Tumri Nittèerra ây 15

1A nit ây kana anga a dees Yude de dàan, aw kàlnji da kor goosum ây. De gàan: Sey un rrèpni, un mòo hàar Muusa. To naa hû go ba, gun kpàa saarra ba. 2Pawlu ni Barnaba de lètnjin ni aw dèy, de hàanjin yèy. Ngam maan a nit goosum ây a farra de raknjin aw tèe Pawlu ni Barnaba, ni nit ây kana, ha aw dik a Yerusalem a gin nit ây tèe daw Yeesu gi, ni toonji nit kimjum ây, ngam yèenjum a yèk yey. 3Hû go a nit kimjum ây aw isni dawge. A nit tayrra ây ye hòmin a dees Feniki ni Samariya, de sagin da kor goosum ây yèk nit ây èege yèk Fay, kày inin tinîir waw a gin Nitcoorra. Ye ragin kà yey, de kâwsi daw tinîiri dèy. 4Ye kpèrrin a Yerusalem, a nit kimjum ây ni toonji ta waw, ni nit ây tèe daw Yeesu de ngorin daw mbâra. Pawlu ni nit ta wàa de sagin jày pî tèenji Fay ni aw. 5Amma a nit ây kana tâage a ot ni-Farisa ây irge nit goosum di Fay gi, de anin yèy de gàan: Ndika aw rrèpni daw da ni-riiy ây kana pî, aw mgbèng daw aw fut hàar Muusa. 6A nit ây tèe daw Yeesu gi, ni toonji nit goosum ây de kimjin aw raknji a yèk yey. 7A dat hàanjum dèy, Piyèr de ane de gàa daw: Un kor ta mum, un cèngni, Fay carrim dim a tîim wun diga mgban ngam mi sak Yèk Kâwrra da nit ây èege yèk wàa, ha aw ngaa aw rak aw goosu. 8Fay ey cèngni tinîir nirri, ii seedamku a hak waw ye hîi daw Jungci Delliya, kà yey hîina dorro ɗa. 9Ti ii daw 'nang 'nang ni orro ba, ye ɓetkini daw tinîiri ni goosum waw gi. 10Kà yey ɗi go, ngam jâ kàmnu yèy di Fay ni toksum titokri a hak nit futa ta Yeesu ya? Titokri maan koo orro ni too rra worro ot kpàaw tokta ba. 11Amma orro ot goosirre, ot saaye ni mbâr Yeesu Nitcoorra, kà yey saan aw ɗa. 12A nit kimjum ây pî de tâan baak baak. De raksin di Barnaba ni Pawlu, ye sagin jày pî tèenje Fay ni aw, ni lònum jày ni kayeefi ây a tîim nit ây èege yèk wàa. 13Ye gbèesin yèerra kà yey, Yakuba de ane de gàa: Un kor ta mum, raksimin! 14Simon saknage, diga màrra Fay kàme da nit ây èege yèk wàa, e kpàa nit ta wàa a tîim waw. 15Hû go getnji ni yèk nit lònum ây tâage kètiya, 16Fay gàa: A dat maan i gim ira, mi mbangsisi àay Dawda yey yaage gi. Jâa gim jâasi âwa maan, mi gòynisi, 17ngam ha ngirra nit ây aw kàmu di Nitcoorra, ha a yòot ni-riiy ây kana ɗa 'naasim daw gi aw tâa nit ta mum, aw kàmimi. 18Hû go gàa Nitcoorra, ey mbire jàk yey, cèngnunu di nirri diga mgban. 19Yakuba de gàa bak: Kà yey mi dànde, ta ot ndagi daw jày da nit ây èege yèk Fay, irga a gin wàa ba. 20Amma ndika ot kèrfa daw, ot mgbèng daw aw woofa riirra joot mâri, aw woofa njeenu, ni riirra joot hèwrriya, ni njîim. 21Ngam diga mgban a nit sakta yèk Muusa aw dii koo a riiy hâ, aw janggirre yèk Fay a àay gin kimjum ây unji wuysum pî. 22Yèk yey del dawge da nit ây tèe daw Yeesu gi, ni toonji ây, ni nit kimjum ây pî. De carrin nit ây kana a tîim waw, aw tèe daw ni Pawlu ni Barnaba aw dik a Antakiya. De carrin ɗa Yuda înuwan Barsabba, ni Silas. Aw dii a tîim nit tiɗàm kpees waw da kor goosum ây. 23De hîin ɗerrewol a kàn waw, kère kà yey: Orro ot kor ta wun, ni nit ây tèe daw Yeesu, ni toonji ây ot kèpfa dunde, dun kor goosum ây a tîim nit ây èege yèk Fay, tâage a Antakiya, ni Siriya, ni Kilikiya gi. 24Ot rage yèk nit ây kana aw difage a gin wun, aw tolsunu ha yèk waw 'nunsunu tinîir wun. Amma orro ot hîi daw orri ha aw mbir kà yey ba. 25Ngam maan ot raknji ni tinîiri kpolo, de catna nit ây ot tèefa daw a gin wun, ni Barnaba ni Pawlu, aw tâa nit ây yiɗi orro gi. 26Aw hîi jungci waw ngam nîir Yeesu Kristu, Nitcoorra worro. 27Ot tèefa dun ɗa Yuda ni Silas. Aw ngaa sa gaw saknu ni yèy. 28Ngam kà yey delu di Jungci Delliya ni orro ɗa, ta ot iisirra dun toksum jàk bûtiya kana ba, sey jàk yey de gun furri: 29Woofan riirra joot mâri, ni njîim, ni joot hèwrriya, ni iirra njeenu. Un faasi go hak wun a jàk ây gi, tèe gun tèe mbâriya. Tâan mbâra! 30Ye wasnjin gi, a nit ây maan de digin a Antakiya. A farra de kimjin nit futa ta Yeesu, de hîin daw ɗerrewol maan. 31A ye janggin yèk yey, del daw da nit ây pî, kâwsi tinîir waw. 32Yuda ni Silas, aw nit lònum yèk Fay ɗi, aw kàli daw yèy dèy, aw kpèwsi daw tinîiri da kor goosum ây. 33Ye tâan a farra unji 'nang 'nang, a kor ây de wasin daw mbâra, de isin a gin nit ây tèega daw gi. ( 34Amma Silas yiɗi tâarra a farra.) 35Pawlu ni Barnaba ngaa aw tâa a Antakiya. Aw ni nit ây kana dèy aw sakɗe, aw kàlnjirre yèk Nitcoorra. 36A dat unji 'nang 'nang Pawlu de gàaw di Barnaba: Dàa ot ir, ot gopsa daw da kor ây a riiy ây pî sakna yèk Nitcoorra, ot rapɗa daw kày tâan go. 37Barnaba yiɗi aw diknji ni Yuhanna înuwan Marku. 38Amma Pawlu dàne, ti del aw diknji ni ey ba. De gàa: Ngam ey ire, woofa dotke a Pamfiliya, ti diknjisi ni orro a tèerra tèem ba. 39Lètnjum ii dèy a tîim waw, ha de ɗòlnjin. Barnaba de arre Marku aw taynji ni ey, de legin a koombowal aw dik a Kipru. 40Amma Pawlu de carre Silas, aw diknji. A kor goosum ây de wasin daw, aw woo daw a mbâr Nitcoorra. 41De tayin aw hòm a Siriya ni Kilikiya, aw kpèwsi tinîiri da nit kimjum ây.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\