1 Timote 1

1Miy mi Pawlu, mi nit yey tèem Yeesu Kristu kà yey gàa Fay Tooy saanum worro, ni Yeesu Kristu tâage jàk dànda worro gi, 2mi kèbumfarre Timote, hàm takundi mum a yèk goosum. Nge Fay Tooy ni Yeesu Kristu Nitcoorra worro aw hîim mbâr waw, ni 'maton, ni tâam mbâri! 3A ye tayim a dees Makedoniya mi gàami nà, mu tâa bak a Efesu, ngam ha mu njang daw da nit ây kana kàlnji yèk rèeng gi, 4mu gàa daw, ta aw gatki yèk saga ni-Yude ây, ta aw yèergi yèk yòot nit ây gbèeni cen gi ba. Ngam jàk ây gi 'maa gaw 'maara hàanjum yèy, gaw mgbaanji koo jâ a jày yiɗi Fay ba, yey ge saanu di nirri a goosum gi. 5Gbèeni tèem yèk mgbèngda tâage yiide, anga a tinîir ɓetkumya ni dànjum mbâra, ni goosum takundi cen rèeng gi. 6A nit ây kana aw gbeeye orri a yèk maan, aw jòle a yèk ɓa hû go. 7Aw yiɗi tâarra nit kàlnjum yèk mgbèngda, koo ye tâa aw cèngni jày yèen mbâra ba, koo jày gàan ni gòyrra kpèw ɗa ba. 8Amma orro ot cèngni, yèk mgbèngda delliya ɗi to nirri tèenirre go kày gesi gi, 9to ɓaysirre go, yèk mgbèngda ti tâa ngam nit ây gòyge ɗèm ba, amma dii ngam nit makta ây, ni nit ây tâa aw rakɗe tuy ba, ni nit ây hàanje Fay, ni nit ây tèege jàk maarra, ni nit ây tâa aw coorre Fay koo jày tâage delliya gi ba, ni nit ây ɓàari too rra waw koo nuu rra waw, ni nit ây ɓàari nirri, 10ni ngam nit ây iire njeenu, ni nit ây kûunjiri nihun ni nihun, ni nit ây sàangi sàay ây, ni nit ây rèengri rèeng, ni nit ây hàari tihàani yèk rèeng, ni koo wun yewge a yèk kàlnjum takundi gi. 11Yèk kàlnjum yey ana a Yèk Kâwrra hîimin ha mi sak gi; Yèk Kâwrra Fak mbârsum ni 'mita wàa. 12Mi gàarre mbew di Yeesu Kristu Nitcoorra worro kpèwsim gi, ngam ey raptim kà nit mbâra, de iim ha mi tèe tèem wàa, 13dim nit yey maasi nà mgban nîir wàa gi, ɗàage nà ɗàari da nit goosum ta wàa, tâage nà ngàskiya gi. Amma mi kpàa 'maton a gin wàa, ngam mi tèe nà jàk ây gi a èca cèngnum ni èca goosum. 14Yeesu Kristu Nitcoorra worro ey hîimi gbaarra mbâr wàa, 'mèmsa ni goosum, ni yiide yey tâagina a gin wàa gi. 15Yey tâage yèk takundi, getke ha koo wuna e ngor gi: Yeesu Kristu dàarage a kparri, ngam ha e saani da nit ây tèege jàk maarra. Miy mi hòm daw tèerra jàk maarra a tîim waw pî. 16Amma mi kpàa 'maton a gin Yeesu Kristu. De lòne èfta tinîir wàa pî a gin mum tâage nit mbita jàk maarra hòmgi daw lang gi, ha mi tâa jàk kàlnum da nit ây gaw goosi nîir wàa, aw kpàa gûyrra tâam timgbàri gi. 17Coorra ni 'mita e tâa di Fay kpolo koo ningàa, tâa ge gbèe ba gi, tâa nirri ge rabu ba, wûunde tâam timgbàri ha tâam timgbàri. 18Timote hàm mum, mi wasumde jàk ây, getnji ni yèk yey lònin nà mgban a hak wey gi, ngam ha mu haani gbàat mbâra ni yèk ây gi. 19Sey mu mòo goosum ni dànjum tinîir mbâra. A nit ây kana woogifa dànjum tinîir mbâra gi, aw gbeesi goosum waw. 20A tîim waw dii Himinayu ni Aleksanda. Mi woo daw a kàn Seyɗan, ngam ha aw èngni kà yey, aw woofa maasum nîir Fay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\