1 Ni-Korintu ây 2

1Un kor ta mum, ye dàama a gin wun, mi dàara ni mbinum yèy koo ni còycum dèy, ha mi saknu yèk seedamku Fay ba. 2Ye tâami nà a tîim wun, mi yiɗi cèngnum jàk kana ba, sey yèk Yeesu Kristu gbaluwan a minjum kpiiri gi. 3Ye tâami nà a tîim wun, mi dii dàngdiya, ni tolnji, ni timalni isi dèy. 4Ye kàlnjim jày, saknim Yèk Kâwrra, ti tâa ni yèk còycum nirri koo ni tirûfni ba, amma a lònum Jungci Fay ɗi ni mbinum wàa, 5ngam ta goosum wun e gòy a còycum nirri ba, amma e gòy a mbinum Fay. 6Orro ot yèerre ni còycum a tîim nit goosum ây getke gi, ti tâa ni còycum yey ange a kparri gi, koo a gin wûun ây a kparri gaw gbee gi ba, 7amma ot yèerre yèk còycum Fay fûuge gi, yey carre diga ɗàa mbangsi kparri ba, ngam 'mita worro. 8Cen nirri a tîim wûun ây tâarra kòsòng gi cèngni còycum maan ba. Ngam to aw cèngni go ngin, gaw gbalu ngin di Nitcoorra ni 'mita wàa a minjum kpiiri ba. 9Amma gàa a defterre Fay: Jàk yey tâa nis nirri ti haa rapta ba, tuy ɗa ti haa rakta ba, ti haa lekta a tinîir nirri ba, jàk maan Fay mbangsi ngam nit ây yiɗu gi. 10Fay lònina jàk yey ni Jungci wàa, ngam Jungci gatɗe jày pî, koo jàk Fay tâage yengdiya gi. 11Wun ɗi a tîim nit ây, cèngni jày tâage a tinîir nit kana ya? Sey jungci yey tâage a tinîir nit maan cèngni gi. Hû go ɗa cen nirri cèngni jày tâage a mîis Fay ba, sey Jungci Fay. 12Orro ot kpàa jungci kparri ba, amma Jungci yey anga a gin Fay ɗi, ngam ha ot cèngni jày hîina Fay a mbâr wàa. 13Yèk ây gi ot yèerre, ti tâa kà yey kàlnji nit còycum ba, amma kà yey kàlnji Jungci Fay. Ot yèerre yèk Jungci yey da nit ây tâage ni Jungci maan gi. 14Nirri ni hak wàa ge ngor jày gàa Jungci Fay ba, ngam jàk ray ɗi a gin wàa, ge kpàaw cèngnum ba, sey ni Jungci Fay cè ge cèngni. 15Nit yey tâage ni Jungci Fay getnjurre di jày pî, amma dey cen nirri ge getnju koo a yèk hâ ba. 16Ngam nirri ge cèngni jàk dànda Tooy Ɓèl, ha e tâa nit raknjum wàa ba. Amma orro ot dii ni jàk dànda Kristu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\