Tumri Nittèerra ây 20

1Ye gbèe anda yèy pî, Pawlu de kimji da nit futa ta Yeesu. De mgbèng daw a yèk mbâri, de was daw. De ane e dik a dees Makedoniya. 2A ye hòme a dees maan, de mgbèng daw da nit futa ta Yeesu ni yèy dèy. De kpèrre a dees Girèk, 3de tâa a farra corri taan. Ye dàne dikta a Siriya ni koombowal de rage, a ni-Yude ây aw yiɗi aw ɓàru a farra. Hû go de isa e mòo ot Makedoniya. 4Sopataru hàm Piru ni-Bereya, Aristarku ni Sekundu aw a ni-Tessaloniki ây ɗi, Gayu anga a Derbe, Timote, Ticiku ni Torofimu aw cuk a ni-Asiya ây ɗi, aw pî aw diknji ɗa ni Pawlu. 5De ɗàanan kpeesi ngam aw waana a Torowas. 6A dat daprum Paska de lekna koombowal a Filippe. A unji kèti de kpètna a Torowas, de kpàanjina ni aw. De tâana unji jòròs a farra. 7Unji màrra a asaweerre de kimjina ngam kûngda tàarri. Pawlu de yèe yèy dèy ha tîim tuma, ngam gàarre e tay ndamji maan. 8A pittirla ây aw dii dèy a àay tinjoknjum a gin yey kimjina gi. 9Lor kana nîir wàa Ewtiku tâa a nin. Ye tâa Pawlu yâksige yèerra yèy, nistikûum mòowe. Lor maan de kûu nistikûum yengdiya, de yaara tigbaaya a àay tinjoknjum taanti. De ciran, aw kpàaw wurre. 10Pawlu de ûurra, de dunggu hîw de gàa: Ta un tol ba! Ngam jungci wàa ti yuu ba. 11Pawlu de naase, de kûnggin tàarri ni nit ây, de rii tiriici. De iisirra yèerra yèy ha ndamji de kayge. De ane de taye. 12Amma aw 'maara lor yey yaage nà, beengiya ɗi. De kâwri daw tinîir nit kimjum ây pî. 13Orro ot ɗàaw kpeesi di Pawlu, ot dige ni koombowal. De mòona ot Asso, ngam ha ot arru di Pawlu a farra. Gàa nà kà yey, ey dàne nà dikta ni nay. 14Ye kpàanjina a Asso, de 'mèmsina ni Pawlu a koombowal. De dikna a Mitilene. 15De anna a farra, ha de kpètna a ɗàm kpees Kiyos ni ndamji. Unji cukti ot dàara a Samo. Unji taanti de citna a Miletu. 16Ngam Pawlu dàne hòmda a Efesu, ti yiɗi e tòo a dees Asiya ba. Ràmjirre dikta, ngam ha unji Pentikosta e kpèt a Yerusalem, to ge kpàa go orri. 17De tèe aw 'naasa da toonji nit kimjum ây tâage a Efesu, aw dàara a Miletu. 18Ye dàaran aw kpàanji gi, Pawlu de ɗaa daw yèerra yèy de gàa: Un cèngni kày tâami a ɗàm kpees wun koo ningàa pî, diga unji yey dàama a dees Asiya ha niyey gi. 19Mi tèerre tèem Nitcoorra ni ûunum hay, ni ti umni, mi riirre 'màari ɗa ngam ɗàar ni-Yude ây. 20Un cèngni ɗa, mi fûununu koo jâ a jàk yey ge mgbaanjunu dun pî ba. Mi saknuge, mi kàlnjunuge a gbaa ni àay ây. 21Mi kàl daw da ni-Yude ây ni yòot ni-riiy ây kana, aw ini tinîir waw a gin Fay, aw goosu di Yeesu Nitcoorra worro. 22Niyey mi dikɗe a Yerusalem kà yey ndagim jungci, mi cèngni jày ge kpàam a farra ba. 23Jungci Delliya kàlimde, gàarre, nge a riiy ây pî ti 'mèmni a kultuma, ni riirra 'màari waamde. 24Amma mi raptu di jungci mum kà jàk ɓa hû go, sey mi gbèesi tèem mum yey ngormi a gin Yeesu Nitcoorra gi, ha mi sak Yèk Kâwrra mbâr Fay. 25A tîim wun gîrmi nà, mi kàl dunge yèk wûun Fay. Kòsòng mi cèngni, un pî gun rapsirra nis mum ba. 26Hû go mi seedunurre niyey, nirri kpolo a tîim wun gbee go, kiita wàa cen a hak mum ba. 27Ngam mi kàlnuge, mi lònunu jày pî dàne Fay e mbir gi, mi fûununu koo jâ ba. 28Faasin hak wun, ni tikukri yey Jungci Delliya iinu hàm faaci, ha un faa nit ta Fay, sàasi daw ni njîim Hàm wàa gi. 29Mi cèngni, a dat tayrra mum a nit makta ây kà jàk timòorgum ây le gaw lek a tîim wun, gaw woo mboysum tikukri gi ba. 30Koo a tîim wun a nit ây kana a gaw ani, aw yèe yèk rèeng, ngam aw rûfri da nit goosum ây aw fut daw. 31Ngam maan faasin! Ɓaysin yèk mum, mi woofa mgbèngda di nirri kpolo a tîim wun ba a yeri taan, tuma ni unji ni umda rîsim. 32Kòsòng mi woonurre a kàn Fay ni yèk mbâr wàa. Ey tâage ni mbinum e kpèwsunu, e hîi jàk koyrra da nit ây irge nit ta wàa gi. 33Miy mi nit yiɗum seede, koo kangeerri, koo lurra nirri ɗi ba. 34Un cèngni, ni kàn mum yey tèemi tèem, ha kpàana tiriici ni jàk ây kana, ni nit tâanjum ta mum. 35Mi kàlnunu jày pî. Tèen kà yey, gesi un mgbaanji da nit èca ây. Ɓaysin yèk Yeesu Nitcoorra, gàa nà: Hîirra hòmge kâwsum tinîiri ni ngota. 36Pawlu ye gbèe yèerra kà yey, de gbâyge e waa Fay ni aw pî. 37A nit ây pî tâage a farra de umin, de dûngguwan di Pawlu a gûn, de wasuwan. 38Tinîir waw iisirra àyrra ngam yèk yey yèe, nge gaw haasurra rapta nis wàa ba. De isnuwan ha a koombowal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\