Tumri Nittèerra ây 27

1Ye raknjin ha ot tay ni koombowal a dees Italiya, de hîin Pawlu ni nit ây kana tâage 'mèmdiya a kàn nit ɓèl ta sooje ta Kaysara, înuwan Yuliyu. 2De lekna a koombowal yey anga a Adaramiti, yiɗi dikta a riiy ây a Asiya gi. De tâanjina ɗa ni Aristarku ni-Makedoniya anga a Tessaloniki. 3Ni ndamji de citna a Sidon. Yuliyu de mòow di Pawlu mbâra, de woow e gîr a gin soob ta wàa, ha aw mbirurra jày gaygu go. 4Ye anna a farra, de futna a cewci dees Kipru, ngam hiski wâarre a ɗàm kpees worro. 5Ye yewna a sòo ɓèl, de hòmna a Kilikiya ni Pamfiliya, de kpètna a dees Likiya. 6A farra nit ɓèl sooje ây ye kpàa koombowal kana, anga a Aleksandariya dikɗe a dees Italiya, de leknina a koombowal maan. 7Ye dikna càa càa unji mûsi jày, ni 'màari dèy hòmna a riiy Kinidu. Ye tâa hiski ti woona ot dik ɗàm kpeesi ba, de dikna cewci Kereta, ot hòm a Salmone. 8Ni 'màari hòmna ni koombowal, ha de kpètna a riiy yey înuwan gin tigòynum mbâriya, tâage gaarra a riiy Lasaya gi. 9Unji dèy hòmna a dikta wooy maan, ha cot riirra 'màari a dikta ni koombowal kpàana a orri. Unji coorra tiriit ni-Yude ây ɗa hòme. Pawlu de yèe daw yèy, 10de gàa: Un nit diknjum ta mum, tàmde 'màari ni mboyrra jày kpàa ge kpàana, to ot dik go ɗàm kpeesi gi, ti tâa a jàk titokri ni koombowal gbè ba, amma a jungci worro ɗa pî. 11Amma nit ɓèl sooje ây rage yèk nit kuta koombowal ni wûun koombowal, ti ngor yèk yey yèe Pawlu gi ba. 12Ngam riiy maan ti del tâarra a cot iiy a farra ba. A door nit ây kana aw raknji aw an a farra, mba gaw kpèt go a Fenika dees Kereta aw ɓel a farra. Riiy yey tâage gin tigòynum koombowal ây, ha aw fûu a anda hiski cewci riina ni cewci mgbaala a lekni unji. 13Hiski cewci fombina ye wâa càa càa, de dànin aw kpàa dikta kà yey yiɗin gi, de ufin tigòyni koombowal, de digin a cewci dees Kereta. 14A dat maan càa hiski ɓèl de ana a dees maan, a cewci mgbaala u ɓani unji. 15Ye dènggu di koombowal, de àye kuta, de woona hiski e gînuwa. 16Ye hòmna a dees kaa a tîim sòo înuwan Kalawda, ot mòosi koombowal woy kaa ni 'màari. 17De naanin a koombowal woy ɓèl. De mbirin ni gâra, de kpingtuwan di koombowal pî ni yuma. Ngam aw tole, mba koombowal ge 'nòo a gin tâa sòo ti yeng ba cewci Sirti, de karrin lurra titusni koombowal, aw woow hiski e 'maaw càa càa. 18Ye tâa hiski riisina 'màari dèy, ni ndamji de 'màktifan titokri ây kana a sòo. 19A dat unji kana, de 'màktifan aw ni kàn waw titèeni tèem koombowal a sòo ɗa. 20Ye tâa nak mûsi jày unji ni tibiskum ây aw finde ba, hiski ɗa ti woofa wâarra ba, dànda worro got saa kam lòoye. 