākootoorēt nkōō oor aka tōkōl nyoo mārēy. Āmwoorēy kilēē nyoonēē āmu kiikuutoorēt :inyeentee piich chaa chaangʼ kupootō mpō aneen. 3Ātookwēēswoon Prisiila ākōō Akiila choo kumii :tōkōl kēēpāyiisyēēchinii Yēēsu Kiriistō. 4Kiichaalta :pichoochēē sopoonwēkwaak akipō aneen. Āmwoochinaa Iriin kōōnkēy akipō pichoochēē. Mā :aneen ākityōōn nyi āmwoorēy kōōnkēy aku mwoorēy mpō kōōnkēy :kaaniseen choo māpō Yāwuutik. 5Ataakweesa mpō kaaniisa nyi tuuyēyii katangʼwaangʼ ākootookwēēswoon mpō choorweenyuun Ēpānēētō nyoo āchāmēy. Inyeentee nyēpō taay kuuran Kiriistō nkōō kōōroo Eesya. 6Ātookwēēswoon Maaryaa nyoo kyaam pooryoot nyoo ōōw akipō akwaan. 7Ātookwēēswoon tilyayiichuuch Antirōniikō ākōō Yuuniiya choo /kiikurateech tōkōl. Tookunootēēn :akwaaneek nkōō kāāyooytooyiik aku :akwaaneek chu kiisip kuuran Kiriistō kitoomō aran :aneen. 8Ātookwēēswoon Ampilyaato, choorweenyuun nyoo āchāmēy nkōō Kiptaayaan. 9Ātookwēēswoon Urpaano nyoo kuutoorētēy keey tōkōl nkōō pāyiisyoo Kiriistō ākootookwēēswoon mpō choorweenyuun Staaku nyoo āchāmēy. 10Ataakweesa mpō Apēēlē nyoo /kikeetyam /akeecham nkōō Kiriistō akaataakwees mpō piich chēpō kaa Āriistōpuulō. 11Ātookwēēswoon tilyeenyuun Ērōōtyōōn akaataakwees mpō piich chēpō kaa Narkiisi choo kiikucham Kiptaayaan. 12Ātookwēēswēēch tiipiichooch, Trupeena ākōō Trupoosa choo pāyiisyēēchinii Kiptaayaan akaataakwees mpō chēētānyoon Pēērsi nyoo pāyiisyēēchinii Kiptaayaan nyēpō kwongʼuut. 13Ataakweesa Ruupō muroonoon tookunoot nkōō pāyiisyoo Kiptaayaan ākootookwēēswoon mpō eeyeenyiin nyoo kiitaakan kilēē wēēriinyiin. 14Ataakweesa mpō Āsuunkriitō, Pilēkōōn, Ēērmē, Paatroopa, Eermaas ākōō tuupchēēnik choo mii tōkōl. 15Ataakweesa Pilolooko ākōō Yuliiya, Neereeya ākōō chēētangʼwaangʼ, Oliimpa ākōō piich chēpō Kiriistō choo mii tōkōl. 16Ataakweesa keey nkōō pāypooyō. Tookwēēsook :kaaniiseen tōkōl chēpō Kiriistō. 17Koomwoorwook, lēyyē tuupchēēnichuuch kilē āriip keey piich choo chārootēy piich akukārtooy kaaranēēngʼwoongʼ, piich choo chwēēsootēy koonēētuut choo /kiikuuneetaak. Ā-istoorēē keey pichoochēē. 18Piich choo irēy kilēē nyoonēē ku mēēlē pāyiisyēēchinii Kiptaayaantēēnyoon Kiriistō, pō ngʼat koongʼtangʼwaangʼ :kiyi mii ku-irootēy. Ngʼāloolēy ngʼal choo kāroomēēn aku ānyinyō kuumēlmēēlēy kāāpkootuut chēpō piich choo mēēnkēt ngʼal chaa chaangʼ. 19Apaypay, āmu kiikuteer :piich tōkōl wōloo kyootuuptooy lōkōōyichoochēē kāroomēēn. Kunyuun, āmāraa āngʼōrōmiituukwaan nkōō tukun choo kāroomēēn akaapeer keey nkōō rāyiityō. 20Pēlwook :Iriin nyoo kōōnuuy kaalya kaamuuka nyēpō Syeetaani akuutē kēēlyēēkwook atyaartyaar. Kuupēēruurook :Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu Kiriistō. 21Tookwēēsook :Tiimōti murooni kupāyiisyēy tōkōl, akuutookwēēsook :mpō tilyayiichuuch Lukiiyō, Yaason ākōō Sospaateeri. 22Mpō aneen Tērtiiyō nyi koosirēy parwaani pō Paawulō ku ātookwēēsook nkōō kaarinaa Kiptaayaan. 23Tookwēēsook :mpō Kayaas nyoo kutēpiisōōt tōkōl akutuusōōt katanyiin :kaaniisee tōkōl. Tookwēēsook :mpō Eeraasto nyoo siintooy rōōpiyō choo kōōnuuy :piich choo māngʼēy yoonēē, akuutookwēēsook mpō tuupchēēnyoon Kwaartō. 25Akanya kēēloosu Iriin nyoo inyeentee :nyi muukēy ku-iraak ākiilyō nkōō kaaranēēngʼwoongʼ kupunuunō lōkōōy choo kāroomēēn chēpō Yēēsu Kiriistō choo āmii :aneen ā-āmtooy. Ki-ungʼootēēn lōkōōyichoochēē nkōō kēnyiis chaa chaangʼ choo kiikusiirtō 26nkanyi /kiikēēngʼuutu nyuun aniin. Kiicham kungʼāloolēē :ōōrkooy chēpō Iriin lōkōōyichu akaakungʼuuti nyuun :Iriin nyēpō ākōy piich tōkōl sikutiirō keey inyeentee akuukoonyit. 27Kutōrōriit :Iriin ākōy nyoo inyeentee ākityōōn nyi tingʼēy ngʼoroomnyō tōkōl. Kiikusōwuunēē ngʼoroomnyeenyiin Yēēsu Kiriistō! Lēē nyoonēē.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\