1 Ni-Korintu ây 7

1A yèk yey kèrma un gi, mi gàanurre: Dele to nirri jal go a gin nikin ba. 2Amma ngam yèk njeenu, ndika koo wuna nihun e tâa ni kin wàa, nikin ngaa e tâa ni maa wàa. 3Sey nihun e suusu fòon di kin wàa, nikin ɗa e suusu fòon di maa wàa. 4Nikin cen ni mbinum a is wàa ba, sey maa wàa. Kà yey ɗa nihun cen ni mbinum a is wàa ba, sey kin wàa. 5Ta un èeninji is wun ba, sey to un raknji go a yèk maan ngam unji càa, ha un rîi kpèw a waarra Fay. A dat maan un 'mèmsisi, ngam ta Seyɗan e rûfnu a èca mòosum hak wun ba. 6Mi gàa kà yey ngam ha mi kàlnunu orri kày gun tèe gi, ti tâa yèk mgbèngda ba. 7Miy mi yiɗi, a nit ây pî aw tâa kà mum. Amma koo wuna dii ni hîir wàa kà yey kpàa a mbâr Fay gi, nirri kpolo kà yey, nit kana kà woy yey go. 8Mi gàa dawrre da nit ây tâa aw haa ata kin ba, ni kin wurra ây: To aw tâa go kà mum cen ata kin gi, mbâri ɗi ngam waw. 9Amma to gaw kpàaw go mòosum hak waw ba, sey aw at kin, kin wurra ây ɗa aw dik a àay nihun. Ngam ata kin hòme di siisum tinîiri a gayam. 10Mi gàa dawrre da nit ây atke kin, ti tâa miy gàagi daw kà yey ba, amma Nitcoorra gàagi daw, ta nikin e ɗòlnji ni maa wàa ba. 11Amma to ey ɗòlnji go ni maa wàa, sey e tâa ey kpolo wàa, maa cen, koo e raknjisi ni maa wàa. Hû go ɗa nihun ta e ɗòlnji ni kin wàa ba. 12Mi gàa dawrre da ngirra nit ây kana a tîim wun, ti tâa Nitcoorra gàagi daw ba: To nihun tâa go nit goosum, dii ni kin yey tâa ti goosi yèk Fay ba, to kin wàa yiɗi go e tâanji ni ey, ta e mànu ba. 13Hû go ɗa to nikin tâa go kin goosum, dii ni maa yey tâa ti goosi yèk Fay ba, to maa wàa yiɗi go e tâanji ni ey, ta e woowfa ba. 14Ngam maa yey tâa ti goosi yèk Fay ba, dii ɓetkumya ngam goosum kin wàa. Hû go ɗa kin yey tâa ti goosi yèk Fay ba, dii ɓetkumya ngam goosum maa wàa. To ti tâa go ngin hû go ba, a hàm ta waw tâa gaw tâa ngin 'miskumya a ɗàm kpees Fay. Amma kà yey aw dii ɓetkumya. 15To nit èca goosum yèk Fay yiɗi go ɗòlnjum ni nit yey goose gi, sey aw ɗòlnji. Nit goosum nihun koo nikin aw cen ni ndakcu a tâam maan ba, amma Fay 'naasi daw a tâam mbâri. 16Ngam muy mu nikin, kà gum cèngni to gum saanu go di maa wey ya? Koo muy mu nihun ɗa, kà gum cèngni, to gum saanu go di kin wey ya? 17Sey koo wuna e tâa tâam yey hîiw Nitcoorra, kà yey 'naasu Fay gi. Hû go gàami daw da nit kimjum ây a riiy ây pî. 18To Fay 'naasu go di nit rrèpnumya, sey nit maan e tâa rrèpnumya. To Fay 'naasu go di nit yey tâa ti rrèpni ba, ta nit maan e rrèpni ba. 19Rrèpnum koo tâarra cen rrèpnum ti get koo jâ ba, sey futa yèk mgbèngda Fay. 20Sey koo wuna e tâa tâam wàa kà yey 'naasu Fay gi. 21To tâa go Fay 'naasum ye tâamu nà sàa gi, ta e àyum ba. Amma to mu kpàa go tâarra tiròom, ndika mu tâa tiròom. 