Tumri Nittèerra ây 13

1A nit ây lòni yèk Fay, ni nit kàlnjum ây aw dii a tîim nit kimjum ây a Antakiya: Barnaba, ni Simeyon înuwan Niger kà gàarra nit yiriya, ni Lukiyu ni-Kirene, ni Manayen nit 'mitnjum ni Herode wûun ɓèl, ni Sawlu. 2A ye kimjin aw waa Fay, aw coo riirra tiriici, Jungci Delliya de gàa: Hîimin Barnaba ni Sawlu, aw dik a tèem yey 'naasim daw gi. 3De coon bak riirra tiriici, aw waa Fay. De banggirran daw kàn a hay, de wasnjin aw tayi. 4Hû go Barnaba ni Sawlu ye tâa Jungci Delliya tèegi daw gi, de tayin a Selukiya, aw lek a koombowal a farra. De digin a Kipru, dees yey tâage a tîim sòo gi. 5Ye kpèrrin a Salamin a dees maan, de sagin yèk Fay a àay gin kimjum ta waw da ni-Yude ây. Yuhanna tâanjirre ni aw, mgbaanji dawrre. 6De gîrin a dees maan pî, ha de kpèrrin a Pafos. A farra de kpàan ni-Yude nit dîw, nit lònum yèk rèeng, nîir wàa Bar-Yeesu. 7Dii a àay Sergiyu Pawlu, ngomna dees maan. Nit yey dii ni hakkilo. Ey yiɗige e rak yèk Fay. De 'naase Barnaba ni Sawlu, aw dàa aw saguwa. 8Amma Elima kà gàarra nit dîw ni yèk Girèk, dii nit yiir waw, kàme orri e hèenifa goosum yèk Fay a tinîir ngomna nà. 9Sawlu înuwan ngaa Pawlu mûu ni Jungci Delliya a tinîir wàa, de iiw ni-si teng teng di nit dîw nà, 10de gàaw: Muy mu mûu ni rèeng, ni gâra maktiya pî, mu hàm Seyɗan ɗi, mu yiirre yèk ɗèm, gum woofa mboysum ot Nitcoorra tâage gòyrriya ti ba yi? 11E rri yey Nitcoorra lè ge lèrrum, mu râa, tâa ge tâa càa gum rap unji ba! Kòsòng kulpi de kuptu di nit maan, de gîre e kàm nirri e nàrruwa. 12Ngomna ye rabe jàk yey mbirge gi, de goose, ngam mbinum yèk Nitcoorra tâawe 'nang. 13Pawlu ni nit ta wàa de anin a Pafos, de legin a koombowal aw dik a Perge a dees Pamfiliya. Yuhanna de ɗòlnji ni aw, de ire a Yerusalem. 14Amma aw ye anan a Perge, de digin a Antakiya a dees Pisidiya. A unji wuysum de legin a àay gin kimjum, aw tâa a farra. 15Ye gbèen janggum defterre yèk mgbèngda Muusa, ni defterre yèk nit lònum ây, a nit ɓèl ây a àay gin kimjum de tèefan a gin waw, de gàan: Un kor ta worro, yèk mbâra diinu go un yèe da nit ây, yèen! 16Pawlu de ane, de parre kàn de gàa: Un ni-Israyel ây ni nit ây tolge Fay, raksin! 17Fak ni-Israyel ây catki da wosom ta worro, 'misi daw da nit ta wàa ye tâan nà a dees Ejip. Yuuni daw ni mbinum kàn wàa. 18Efe tinîir wàa a ye gîrin a nûri yeri ra naan. 19Ey lòosi yòot ni-Kanana ây jòròs, de hîi dees maan da nit ta wàa, aw koyrra ngam yeri temèrre naan ni ra kèrèw. 20A dat maan de hîi daw nit hiitum ây ha yer Samuyel nit lònum yèk Fay. 21Ye gungin wûun ɓèl, Fay de hîi daw Sawul hàm Kis a yòot ni-Benyamin. De tâa wûun yeri ra naan. 22Fay de bosu wûun di Sawul, de hîi daw Dawda e tâa wûun waw. Dey Fay seedi a hak wàa, gàaye: Mi kpàa Dawda hàm Yessa, nit yey gesim a tinîir mum, tèe ge tèe jày yiɗim pî. 23A yòot nit yey Fay tèera Yeesu da ni-Israyel ây, e tâa Nitsaanum, kà yey gàa daw nà mgban. 24A ye tâa ɗà e dàara ba, Yuhanna kàl daw da ni-Israyel ây pî aw ini tinîir waw, aw ngor baptisma. 