Ni-Kolossi ây 1

1Miy mi Pawlu, mi nit yey tèem Yeesu Kristu kà yey yiɗi Fay, ni Timote kor worro 2ot kèpfa dunde, dun nit della ta wàa di Fay, dun kor ta worro goosu di Kristu, tâage a Kolossi gi. Nge Fay Too worro e hîinu mbâr wàa ni tâam mbâri! 3Ot gàawrre mbew di Fay Tooy Yeesu Kristu Nitcoorra worro koo ningàa, a waar worro ngam wun gi. 4Ot rage yèk goosum wun di Yeesu Kristu, ni yèk yiide wun tâagunu a gin nit della ta wàa di Fay pî. 5Un mbitɗe hûy ngam jàk dànda yey ii Fay a faktiturum ngam wun, yey raknu nà mgban a yèk takundi, a Yèk Kâwrra gi. 6Yèk maan kpèrre a gin wun, kà yey kpèrri a gin nit ây a deesi lang. Tâtɗe koo u hâ, repɗe. Mbitɗe kà yey a gin wun ɗa, diga unji yey raknu yèk maan, cèngnunu mbâr Fay takundi gi. 7Kà yey èngnunu ɗa a gin Epafra, nit tèenjum ni orro yiɗu ot gi. Ey nit tèem Kristu ɗi nit tèem mbâra, tèerre ngam wun. 8Ey kàlna yèk yiide wun tèe Jungci Delliya gi. 9Ngam maan orro ngaa diga mgbàr yey rakna yèk wun, ot loorre a waarra Fay ngam wun ba, ot gunurre ha un mûu ni cèngnum jày yiɗi ey gi, a còycum ni rakta yey anga a Jungci wàa. 10Hû go dikri wun ge ge gesi a ɗàm kpees Nitcoorra, un delu a jày pî, un rep jàk repta a tèem mbâri pî, un iisirra cèngnum di Fay. 11Ot waarre Fay ngam e kpèwsunu a kpèw kpèw pî, ni mbinum 'mita wàa, ha un èf tinîir wun un gòy a jày pî, 12ha un gàaw mbew di Fay Tooy ni kâwum tinîiri. Ey mbirgina ha ot 'mèmsi a jàk koyrra nit della ta wàa, a tâam kayang. 13Ey saanina a mbinum kulpi, 'maagina a wûun Hàm wàa yiɗu gi. 14A gin nit yey kpàana sàasum, ni yaafum jàk maarra worro. 15Ey rèenji ni Fay tâa nirri ti raburre ba, ey tâage màrra a ɗàm kpees jàk mbangsum pî. 16Ni ey Fay mbangse jàk ây pî tâage a faktiturum ni deesi, jày rabin a nit ây gi ni jày tâa aw rapɗe ba, tâam wûun ây, ni nit ɓèl ây, ni nit tiɗàm kpees ây, ni nit mbinum ây. Jày pî ni ey mbangse, mbangsi ngam wàa ɗa. 17Ey tâage màrra a jày pî. A gin wàa gòye jày pî. 18Ey tâage hak isi tâage nit kimjum ây, nit ɗaarra jungci, nit màrra a gûysum a wurra, ngam ha e tâa nit tiɗàm kpeesi a jày pî. 19Ngam delu di Fay, nge jày mûuge pî a gin wàa e tâa a gin Hàm wàa. 20Ni ey Fay raknjisini hak wàa a jày pî, jày tâage koo a deesi, koo a faktiturum. Raknjisini jày pî ni njîim Hàm wàa, wutke a minjum kpiiri gi. 21Un ɗa un kpâanji nà mgban ni Fay, un tâa nà nit yiir ta wàa a dànda wun, a tèerra tèem makta. 22Amma ngam wurra Hàm wàa, wurra ni isi, Fay raknjisi kòsòng ni un, ha e gòynunu un tâa delliya, ɓet ɓet, yèk kana cen a ɗàm kpees wàa. 23Hû go sey un mòo mbâra a goosum, gòyin kpèw a ot maan, ta un hèenifa jàk dànda wun tâagunu a Yèk Kâwrra yey raknu gi ba. Yèk yey tâa saktiya a gin nit ây tâage a deesi lang. Mi Pawlu mi ire nit tèerra tèem a yèk maan. 24Kòsòng tinîir mum kâwimde a 'màar ây riimi ngam wun gi. Ni is mum mi mûunirre a jày âygirra a 'màar Kristu, ngam nit kimjum ây tâage is wàa. 25Miy mi ire nit tèem a tîim nit kimjum ây, a tèem yey hîim Fay ngam wun ha mi yèe yèk wàa pî kày gese gi. 26Yèk yey tâage nà fûurriya, kupte gi diga ɗaarra yeri ni nit ây, amma kòsòng Fay lòni a gin nit della ta wàa. 27Yiɗige e cèngnini daw, kày tâa gbaarra a 'mita yèk fûurriya yey a tîim nit ây èege yèk wàa. Yèk yey, Kristu tâage a tinîir wun. E hîinu jàk dànda a 'mita Fay. 28Yèk wàa di Kristu gi de sakna, ot yèerre ot kàlnjirre koo di wuna a còycum pî, ngam ha ot gòyni koo wuna pî e tâa getiya ni Kristu a ɗàm kpees Fay. 29Ngam maan mi hâtɗe ni riirra 'màari, a tèem yey kpèwsinim Kristu ni mbinum wàa tèege a gin mum gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\