Rooma 4

1Ara kumwaa nee nyuun akipō kuukonyoon Apraam? 2Ntā kiichamaat :Apraam nkōō taayuu Iriin nkōō ngʼal choo kāroomēēn choo kii-ir, ntā kiitingʼēy kir nyoo kilāsēē keey, aku mēēlē nyuun kiimuukēy kilasa keey taayuu Iriin. 3Mwoorēy :siruut kilē "Kiiran :Apraam kiyoo kiimwoorēy Iriin. Kucham nyuun :Iriin Apraam kilē chiich nyēpō man nkōō taayuunyiin." 4Nēē ir :chiich pāyit, ku maraat /kēētē kir nyoo yāmēy keey nkōō pāyit nyoo ka-ir. 5Mēēmuukēy :chiich kupāyiisyēēchi Iriin kuupkootēy kilē tililiituuy :inyeentee nkōō taayuu Iriin āmu kaaku-ir tukun choo kāroomēēn. Acha sōō, tililiituuy :chiich nkōō taayuu Iriin nēē tiirō keey Yēēsu. 6Kimwa mpō :Tāwuti kilē pēēruuroot chiich nyoo kiikucham :Iriin kilē pō man aku mā āmu tukun choo ka-ir woloo nyuun āmu kātiirō keey :chiichoonēē Iriin. 7Mwoorēy :Tāwuti kilē, "Pēēruuroot :piich choo /kiikēēnyōōchi kaat nkōō rāyiityō nyoo kiitingʼēy /ākēē-istoochi ngʼōōki choo kiikiiku-ir. 8Pēēruuroot :chiich nyoo maakuu-iitinii :Kiptaayaan ngʼōōkichiich." 9Ara pō pēēruurtoni kipaat :Yāwuutik choo murēy keey, ntā pō mpō piich choo mā Yāwuutik? Ku nēē lēē Apraam? Kātākumwoorēy kilē kiicham :Iriin Apraam kilē chiich nyēpō man āmu kiiran Iriin. 10/Kiikuchāmēy āyu kilē pō man Apraam? Kitoomō /kēēmur, ntā paani /kiikēēmur? Pō man kilē kiicham :Iriin Apraam kitoomō /kēēmur. 11/Kikumur Apraam lētuun sikungʼuutu kilē kiisip kucham :Iriin Apraam kilē chiich nyēpō man āmu kiirānēy Iriin kutoomō /kēēmur. Kunyuun, Apraam ku paapaa piich tōkōl choo rānēy Iriin akichāmēy :Iriin kilē tiliilō mpō ntā toomō /kēēmur. 12Inyeentee mpō ku paapaa piich choo murootēēn aku mēēlē nyuun paapeengʼwaangʼ kipaat āmu murootēēn. Paapeengʼwaangʼ kipaat nyuun nēē rānēy Iriin kilēē wōloo kiirāntooy :Apraam kutoomō /kēēmur. 13Kii nēē yoomiis :Iriin Apraam ākōō kuukotiinēchiich kilē pōyiituuy kōōrooni akwaaneek, ku mēēlē kiiyoomiisi kilēē nyoonēē āmu kiituup :Apraam ngʼātuut. Kiiyoomiis āmu kiiran :Apraam Iriin akicham :Iriin kilē kii chiich Apraam nyēpō man. 14Kunyuun, ntā /kuutēnii piich kir kilēē paani tuupēy ngʼātuut, ntā kii kilēēn kutiirō keey Iriin, aku puch kiyi kiiyoomiisi :Iriin pichoochēē. 15Nēē siiru :piich ngʼātuut kunyōōru siitāt nyoo chōōnēē wōloo mii :Iriin. Ku nēē moomii :ngʼātuut /kumākuputēy. 16Kunyuun, yoomiisēy :Iriin chiich nyoo rānēy inyeentee kilē pēēruurēy āmu chāmēy chiichoonēē, amēēlē āmu tuupēy ngʼātuut. Nyōōruuy nyuun :laakōōpō Apraam tōkōl pēēruurtonoonēē, mā choo tuupēy ngʼātuut kipaat, aku mpō piich tōkōl choo rānēy Iriin kilēē Apraam. Apraam ku paapeenyoon tōkōl. 17Kii nēē mwoochi :Iriin Apraam kilē, "Ā-iriin ilēku paapaa kōōrootin chaa chaangʼ" kuuran :Apraam ngʼaleechoochēē, āmu kiinkēt kilē Iriin nyoo tēnii sopoon piich choo kiikumēērō aku-irēy tukun choo kiimoomii kutooku nēē ngʼalaal. 18Paani kiiyoomiis :Iriin Apraam kilē lēkuuy paapaa kōōrootin chaa chaangʼ, kuuran :Apraam akuumoongʼu Iriin mpō ntā kiilēē yoo mēēmuukēē :kiyi /kiikuuyoomiis. Kichō kilēku :inyeentee paapaa kōōrootin chaa chaangʼ kilēē paani kiimwoochinii :Iriin kilē, "Choongʼiituuy laakōōkuuk kilēē kookeel." 19Mpō ntā kiikiikuyoosiit :Apraam nyoo kiikiikuuwoonyō pōōr āmu kiitingʼēy kēnyiis pokol akiimaamuukēy kinam :Saara laakwa āmu kii sōōn, kumootoomtoomān :Apraam kutiirō keey Iriin. 20Maatoomtoomān :Apraam kuuran kiyi kiiyoomiis Iriin. Kitas taay nyuun :inyeentee kutiirō keey Iriin akuutōrōōr 21akicham kilē tingʼēy :Iriin kaamuuka ku-ir kir nyoo kiikuuyoomiis inyeentee. 22Kicham nyuun :Iriin Apraam kilē kii chiich nyēpō man āmu kiitiirō keey inyeentee kilēē paani mwoorēy :siruut. 23Mā Apraam ākityōōn nyoo kiicham :Iriin āmu kiitiirō keey inyeentee. 24Chāmēēch mpō :Iriin kilē kutiliilō nēē kutiirō keey inyeentee nyoo kiingʼeeta Kiptaayaantēēnyoon Yēēsu meerat. 25Yēēsu nyoo /kiikiitētooy kima akipō ngʼōōkichooch /akeengʼeeta meerat sikēēcham kilē kiipō man nkōō taayuu Iriin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\