21Ye tâa ɗa nak mûsi jày aw rii tiriici ba, Pawlu de ane de gàa daw: Gesi mgban un rak yèk mum ye gàami nà, ta un ana a Kereta ba. To ot ana go ngin ba, got kpàa 'màari ni mboyrra jày kà yey ba. 22Amma koo ye tâa hûy, mi waanurre, mòon tinîir wun, ngam nirri koo kpolo ge gbee a tîim wun ba, sey koombowal gbè. 23Ni tuma malayka Fak yey furrim gi, tèemi tèem wàa, ey dàara a gin mum, 24de gàam: Pawlu, ta mu tol ba! Gò gum gòy a ɗàm kpees Kaysara. Fay hîime nit ây tâanji ni muy a koombowal pî, gaw wut ba. 25Hû go mòon tinîir wun! Mi ngori yèk Fay, jàk maan tâa ge tâa kà yey gàam gi. 26Amma hiski tu ge tusna ni koombowal a dees kana a tîim sòo. 27A tuma ra sàm naanti hiski gînarre bak a sòo Adiriya. Ni tîim tuma a nit koombowal ây de dànin aw hèerra a deesi. 28De gerruwan yengda sòo, de kpàawan mèeta ra taan sàm jòròs. Ye digin ɗàm kpeesi càa, de gerruwan bak, de kpàawan yengda maan mèeta ra cuk sàm nan nan. 29Ngam aw tole ta koombowal e dèng a gòoy a mîis sòo ba, de cinin tigòyni ây naan u daarri ha koombowal e gòyi. De waan ndamji e kaygi. 30A nit ây tèege tèem a koombowal de haawan 'nòorra, aw cini koombowal woy kaa a sòo ha aw saani. De iin gâra, mu gàa aw cini tigòyni ây kana a ɗàm kpees koombowal. 31Amma Pawlu de gàa da sooje ây ni nit ɓèl waw: To naa aw tâa go a koombowal ba, gun kpàa saarra ba. 32A sooje ây de gûufan yuma yey mòoge koombowal woy kaa, aw woofa e yaa. 33Ndamji ye gàa e kaygi, Pawlu de waa daw pî aw rii tiriici, de gàa: Niyey kpèrre unji ra sàm naan, un waarre un woofa riirra tiriici. 34Hû go mi gàanurre un rii jày, ngam ha is wun e tâa ni kpèw kpèw a saarra wun. Cen gimsi hak nirri ge gbee koo kpolo a tîim wun ba. 35Ye gàa kà yey, de arre tàarri, de gàa mbew di Fay a ɗàm kpees nit ây pî. De cèenje de riiye. 36Ye rabin kà yey, de kpèwsi daw tinîiri pî de riin. 37Ot nit ây pî tâage a koombowal ot kpèrre temèrre cuk ni ra jòròs sàm yira. 38Ye riin olin gi, de atnjifan tirri a koombowal, de 'màktifan a sòo. 39Ye kayge, aw cèngsi dees maan ba. Amma de rabin gbòosi a sòo. Deesi lòrre ni kaksoori. De gàan, to gaw kpàa go aw naani koombowal a farra. 40De gûufan yuma tigòyni ây, de woofan daw a sòo. De njelin tikutni koombowal, de gòynin lurra titusni koombowal woy ɗàm kpeesi cewci hiski, de mòon cewci kaksoori nà. 41Amma koombowal de dèngge a kaksoori a mîis sòo, pètki wàa de ròle gbèp, ti yûurre ba. Cewci kpàang de ɗaa kpakta, ngam sòo yûusurre dèy. 42A sooje ây de gàan aw ɓàrfa da nit ây faan gi, ngam ta nirri kpolo a tîim waw e naa a sòo e 'nòo ba. 43Amma nit ɓèl sooje ây yiɗige e saanu di Pawlu, de njang daw a dànda waw. De gàa da nit ây mbingi sòo aw ɗàa cita a sòo, aw yew a taga. 44A nit ây kana ngaa aw futfa dawrre, aw mòo kpakta kpiiri, koo ni jàk kana a koombowal aw yewni. Kà yey kpàan saarra aw pî a taga sòo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\