25A gbèerra tèem wàa Yuhanna de gàa: Kày dànnu mi wun ɗi ya? Mi tâa nit yey dànnu gi ba, amma e rri yey nit kana dàararre a dat mum. Miy mi get, mi ûu mi bot naan wàa ba. 26Pawlu de gàasirra: Un kor ta mum a yòot Abraham, ni un nit ây tolge Fay, a gin worro tèera Fay yèk saarra yey! 27A nit ây tâage a Yerusalem, ni wûun ta waw aw cèngnu di Yeesu ba, ngam aw rak mbâra yèk nit lònum ây ba, yey janggin a unji wuysum koo ningàa, amma aw gbèesi yèk yey ye hiituwan di Yeesu. 28Koo ye tâa aw kpàa yèk makta ha aw ɓàru ba, de waan di Pilatu e ɓàruwa. 29A ye gbèesin jày pî gàa mgban a hak wàa a defterre Fay, de cinuwam a minjum kpiiri, de siptuwan a gebi. 30Amma Fay gûysuge a tîim nit ây wutke gi. 31Unji mûsi jày lòtɗa dawrre da nit tâanjum ta wàa mgban a dees Galile ha Yerusalem. A nit ây maan a nit seedum ta wàa ɗi a gin ni-Israyel ây. 32Orro ngaa ot 'maara dun Yèk Kâwrra, yey yèe Fay ni yèk mòonjum kàn da wosom ta worro. 33Ye gûysu di Yeesu, de gbèese yèk yey a hak worro, dot hàm ta nit mòonjum kàn gi. Kà yey kère a defterre Ndûu a faslowol cuk, Fay gàa: Muy mu hàm mum ɗi, mi kpàame unji yey. 34Fay gàa mgban, gû ge gûysuwa a tîim nit ây wutke gi, ta e raa ba. Gàa: Hîi gim hîinu mbârsum delliya ge tâa koo ningàa, yey yèemi yèk mòonjum kàn ni Dawda gi. 35Hû go de gàa bak a gin kana: Gum woo di nit wev e raa ba. 36Dawda tèe jày yiɗi Fay a yer wàa, a dat maan de wurre. Aw siptuge a tîim geb too rra wàa, is wàa raaye. 37Amma nit yey Fay gûysuge, is wàa ti raa ba. 38- 39Kà yey kor ta mum, sey un cèngni, ni nîir Yeesu gi aw sakɗe yèk yaafum jàk maarra. Koo wun goosu go, ge kpàa gòyrra ɗèm a jàk yey pî tâa nà un kpàa gòynum hak wun ɗèm a yèk mgbèngda Muusa gi ba. 40Sey un ii hakkilo, ngam ta jàk yey yèen a nit lònum ây e kpèt dun ba, ye gàan ni yèk Fay: 41Gobin, un nit wâskum jày pî, tolin, yeskin! Ngam tèe gim tèe jày a mgbàr tâam wun, tâa gun ngor ba sam, koo nirri kàlnu go gi. 42Pawlu ni Barnaba de yuun a àay gin kimjum. A nit ây de waan daw, aw yèesirra kà yey a unji wuysum kana. 43Ye yeskin, a ni-Yude ây dèy ni nit ây leksi daw gi aw furru di Pawlu ni Barnaba. Aw ngaa de ndòorin daw, ha aw fut a mbâr Fay. 44Unji wuysum ye kpèrra, a ni-riiy ây maan ɓèle aw kimjige, aw rak yèk Fay. 45A ni-Yude ây kana ye rabin mûsa nit ây dèy a farra, de anin ngèeri, de hàanjin a jày yèe Pawlu gi, de maasin yèk maan. 46Koo hû go Pawlu ni Barnaba aw yèerre tolnji cen, de gàan: Gesi mgban un un ɗàa rakta yèk Fay. Amma ngam un gbòsfa yèk yey, un gàa ni hak wun un get kpàarra gûyrra tâam timgbàri ba, hû go ot itɗe a gin nit ây èege yèk Fay. 47Ngam kà yey mgbèngna Nitcoorra, gàa: Mi iimi mu tâa kayang da nit ây èege yèk mum, ngam mu tâa nit hîirra ot saarra ha a gbèeni deesi. 48A nit ây èege yèk Fay ye ragin kà yey, tinîir waw kâwri dawge, de 'misin yèk Nitcoorra. A nit ây pî tâage kpà kpà gûyrra tâam timgbàri gi, aw goosige. 49Yèk Nitcoorra yeskige a dees maan pî. 50Amma a ni-Yude ây de cuynin da nikin tiròom ây tolge Fay, ni nit ɓèl ây a riiy maan. De anin ɗàari di Pawlu ni Barnaba, de mànin daw a riiy waw. 51A nit ây cuk gi de gbòsɗan daw sèerrèm nak waw (kà gàarra aw woo daw da ni-riiy yey ni kiita). De digin a Ikoniya. 52A nit futa ta Yeesu a Antakiya aw mûu ni kâwrum a tinîiri, ni Jungci Delliya ɗa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\