Tumri Nittèerra ây 7

1Nit ɓèl daprum de gunuwa: Yèk yey hû go ɗi yi? 2Estefanu de ɗaa yèerra yèy de gàa: Un kor ta mum, ni toonji ây pî, raksin! Fay a 'mita wàa lòrrurra di Abraham ye tâa nà a dees Mesopotamiya, ɗoko e tay a Karan gi. 3De gàaw: Yuu a tîim kor ta wey, ni dees wey, tay a dees yey gim kàlnum gi! 4Abraham de yuu a dees ni-Kaldiya ây, de dige e tâa a Karan. Too wàa ye wurre, Fay de 'maawra a dees yey tâanu gi. 5Fay ti hîiw jàk koyrra a dees yey koo càa, koo kà gin nafta nay ba. Amma de yèew yèk mòonjum kàn, ey kpàa ge kpàa jàk koyrra a farra a ɗàm kpeesi, ha yòot ta wàa aw koyrra a dat wàa, koo ye tâa mgbàr maan hàm cenu ba. 6Fay gàawe: A yòot ta wey tâa gaw tâa a riiy kana. Ii gaw ii daw sàay, rii gaw riisi daw 'màari yeri temèrre naan. 7De gàa bak: Hii gim hiiti da nit dees maan iigi daw sàay gi. A dat maan yuu gaw yuu, ha aw isa ay aw daprimi. 8Fay de gbèese yèk wàa ni mòonjum kàn. Jàk kàlnum yèk yey dii rrèpnum hàm nihun. Kà yey Abraham kpàa Isak. De rrèpnuwa a ye kpèrre unji nan nan. Isak ngaa de kpàa Yakob. Yakob de kpàa wosom ta worro ra sàm cuk. 9A wosom ây nà de ngèeruwan di Yosef, de sàanuwan a dees Ejip. Amma Fay tâanji ni ey, 10saanu a 'màar wàa pî. De hîiw di Yosef tâam mbâri, ni còycum a ɗàm kpees Farong wûun Ejip. Farong de iiw nit ɓèl a dees maan ni àay wàa pî. 11Fek ɓèl iiye a Ejip ni dees Kanana pî. 'Màari tâaye dèy, ha a wosom ta worro aw kpàa jàk riirra ba. 12Yakob ye rage tirri dii a Ejip, de tèe wosom ta worro. 13Ye isin nak cukti, Yosef de lòne hak wàa a gin ɓèl ta wàa. Hû go ɗa Farong cèngni kor ta Yosef. 14Yosef de tèe aw 'naasa Yakob too wàa, ni kor ta wàa pî. Aw tâa nirri ra jòròs sàm kèrèw. 15Yakob de dige a Ejip. A farra wurrin ni wosom ta worro. 16De koynin wurra waw a Sikem, de siptin daw a geb yey sàa Abraham ni seede dèy a gin hàm ta Hemo a Sikem gi. 17Amma ye kpèrre kà yey gàa nà Fay a gin Abraham, yòot nit ây gi aw iisirra mûurra a Ejip, 18ha wûun kana de koyrra a Ejip, ti cèngni yèk Yosef ba. 19Ey de ii gâra da nit ta worro. De riisi daw 'màari, de ndak daw aw 'màktifa hàm ta waw a nûri, ha aw wurri. 20Mgbàr maan aw kpàa Muusa. Ey hàm delliya ɗi a ɗàm kpees Fay. Aw âwsuge a àay corri taan. 21A ye iifan a nûri, sapri Farong de kpàaw, de arru de mòowha e 'mit kà hàm wàa. 22De kàlnjuwan còycum ni-Ejip ây pî. Ey dii ni mbinum a yèerra yèy ni tèem wàa pî. 23Muusa ye kpèrre yeri ra naan, de dàne a tinîir wàa, e dik e gop kor ta wàa, ni-Israyel ây. 24De rabe ni-Ejip kpolo hawrrarre di nit wàa ni-Israyel, de lekɗa de kànsurra di nirri riisu 'màari nà, de ɓàru di nit maan. 25Ey dàne, a nit ta wàa gaw cèngni, Fay saa ge saani daw ni ey, amma aw cèngni hû go ba. 26Ni ndamji de rabe nit ta wàa cuk aw haarre gbàaci. De ɓaanji daw de gàa: Un nit kpolo ɗi, ngam jâ haanu ya? 27Amma nit yey riisu 'màari di kor wàa de tusu di Muusa, de gàaw: Wun iigum wûun koo nit hiitum worro ya? 28Mu gàarre mu ɓàrim kà yey ɓàrmu ni-Ejip ninjaay yi? 29A yèk yey Muusa de 'nòo, de tâa ni-wooy a dees Madiyan. A farra de kpàa hàm nihun ây cuk. 30A ye gbèe yeri ra naan, ey dii a kpàang gopri Sina a tîim nûri. Malayka de lòrrurra a goosum ebi a waas cikci. 31Muusa ye rabe jàk lòta yey, de tâaw 'nang. De hèerra gaarra ngam gopta, de rage gûn Tooy Ɓèl gàawrre: 32Miy tâage Fay, Fak wosom ta wey, Fak Abraham ni Isak ni Yakob! Muusa de male jak jak, de tole gopta. 