2 Ni-Korintu ây 5

1Ot cèngni nge àay worro tâanina kòsòng a deesi gi, kà gàarra is worro, to yaa go gi, ot dii ni àay kana a gin Fay. Ey mbangsina àay maan ni hak wàa a faktiturum ngam tâarra tâam timgbàri a farra. 2A tâam worro kòsòng ot bakɗe, ngam ot yiɗi dèy ha àay yey tâagina a faktiturum e butna is worro. 3To tâa go butnarre gi, gaw kpàana isi kpong a ɗàm kpees Fay ba. 4Ngam ot nit ây tâage a àay is yey ot bakɗe mu gàa nit tokta titokri ây bûtiya, ot yiɗi aw botfa dot is deesi gi ba, amma aw mgbapsina is faktiturum, ngam ha gûyrra e miru di jày ge wutki. 5Fay ey iigina ha ot cèngni jày kà yey, hîigina Jungci wàa kà jàk màrra a jàk ây got kpàa gi. 6Ngam maan ot mòorre tinîiri koo ningàa. Ot cèngni a ye tâana bak a is yey gi, ot kpâanji ni Nitcoorra, 7ot dikɗe dikri worro a goosum, ti tâa a jày rapna gi ba. 8Ot mòorre tinîiri, ot hòme yiɗum ot woofa is worro, ha ot tâanji ni Nitcoorra. 9Kà yey ot kàmde dèy ot delu di Nitcoorra, koo ot tâarre go a is yey, koo ot woowfa go gi. 10Ngam gesina dorro pî ot gòy a ɗàm kpees Kristu a gbaat kiita wàa, ha koo wuna e kpàa bèeb tèem wàa kà yey tèe a tâam wàa ni isi gi, koo tèem mbâri ɗi, koo tèem makta ɗi. 11Ye tâa ot cèngni kày gesi ot tolu di Nitcoorra, takundi ot ndòori dawrre da nit ây, amma Fay cèngnina mbâra. Mi dànde, un ɗa un cèngnina a mîis tinîir wun. 12A yèk yey ot ɗaasi ha ot gòynisi hak worro a gin wun ba, amma ot hîinurre orri un râani hak wun ngam worro, ngam ha un kpàa daw goosum yèy da nit ây râani hak waw yèk jày rabe nirri gi, tâa ti tâa a tinîiri ba. 13Takundi, to orro ot rak ây ɗi go, ot tâarre kà yey ngam Fay. Amma to ot dii go ni hakkilo, ot tâarre kà yey ngam wun. 14Ngam yiide Kristu ndaknarre dot nit ây cèngni mbâra, ey nirri kpolo wurre ngam nit ây pî, kà gàarra aw pî aw 'mèmsi a wurra wàa. 15Ey wurre ngam nit ây pî, ngam ha a nit ây gûyge gi gaw gûy ngam hak waw ba amma ngam ey wutke gi, gûyse yèk waw gi. 16Kà yey got cèngsusu koo di wuna a isi gbè ba. Koo ye tâa ot cèngnu nà mgban di Kristu a isi, kòsòng ot cèngsu kà yey ba. 17To nirri 'mèmsi go ni Kristu, ey nit mbangsum fûuya ɗi. Jàk mgbanti gi hòme, e rri yey jày pî ire fûuya. 18Fay mbire jàk ây gi pî, raknjisi hak wàa ni orro yèk Kristu, hîina tèem sakta yèk raknjusum nit ây ni ey. 19Ngam Fay tâage a gin Kristu, raknjisi hak wàa ni nit ây pî a kparri, ti sak daw jàk maarra waw ba, ey waskina yèk raknjusum. 20Hû go orro ot nit gòynum yèk Kristu ɗi, Fay ɗa 'naasunu ni gûn worro ye gàana ot dun gi: Ot waanurre ni nîir Kristu, ngorin raknjusum ni Fay! 21Fay iiwe di nit yey tâa ti cèngni jàk maarra ba, e tâa nit tokta jàk maarra ngam worro, ngam ha ot kpàa ɗèm Fay a gin wàa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\