1 Piyèr 4

1Ye tâa Kristu rii 'màari a isi, sey un ɗa un 'mèmsi hak wun a dànda kpolo ni ey. Ngam nit yey riige 'màari a isi gi, ɗòlnji ni jàk maarra. 2Hû go a ngirra yer wun ta un fusi bak a jàk ây gayru di nirri ba, amma a jày yiɗi Fay. 3Ngam mgban a unji ây hòmge dèy gi, un tèerre nà kà yey yiɗin a nit ây èege yèk Fay, un dii nà a haanum tuy, ni gayrum jàk ây, ni râmrum mbàl, ni mòorgum oca, ni njoorgum njoori dèy, ni coorra maktiya a tèem mâr ây. 4Kòsòng tâa dawrre 'nang da nit ây gi, ngam un diknjisi ni aw a gbaatum tâam waw maktiya gi ba. Hû go aw maasunurre. 5A nit ây gi goo gaw goosi yèk hak waw a ɗàm kpees Tooy mbangse e hiiti daw da nit beengiya ây ni nit ây wutke gi. 6Ngam maan Yèk Kâwrra dii ɗa saktiya da nit ây wutke gi, ngam koo ye tâa aw dii hiitumya kà nit ây pî a isi, gaw gûy ni Jungci Delliya kà yey yiɗe Fay gi. 7Gbèeni jày pî hèerage. Hû go iin hakkilo, waatin mbâra ha un kpàa waarra Fay. 8Amma ji hòmge di yey, yiɗinjin a tîim wun dèy ni tinîiri kpolo, ngam yiide butɗe jàk maarra dèy. 9Tâan nit ngotnjum ây a tîim wun, cen hûungum! 10Koo wuna sey e tèe tèem mgbaanjum a tîim wun a hîir yey kpàa gi, kà nit faarra mbâra a hîir ây 'nang 'nang hîi Fay gi. 11To nirri yèerre go yèy, sey e tâa kà yèk Fay. To nirri tèerre go tèem mgbaanjum, sey e mbir ni kpèw kpèw yey hîiw Fay gi, ngam ha Fay e tâa 'misumya a jày pî ni Yeesu Kristu, nit yey tâage ni 'mita ni mbinum tâam timgbàri ha tâam timgbàri gi. Amen. 12Un nit ây yiɗim dun gi, ta e tâanu 'nang a riirra 'màar yey mâage kà ebi gi ba! Ta un raptu kà jày tâa ti gesi e mbir gi ba. 13Amma kâwsin tinîiri, ye tâa un 'mèmsi a 'màar Kristu gi, ngam ha un ii tijaga a mgbàr lòta 'mita wàa. 14Kâwum diinu, to aw njàmrunu go yèk nîir Kristu, ngam Jungci Fay Jungci 'mitiya dii tâarre a hak wun. 15Ta nirri a tîim wun e rii 'màari yèk ɓàta nirri, koo yèk oorra oori, koo yèk tèerra tèem makta, koo yèk lekrum yèk ây ba. 16Amma to nirri rii go 'màari ngam ey nit futa Kristu ɗi gi, ta e ii lawsam ba, ndika e 'misi Fay yèk nîir Kristu, ngam ey dii ni nîir maan. 17Unji gerre ha kiita e ɗaa iirra da nit ta Fay. Amma to ot kpàa go kiita maan màrra, kà ge tâa gbèeni waw da nit ây hàwge rakta tuy a Yèk Kâwrra wàa di Fay ya? 18Ngam gàa a defterre wàa: To nit gòyrra ɗèm saa go ni ndakèrr, kà ge tâa ni nit hàanjum di Fay, ni nit tèerra jàk maarra gi ya? 19Hû go a nit ây riige 'màari kà yey yiɗi Fay gi, sey a tèerra jàk mbâri aw ii dànda tinîir waw a gin wàa, Tooy mbangsum jàk ây gi, gòyrre a yèk wàa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\