2 Ni-Korintu ây 11

1Gesi un woom mi yèerra dun ni yèk ray càa. Ndògòn, hîimin orri! 2Mi yiɗunurre ni ngèer yey anga a gin Fay gi, mi kàmde mi hîinu a gin maa kpolo tâage Kristu, kà sapri tâa ti cèngni is nihun ba tâage ɓet ɓet gi. 3Amma mi tolle, mba dànda wun mbo ge mboyi, un woofa 'mèmsum ni Kristu ni tinîir mbâra, kà yey rûfu nà jòoy di Hawa ni gâra gi. 4Ngam to nirri dàara go e sak yèk Yeesu kana tâa ot sak ba gi, to un kpàa go ngota Jungci kana tâa un ngor nà ba, to un kpàa go ngota Yèk Kâwrra kana tâa un ngor nà ba, ngo gun ngor yaale. 5Miy mi dànde, mi hòm daw luurra da nit ɓèl tèerra ây koo a jâ ba. 6Koo ye tâa mi mbin yèerra yèy mbâra ba, amma a cèngnum jày mi tâa hû go ba. Ot lònunu kà yey a jày pî koo ningàa. 7Malla mi mbire jàk maarra ye luusim hak mum ngam ha mi aanjunu gi yi? Oow, mi yèerre Yèk Kâwrra Fay saknim dun gi kà hîiri. 8Mi ngore bèeb tèem a gin nit kimjum ây kana, tâa mu gàa mi ngosi dawge jày dèy, ngam ha mi tèe tèem a gin wun. 9A ye tâama nà a gin wun ye âyim jày gi, mi loosu koo di wuna ba. Ngam a kor ây dàaga a dees Makedoniya aw mûunim a jày âygim nà gi. Mi faasi hak mum a jày pî ngam ta mi loosunu ba, faa gim faasi hak mum kà yey bak. 10Mi gàarre ni takundi Kristu tâage a gin mum gi, nge koo wuna a dees Akaya ge njanggim râanum mum kà yey ba. 11Ngam jâ yèemi kà yey ya? Mba mi yiɗunu ba yi? Fay cèngni to mi yiɗunu go ba. 12Amma kà yey mbirmi gi, mbi gim mbir a ɗàm kpeesi ɗa, ngam ha mi atnjifa daw gâra nit ây yiɗi yèk gâra gi, ha a jày râanin gi aw kpàa daw aw tèerre tèem kà orro. 13Ngam a nit ây gi aw a nit rèeng ây ɗi, aw tèerre tèem burma, aw rèenjinirre hak waw ni nit tèerra ta Kristu. 14Jàk yey ti tâa jàk tâarra 'nang ba, ngam Seyɗan ɗa rèenjinirre hak wàa kà malayka kayang. 15Hù go jàk ɓèl ɗi ba, to a nit tèem ta wàa di Seyɗan aw rèenjinirre go hak waw kà nit ây tèege tèem ɗèm. Kà yey tâa tèem waw gi, hû go ge tâa ɗa gbèeni waw. 16Mi gàarre bak, ta nirri e raptim kà ray ba. Amma to un raptimde go kà yey, sey un ngorim mu gàa mi ray ɗi, ngam ha miy ɗa mi kpàa râanum hak mum càa. 17Jày gim yèe gi, ti tâa kà yey yiɗi Nitcoorra ba. Yèe gim yèe mu gàa mi ray ɗi, ye tâa mi lekni hak mum a râanum gi. 18Kà yey râanin nit ây dèy a yèk isi gi, miy ɗa râa gim râani. 19Ngam un un nit còycum ây ɗi un woo daw ni kâwum tinîiri da nit ây tâage raya gi aw yèe. 20Un woowrre di nirri, to inunurre go sàay, koo riinurre go jày, koo mòonurre go, koo 'misirre go hak wàa, koo lòsnurre go a kpalnga. 21Mi yèerre yèk yey ni lawsam, mi gàarre: A tèem kà yey orro ot nit dàngdiya ây ɗi. Amma to nirri tol go râanum hak wàa a jày ba, miy ɗa gim tol râanum hak mum ba. Mi yèerre mu gàa mi ray ɗi. 22Aw a ni-Hebra ây ɗi yi? Miy ɗa mi ni-Hebra ɗi. Aw a ni-Israyel ây ɗi yi? Miy ɗa mi ni-Israyel ɗi. Aw a yòot ta Abraham ɗi yi? Miy ɗa mi yòot Abraham ɗi. 23Aw a nit ây tèege tèem Kristu ɗi yi? Miy ɗa mi nit tèerra tèem Kristu ɗi, mi hòm dawge. Amma mi yèerre yèk yey mu gàa tidoogum. Mi hòm daw loca a tèerra tèem, mi hòm daw lekta a kultuma, mi hòm daw kpàarra tiluni, nak mûsi jày mi tâarre nà gaarra a wurra. 24Nak kèrèw a ni-Yude ây lèfimin tilèfni nde ra taan sàm ngaskàm kpolo. 25Nak taan a nit ây lutkimin tiluni, aw còomi ni gòoy nay kpolo. Nak taan koombowal tuusim a sòo, mgbàr kana mi tâa nà a mîis sòo tuma ni unji. 26A dikta wooy mum, nak mûsi jày mi lekni hak mum a àyrra yewrra sîirra ɓèl ây, kèl mi lek a kàn nit ây ngorge jày, kèl mi lek a kàn yòot ta mum ni-Yude ây, ni kàn nit ây èege yèk Fay. Mi lekni hak mum a tîim mûsa nit ây a riiy ɓèl, mi lekni hak mum ɗa a tâam àyrriya a tîim nûri, ni dikri àyrriya a sòo ɓèl. Kèl mi lek a gâra kor rèeng ây. 27Mi rii 'màari a tèerra tèem dèy ni loca, ni èca kûurra nistikûum nak mûsi jày, ni àyrra fey, ni ɓòyrra sòo, ni èca tiriici, ni suurra ngisim, ni èca lurra. 28Unji pî a nit ây aw looskimde, mi dànjirre yèk nit kimjum ây pî koo ningàa, cen yèerra yèk ây kana gi. 29To nirri tâa go dàngdiya, miy ɗa gim ir dàngdiya ba yi? To nirri mgbòl go gi, miy ɗa jày ge àyim ba yi? 30To gesi go mi râani hak mum gi, râa gim râani ni jàk yey tâagim dàngdiya gi. 31Fay Tooy Yeesu Nitcoorra worro, Tooy yey gese ot 'misu tâam timgbàri gi, ey cèngni mi rèengde rèeng ba. 32A ye tâami a Damasku gi, ngomna wûun Aresta faarre nà riiy maan lang ngam e mòomi. 33Amma aw cinim ni gàngna a kpongna jâarra bàanji, de saami a kàn wàa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\