1 Ni-Korintu ây 12

1Un kor ta mum, mi yiɗi un cèngni yèk hîir ây hîi Jungci Delliya gi. 2Ngam un cèngni, a ye tâanu nit èca yèk Fay, aw nàrri dun nà aw 'maanu a gin mâr muukaw ây. 3Ngam maan mi kàlnurre, nge koo wun tâage ni Jungci Fay, ge gàa «Yeesu e tâa maasumya» ba. Hû go ɗa sey nit yey tâage ni Jungci Delliya gi kpàa ge kpàa gàarra «Yeesu tâage Nitcoorra». 4E rri yey hîir ây hîi Jungci Delliya gi aw dii 'nang 'nang, amma Jungci kpolo ɗi. 5A tèem mgbaanjum ây aw dii 'nang 'nang, amma Nitcoorra dii kpolo, kàlnarre tèem maan gi. 6Mbita jàk ây aw dii 'nang 'nang, amma Fay dii kpolo, mbitɗe jày pî koo a gin wuna. 7Koo a gin wun lòni Jungci Delliya gi, ey kpàa kà yey ngam mgbaanjum da nit ây kana. 8Ngam Jungci Delliya hîi di nit kpolo yèerra yèk còycum, Jungci maan ɗa hîige di nit kana yèerra yèk cèngnum jày. 9Jungci maan bak hîi di nit kana goosum, di nit kana ngaa ndòosum àyci, 10di nit kana tèerra jàk kayeefi, di nit kana lònum yèk Fay, di nit kana getnjunum jungci makta ây ni Jungci Delliya, di nit kana ngaa yèerra ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, di nit kana ɗa inum yèk ây gi. 11Amma jàk ây gi pî Jungci kpolo nà tèege, hîige hîir wàa 'nang 'nang koo di wuna kà yey yiɗe gi. 12Kà yey tâa isi kpolo dii ni jàk ây dèy, a jàk ây gi pî koo ye tâa aw mûuye aw ire isi kpolo, hû go tâa ɗa ni is Kristu. 13Ngam orro pî ye kpàana baptisma gi, Jungci kpolo nà 'mèmsina a isi kpolo, ot ni-Yude ây, ni yòot ni-riiy ây kana, ni sàay ây, ni tiròom ây. Orro pî ot njooye a Jungci kpolo. 14Isi ɗa ti gòy ni jày kpolo ba, amma ni jàk ây dèy. 15To nay gàa go «ye tâa mi kàn ɗi ba, mi 'mèmsi a isi ba», koo hû go a isi tâaye. 16To tuy gàa go «ye tâa mi nisi ɗi ba, mi 'mèmsi a isi ba», koo hû go a isi tâaye. 17To isi pî tâa go ngin nisi, ni jâ ge kpàa rakta ya? To isi pî tâa go ngin tuy gi, ni jâ ge kpàa dâarra jày ya? 18Fay ii daw da jàk ây gi a isi, koo jàk hâ ni gin tâam wàa kà yey yiɗe gi. 19To isi pî tâa go ngin ni jày kpolo gbè, isi kà ge tâa ya? 20A jàk ây 'nang 'nang aw dii dèy, amma isi ɗi kpolo. 21Nisi ge kpàaw gàarra di kàn «mi cen ni gayam wey» ba. Hû go ɗa hay ge kpàaw gàarra di nay «mi cen ni gayam wey» ba. 22Ngam hayye a jàk ây a isi tâage mu gàa aw luuye gi, a jàk mbâr ây ɗi, aw mgbaanjirre. 23A jàk ây tâage a is worro mu gàa a jàk ɓèl ây ɗi ba, daw hòmna faarra. A jàk ây a is worro mòosina lawsam gi, daw butna ni jày hòmge della. 24Amma a jàk ây tâage delliya a isi aw cen ni gayam, ha ot mbit daw kà yey ba. Fay 'mèmsige isi e tâa kpolo, hîi daw 'mita da jàk ây hòmge luurra, 25ngam ta ɗòlnjum e tâa a isi ba, amma a jàk ây gi aw tâa ni dànda kpolo, aw mgbaanjirre a tîim waw. 26To àyurre go di jàk kpolo a isi, a jàk ây pî a isi aw àynjirre ni ey. To jàk kpolo a isi kpàa go 'misum, a jàk ây pî a isi aw kâwnjirre ni ey. 27Un pî un is Kristu ɗi, koo wuna jày kpolo ɗi a is wàa. 28Fay ii daw da nit kimjum ây màrra nit tèerra ây, cukti nit lònum ây, taanti nit kàlnjum ây, a dat maan nit tèerra jàk kayeefi ây, ni nit ây kpàage hîir ndòosum àyci, ni nit mgbaanjum ây, ni nit tiɗàm kpees ây, ni nit ây yèege ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang. 29Koo a nit ây pî a nit tèerra ây ɗi yi? Koo a nit ây pî a nit lònum ây ɗi yi? Koo a nit ây pî a nit kàlnjum ây ɗi yi? Koo a nit ây pî a nit tèerra jàk kayeefi ây ɗi yi? 30A nit ây pî aw dii ni hîir ndòosum àyci yi? Koo a nit ây pî aw yèerre ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang yi? Koo a nit ây pî aw inirre yèk ây gi yi? Oow, ti tâa hû go ba. 31Amma sey un kàm hîir ây woy hòmge 'mita gi! Kòsòng mi kâlnunurre ot yey hòmge pî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\