22Ngam to Nitcoorra 'naasu go di nirri a tâam sàay, nit maan dii tiròom a gin Nitcoorra. To 'naasu go di nirri a tâam tiròom, nit maan sàay Kristu Nitcoorra ɗi. 23Un dii sàasumya ni sàar àyrriya. Ta un tâa sàay nit ây ba! 24Un kor ta mum, sey koo wuna e tâa a ɗàm kpees Fay tâam yey 'naasu nà gi. 25A hak sapri ây ni lor ây tâa aw ii àay ba, yèk mgbèngda Nitcoorra cenim ngam waw ba. Amma mi lònirre kà yey dànmi a tinîir mum, kà nit yey kpàage 'maton a gin Nitcoorra, tâage nit mbâra. 26Mi dànde mbâra ɗi ngam yèk 'màar tâarra yey gi, ha nirri e tâa kày tâa nà gi. 27To muy mu tâa go ni kin, ta mu mànu ba. To kin cenum go ba, ta mu kàm kin mu at ba. 28Amma to mu at go kin gi, mu mbir jàk maarra ba. To sapri dik go àay nihun, ti mbir jàk maarra ba. Amma a nit ây atnje gi, aw dii ni 'màari a jàk kparri. Miy mi yiɗi mi atnjirra dun 'màar maan. 29E rri yey jày gàanim dun gi kor ta mum: Unji luuye. Diga niyey a nit ây atke kin, sey aw tâa mu gàa kin ceni daw ba. 30A nit ây umge gi, sey aw tâa mu gàa aw um ba. A nit ây tâage ni kâwum tinîiri, sey aw tâa mu gàa kâwum ceni daw ba. A nit ây sàage jày, sey aw tâa mu gàa aw sàa jày ba. 31A nit ây mbangse jày ni jàk kparri, sey aw tâa mu gàa aw mbangsi jày ba. Ngam kparri ni jàk ây tâage a farra gi lòo gaw lòo. 32Mi yiɗi, un loosi tinîir wun ba. Nit yey tâa ti at kin ba, ey dànde a gin Nitcoorra, ha e kâwsu di Nitcoorra. 33Amma nit yey atke kin gi, ey dànde a jàk kparri, ha e kâwsu di kin wàa. 34Hû go dànda wàa mîinji cuk. Kin yey tâage maa cenu ba, koo sapri, ey dànde a gin Nitcoorra, ha is wàa e tâa ɓet ɓet, ni jungci wàa ɗa. Amma kin yey dòoge a àay ni-hun, ey dànde a jàk kparri, ha e kâwsu di maa wàa. 35Mi gàanu kà yey yèk tâam mbâr wun, ti tâa titokri toksimda dun ba, amma ngam un tâa kà yey gesi gi, ha un mòo tèem Nitcoorra ni tinîiri kpolo. 36To nirri dànde go, ti tèe mbâra a hak sapri wàa ba ye njanggu dòorra a àay nihun, ngam yer wàa hòme, to orri dii go, ndika e tèe jày gesi gi, e woow di sapri wàa e dòo àay nihun. Ey ti mbiru jàk maarra ba. 37Amma nit yey mòose tinîir wàa kpèw gi, ti tâa ni ndakcu a hak wàa ba, to mbinum diiw go a jày yiɗi gi, dàn go a tinîir wàa, e woow di sapri e tâa sapriya, mbâra tèeye. 38Hû go nit yey woogu di sapri wàa e dòo àay nihun gi, tèe mbâra. Amma nit yey tâa ti hîi sapri wàa a àay nihun ba, ey tèe mbâra hòmuge di nit yey hîige sapri wàa gi. 39Nikin dii 'mèmdiya a gin maa wàa ye tâa maa wàa dii beengiya gi. Amma to maa wàa wut go, ey dii tiròom e dòo di nit yey yiɗi gi, sey e dòo di nit yey goose yèk Nitcoorra gbè. 40Amma to ey tâa go kpolo wàa, kâwum hò ge hòmu. Kà yey dànmi a tinîir mum. Miy mi dànde, Jungci Fay dii a gin mum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\