1 Yuhanna 2

1Un hàm ta mum, mi kèrfa dunde jàk ây gi, ngam ta un mbir jàk maarra ba. Amma to nirri mbir go jàk maarra, ot dii ni Yeesu Kristu nit ɗèm, tâagina nit mgbaanjum a gin Tooy Ɓèl. 2Ey tâage nit yey jingge jàk maarra worro ni wurra wàa gi, ti tâa ngam jàk maarra worro gbè ba, amma ngam jàk maarra nit ây tâage a deesi lang gi. 3To ot futɗe go yèk mgbèngda Fay, cè got cèngni kà yey, orro ot cèngnuge. 4Nit yey gàage «mi cèngnuge», amma ti fut yèk mgbèngda wàa ba, ey nit rèeng ɗi, takundi cenu ba. 5Amma nit yey futke yèk wàa gi, takundi nit maan tèe jày pî a yiɗum di Fay. Kà yey got cèngni, ot 'mèmsi ni Fay. 6Nit yey gàage «mi 'mèmsi ni Fay» gi, sey e dik ɗa kà yey dige Yeesu. 7Un nit ây yiɗim dun gi, ti tâa yèk mgbèngda fûuya kèrmifa dun ba, amma yèk mgbèngda mgbanti ɗi, yey kpàanu nà diga màrra, yèk mgbèngda yey raknu gi ɗi. 8Koo hû go ɗa mi kèrfa dunde yèk mgbèngda fûuya. Takundi maan lòrre a gin Kristu ni gin wun ɗa, ngam kulpi hòmde, kayang takundi kayngirre kòsòng. 9Nit yey gàage dikɗe a kayang, amma yiirre kor wàa gi, ey dii bak a kulpi. 10Nit yey yiɗe kor wàa gi, ey tâarre a kayang, cen jàk mgbòlla tâage a gin wàa, ge yaanu di nit kana ba. 11Amma nit yey yiige kor wàa gi, ey tâarre a kulpi, dikɗe ɗa a kulpi. Ti cèngni a gin dige ba, ngam kulpi râasuge nis wàa. 12Mi kèrfa dunde dun hàm ây, ngam jàk maarra wun yaafige yèk nîir Kristu. 13Mi kèrfa dunde dun tooy ây, ngam un cèngnuge di nit yey tâage diga ɗaarra gi. Mi kèrfa dunde dun lor ây, ngam un sunuge di Tooy mamji. 14Mi kèrfa dunde dun hàm ây, ngam un cèngnuge di Tooy Ɓèl. Mi kèrfa dunde dun tooy ây, ngam un cèngnuge di nit yey tâage diga ɗaarra gi. Mi kèrfa dunde dun lor ây, ngam un gòyrre kpèw. Yèk Fay tâarre a tinîir wun, un sunuge di Tooy mamji. 15Ta un yiɗi kparri koo jày tâage a farra ba. To nirri yiɗi go kparri gi, ge yiɗu di Tooy Ɓèl ba. 16Ngam jày pî tâage a kparri gi, jàk gayrum isi ɗi ni jàk gayrum nisi, ni râanum jàk ây, ti ana a gin Tooy Ɓèl ba, amma ana a kparri. 17Kparri ni jày gayri daw da nit ây gi pî, lòo ge lòo. Amma nit yey tèege jày yiɗi Fay gi, tâa ge tâa tâam timgbàri. 18Un hàm ây, mgbàr gbèeni kpèrrarre. Nit yiir Kristu dàa ge dàara kà yey raknu nà gi. Koo kòsòng a nit yiir ta Kristu aw dii dèy. Hû go ot cèngni, mgbàr gbèeni kpèrrarre. 19Aw aw tâanjirre nà ni orro, amma aw tâa nit ta worro ba. Ngam to aw tâa go ngin nit ta worro, nga gaw ngas ngin ni orro. Amma aw yuuye a tîim worro, ngam ha aw lòt aw pî aw tâa nit ta worro ba. 20Un un kpàa Jungci Delliya a gin Kristu, un pî un cèngni yèk takundi. 21Mi kèrfa dunde, naa ngam un èe cèngnum takundi, amma ngam un cèngnige takundi gi. Un cèngni ɗa, yèk rèeng ge ana a takundi ba. 22Wun tâage nit rèengrum yèk rèeng gi ya, to naa nit yey gàage Yeesu ti tâa Kristu ba? Ey tâage nit yiir Kristu, ey hàanju di Tooy Ɓèl ni Hàm wàa ɗa. 23Koo wun hàanju di Hàm wàa ya, ti 'mèmsi ni Tooy Ɓèl ba. Nit yey seedi ni hak wàa yèk Hàm gi, 'mèmsi ni Tooy Ɓèl. 24Yèk yey raknu diga màrra gi, ndika e tâa a tinîir wun. Yèk maan to tâarre go a tinîir wun, un ɗa tâa gun tâanji ni Hàm, ni Tooy Ɓèl. 25Yey tâage yèk mòonjum kàn gàana Kristu, ge hîina gûyrra tâam timgbàri. 26Mi kèrfa dunde yèk ây gi ngam nit ây kàmge aw rûfnu gi. 27Amma Kristu hîinu Jungci wàa gi, tâarre a gin wun. Un cen ni gayam ha nirri e kàlnjunu jày ba. Kà yey kàlnjunu Jungci wàa a jàk ây pî gi, takundi ɗi, ti tâa yèk rèeng ba. Goosin yèk yey kàlnjunu Jungci wàa, un tâanji ni Kristu. 28Un hàm ta mum, tâanjin ni ey, ngam ha ot gòy a ɗàm kpees wàa tolnji cen lawsam cen, a ye ge lòrra a mgbàr dàarra wàa. 29To un cèngni go, Kristu nit ɗèm ɗi, cè gun cèngni ɗa, koo wun tèege tèem ɗèm gi, ey hàm Fay ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\