1 Ni-Korintu ây 14

1Kàmin yiide, hârin ɗa kpàarra hîir ây hîi Jungci Delliya gi, hayye lònum yèk Fay! 2Nit yey yèege ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, ti yèerre da nit ây ba amma di Fay, ngam koo wuna ge rak yèk wàa ba. Ey yèerre yèk fûurriya ni Jungci Delliya. 3Amma nit yey lòni yèk Fay gi, yèerre da nit ây, ngam ha e mgbaanji daw dikta ɗàm kpeesi a goosum, e rûusi daw. 4Nit yey yèege ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, mgbaanjurre di hak wàa. Amma nit yey lòni yèk Fay gi, mgbaanjirre da nit kimjum ây. 5Mi yiɗige ha un pî un yèe ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, amma jày hòmim yiɗum gi, nge un lòni yèk Fay. Nit yey lòni yèk Fay gi, ey hòmu 'mita di nit yey yèege ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, sey to ini go yèk yey yèe gi ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang nà, ngam ha nit kimjum ây aw kpàa jày ge mgbaanji daw dikta ɗàm kpeesi a goosum. 6Un kor ta mum, to mi difa go a gin wun, mi yèerre go ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, ji gim mgbaanjunu ya, ye tâa mi yèenu koo ni lònum jày, koo ni cèngnum jày, koo ni lònum yèk Fay, koo ni kàlnjum jày ba? 7Koo jàk ây èege jungci, dûuge gi kà tiwela ni tindingnding, to aw mîinji go dûurra gûn waw 'nang 'nang ba, nirri kà ge kpàaw cèngsum jày urin ni jày taan gi ya? 8Malla to ti uta dûurre go gbukruruk, wun ge an ngam dikta a bàpri ya? 9Hû go un ɗa a yèerra ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, to un yèerre go ni yèk yey gese nirri e rak gi ba, kà ge kpàaw cèngnum jày yèenu gi ya? Ngam ra ge rak yèk maan kà hiski. 10A yèk ni-riiy ây aw dii mûsi jày a kparri, amma koo yèk hâ sakɗe jày yiɗi gàarra. 11To mi cèngni go jày gàa yèk ni-riiy kana ba, nit yey yèegim gi tâa ge tâam kà ray, miy ɗa tâa gim tâaw kà ray. 12Hû go un ɗa, to un yiɗi go kpàarra hîir ây hîi Jungci Delliya gi, kàmin mgbaanjum da nit kimjum ây ha aw iisirra dikta ɗàm kpeesi a goosum. 13Ngam maan to nirri yèerre go ni yèk ni-riiy kana, sey e waa Fay, ngam ha e kpàa inum yèk maan. 14To mi waarre go Fay ni yèk ni-riiy kana, jungci mum waarre, amma dànda mum ti tèe jày a farra ba. 15Ɗo kà gim mbir ya? Waa gim waa Fay ni jungci, waa gim waa ɗa ni dànda mum. Kâa gim kâa ndûu 'misum Fay ni jungci, kâa gim kâa ndûu maan ni dànda mum ɗa. 16Ngam to mu waarre go, mu 'misini nîir Fay ni jungci, nit yey tâage a farra ɗaage lekta fûuya, kà ge kpàa gàarra «Amen» a waar wey gi ya? Ngam ti cèngni jày gàami gi ba. 17Koo waar wey del go, nit kana ge kpàa jàk mgbaanjum a farra ba. 18Miy mi gàarre mbew di Fay, ngam mi hòmnu dun pî yèerra ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang. 19Amma a tîim nit kimjum ây gi, mi hòme yiɗum yèerra yèk ây kèrèw ragin gi ha mi cèngnini daw da nit ây kana, ni yèerra yèk ây ujinè ra ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang. 20Un kor ta mum, ta un tâa kà hàm ây a dànda wun ba, amma tâan kà nit ɓèl ây! Sey a tèerra tèem makta un tâa kà hàm ây. 21E rri yey jày gàa Fay a defterre wàa: Yèe gim yèe da nit ây gi ni yèk ni-riiy ây kana, ni mgbelyèk nit ây kana. Amma koo hû go gaw ragim ba. 22Yèerra ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang dii jàk kàlnum da nit ây èege goosum di Fay, naa ngam nit ây goose gi. Amma lònum yèk Fay dii jàk kàlnum da nit goosum ây, naa ngam nit ây èege goosum gi. 23To un kimji go a gin tikpolo, un pî un yèerre go ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, a nit ây leke a gin wun koo nit fûu ây koo nit ây èege goosum gi, gaw gàa un doogige ba yi? 24Amma to un pî un lònirre go yèk Fay, nit èca goosum koo nit fûuya lekfa go a gin wun, un kà gun kàlu jàk maarra wàa, un hiituwa, 25jàk fûurra a tinîir wàa lò ge lòrri, ûu ge ûuni tiigi wàa a deesi e coo Fay, e gàa: Takundi, Fay tâanjirre ni un. 26Un kor ta mum, kà ge tâa jàk ây gi ya? A ye gun kimji gi, sey koo wuna e tâa ni tèem wàa, nit kpolo e kâa ndûu 'misum Fay, nit kana e kàlnji jày, nit yey e lòni yèy, nit kana ngaa e yèe ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang, nit kana ɗa e ini yèk maan. Jày pî sey e mgbaanji da nit kimjum ây dikta ɗàm kpeesi a goosum. 27To yèerra ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang tâa go, sey aw yèe kpolo kpolo, ta nit yèerra ây aw hòm cuk koo taan ba, sey nit kana ngaa e ini yèk maan. 28Amma to nit inum yèk maan cenda go ba, sey nit yèerra ni yèk ni-riiy kana e tâa baak baak a tîim nit kimjum ây. Ndika e yèe di hak wàa, ni Fay. 29A lònum yèk Fay, sey a nit ây cuk koo taan aw yèe, a nit ây kana ngaa aw roonju yèk maan. 30To nit kana a tîim nit ây kimje gi kpàa go ɗa yèk lònum, sey nit yey ɗaage yèerra màrra e tâa baak baak. 31Un pî kpàa gun kpàa orri un lòni yèk Fay, amma sey un yèe kpolo kpolo, ngam ha a nit ây pî aw èngni jày, aw kpàa kpèwsum. 32Jungci nit ây lòni yèk Fay gi dii ûunumya a yèk lònum. 33Ngam Fay ti tâa Fak jamjum jày ba, amma Fak tâam mbâri ɗi. Kà yey tâa koo u hâ pî a gin kimjum nit della ta wàa di Fay, 34sey a nikin ây aw tâa baak baak a kimjum wun ɗa. Ngam aw kpàa orri ha aw yèe yèy ba. Sey aw ûuni hak waw kà yey gàa yèk mgbèngda Fay. 35To aw yiɗi go cèngnum yèk kana mbâra, sey aw gun yèk maan da maa rra waw a àay. Ngam dii lawsam di nikin, ha e yèe yèy a tîim nit kimjum ây. 36A gin wun yuura yèk Fay yi? Koo a gin wun gbè kpèrra yi? 37To nirri dàn go ey nit lònum yèk Fay ɗi, koo nit kpàarra hîir Jungci Delliya ɗi gi, sey e cèngni, yèk yey kèrmifa dun gi, yèk mgbèngda Fay ɗi. 38Amma to nirri ngor go yèk maan ba, un ɗa ta un ngoru ba. 39Hû go un kor ta mum, hârin ha un kpàa lònum yèk Fay! Ta un njang yèerra ni yèk ni-riiy ây 'nang 'nang ba. 40Amma mbirin jày pî mbâra kà yey gese gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\