1 Yuhanna 4

1Un nit ây yiɗim dun gi, ta un goosi yèk jungci ây pî yèen a nit ây gi ba! Amma gerruwan to jungci ây gi ana go a gin Fay, ngam a nit ây dèy lòni yèk rèeng gi aw gîtɗe a deesi. 2E rri yey kày gun cèngsu di Jungci Fay: Koo jungci hâ seedi Yeesu Kristu dàarage ni is nirri gi, jungci maan anga a gin Fay. 3Jungci yey tâa ti seedini Yeesu dàara ni is nirri ba, jungci maan ti ana a gin Fay ba. Ey tâage jungci nit yiir Kristu, yey raknu nà ge dàara gi. Koo kòsòng nit maan dii mgban a deesi. 4Un hàm ta mum, un un nit ta Fay ɗi, un suni daw da nit ây lòni yèk rèeng gi. Ngam jungci yey tâage a gin wun, hòme 'mita di jungci yey tâage a gin nit kparri ây gi. 5Ye tâa aw a nit kparri ây ɗi, aw yèerre yèk kparri. A nit ây tèege tèem kparri aw ragi dawrre. 6Orro ot nit ta Fay ɗi. Nit yey cèngnu di Fay gi, ra ge rak yèk worro. Nit yey tâa nit Fay ɗi ba, ge rak yèk worro ba. Kà yey got cèngsi jungci takundi, ni jungci tirûfrum nirri. 7Un nit ây yiɗim dun gi, yiɗinjin a tîim wun, ngam yiide ana a gin Fay. Koo wun tâage ni yiide ya, ey hàm Fay ɗi, cèngnu di Fay ɗa. 8Nit yey tâage yiide ti cenu ba, ey ti cèngni Fay ba, ngam Fay tâage yiide. 9E rri yey kày lòrre yiide Fay a gin worro: Fay tèera Hàm wàa kpolo a deesi, ha ot gûy ngam wàa. 10Yey tâage yiide, naa orro yiɗu di Fay, amma ey yiɗina dorro. De tèera Hàm wàa, ngam e jing jàk maarra worro ni wurra wàa. 11Un nit ây yiɗim dun gi, ye tâa Fay yiɗina kà yey, gesi orro ɗa ot yiɗinji a tîim worro. 12Cen nirri haage rapta Fay ba. To ot yiɗinji go a tîim worro, Fay tâanjirre ni orro, yiide wàa gerre a tîim worro. 13Ey hîina Jungci wàa. Kà yey ot cèngni, ot tâanjirre ni Fay, ey ngaa tâanjirre ni orro. 14Ot rabe, ot seedirre ɗa, Tooy Ɓèl tèera Hàm wàa ngam e tâa nit saanum kparri. 15Nit yey seedi Yeesu tâage Hàm Fay gi, Fay tâanjirre ni ey, ey ngaa tâanjirre ni Fay. 16Ot cèngnige, ot goosirre ɗa nge Fay yiɗinarre. Fay tâage yiide. Ni yey tâage ni yiide gi, tâanjirre ni Fay. Fay ngaa tâanjirre ni ey. 17To ot tèe go jày pî a yiide, kpàa got kpàa gòyrra tolnji cen a unji kiita. Ngam tâam worro a deesi gi rèenji ni tâam Yeesu Kristu. 18Tolnji cen a yiide ba. Yiide yey getke gi mànfarre tolnji, ngam tolnji ana a yèk kiita. Nit yey tâage ni tolnji gi, yiide wàa ti get ba. 19Orro ot yiɗirre, ngam Fay ɗàagina yiɗum. 20To nirri gàa go «mi yiɗurre di Fay», amma yiirre kor wàa, ey nit rèeng ɗi. Ngam to ti yiɗu go di kor wàa rabe gi ba, kà ge kpàaw yiɗum di Fay tâa ti rabu ba ya? 21Nit yey yiɗu di Fay gi, sey e yiɗi kor wàa ɗa. Kà yey gàa yèk mgbèngda yey hîina Kristu gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\