33Tooy Ɓèl de gàaw: Botfa naan a nak wey! Ngam a gin yey gòymu gi, dees coorra ɗi. 34Miy mi rabe 'màar nit ta mum a dees Ejip. Mi rage tibakni waw. De cirma mi saani daw. Dàara, mi tèem a Ejip! 35Estefanu de gàa bak: Muusa nit yey a ni-Israyel hàwuwan gi, gàawan «wun iigum nit ɓèl ni nit hiitum worro ya», dey gàaw Fay e tâa wûun waw ni nit saanum waw. De tèew ni kàn malayka yey lòtkurra a waas cikci gi. 36Muusa yuuni da nit ta wàa a dees Ejip ni tèerra tèem kayeefi ây, ha aw hòme a sîirra ɓèl înuwan Sòo Caliya, ha ye tâan a tîim nûri yeri ra naan. 37Ey gàagi daw ɗa: Fay ii ge ii dun nit lònum yèy kà mum a tîim nit ta wun. 38A ye kimjin a nûri nà, Muusa tâage a tîim wosom ta worro ni malayka, a yèenjum ni ey a gopri Sina gi. Ey kpàa yèk gûyrra, ha e kàl dot. 39Amma a wosom ta worro aw yiɗi aw coow ba. Aw hàwuge, aw insi tinîir waw a Ejip. 40De gàawan di Arong: Mbangsina mâri e ɗàa dot kpeesi. Ot cèngni jày mbirgu di Muusa, nit yey yuunina a dees Ejip gi ba. 41Hû go de mbangsin mâri kà hàm naay, de 'maaran jàk hîirra, de hîin di mâr maan. Jày tèen ni kàn waw del dawge. 42Fay de ini nis wàa, de woo daw aw dapri a jàk ây a faktiturum, kà yey gàa a defterre nit ây lòni yèk wàa gi: Un ni-Israyel ây, un hîim jàk hîiri ni jàk gurfum a tîim nûri yeri ra naan gi ba yi? 43Un un tokrage àay mâr Molok, ni jày kà tibiskum ni mâr Romfa, jàk yey mbangsunu ngam ûurra, un coowa. Ngam yèk yey 'maa gim 'maanu kpâarriya ha a ɗàm kpees Babilon. 44A wosom ta worro aw dii ni àay seedamku Fay a tîim nûri. Aw mbangsige kà yey gàa Fay di Muusa, rèenjige kà woy yey rabe gi. 45A wosom ta worro aw arre àay maan, aw 'maara ni Yosuwa, ha de leknin a dees nit ây èege yèk Fay, a dees nit ây màni daw Fay a ɗàm kpees wosom ta worro gi. Aay maan dii a farra ha mgbàr Dawda. 46Dawda kpàa mbâri a ɗàm kpees Fay. De waaw orri e jâaw gin tâa di Fak Yakob. 47Amma hàm wàa Salomu ey jâagu àay maan. 48Fay ni 'mita wàa ti tâarre a àay jâarra ni kàn nirri ba, kà yey gàa nà nit lònum yèk wàa: Tooy Ɓèl gàaye: 49Gin tâam wûun mum dii a faktiturum, deesi ngaa tâa gin nafta nak mum. Aay jâ gun jâam dim ya? U hâ tâa gin wuysum mum ya? 50Ti tâa miy ni kàn mum tèege jàk yey pî ba yi? 51Estefanu de gàa bak: Un nit ndèkta hay, tinîir wun ni tuk wun dii kà nit ây èege yèk Fay! Un hàwrre Jungci Delliya koo ningàa. Un mbitɗe kà yey mbirin a wosom ta wun! 52Wun dii a tîim nit ây lòni nà yèk Fay, a wosom ta wun aw ɗàa daw ɗàari ba ya? Aw ɓàre da nit ây kàlge nà yèk nit ɗèm ge dàara gi. Dey un mòowe ni gâra, un ɓàruge. 53Un kpàaye yèk mgbèngda yey hîinu malayka ây, amma un fut yèk maan ba. 54A nit ɓèl raknjum ây ye ragin yèk yey, ngòlòm mûu a tinîir waw. De numsin mgbelyèy. 55Estefanu ey mûu ni Jungci Delliya, gopɗe a faktiturum teng teng, de rabe Fay ni 'mita wàa, Yeesu gòyrre a riina wàa. 56De gàa: E rri yey mi rabe faktiturum faarige, Hàm nirri gòyrre a riina Fay. 57Amma aw de bimin ni tibimni ɓèl, de wubin tuk waw. De 'mèmsin pî, de yaawrran gbi. 58De yuunuwan a dat àay ây, de aaruwan ni gòok ây. A nit seedum ây de borrin lurra waw, aw ii a gin lori nîir wàa Sawlu. 59De aaruwan di Estefanu ni gòok ây. Ey de waa Fay de gàa: Yeesu Nitcoorra, ngor jungci mum! 60Ye yaa ni gbeski, de bime ɓàng de gàa: Nitcoorra, ta mu sak jàk maarra yey a hak waw ba! Ye gbèe gàarra kà yey, de wurre. Amma ɓàta Estefanu delu di Sawlu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\