Ni-Kolossi ây 3

1Ye tâa un gûysi ni Kristu, kàmin jàk ây tâage a fak titurum, a gin tâa ey gi, tâarre a riina Fay. 2Iin tinîir wun a jàk ây tâage a faktiturum, naa a jàk ây tâage a deesi gi. 3Ngam un wurre mgban, gûyrra wun tâa fûurriya ni Kristu a gin Fay. 4Ye ge lòrra Kristu, nit yey tâage gûyrra worro gi, un ɗa lò gun lòrra ni ey a 'mita wàa. 5Ngam maan ɓàrfan jàk ây tâage jàk kparri a tinîir wun gi, tâage njeenu, ni tèem 'miskumya, ni yiɗum jàk ây, ni gayrum jàk makta, ni rèbèm jày tâage kà coorra mâri gi. 6Ngòlnji Fay kpè ge kpètɗa da nit ây mbirge jàk ây gi. 7Kà yey diknu nà mgban, ye tâanu nà a jàk ây gi. 8Amma kòsòng woofan ngòlnji, ni anda yèy, ni tèem makta, ni maasum nîir Fay, ni yèerra yèk makta. 9Ta un rèengji yèk rèeng a tîim wun ba, ye tâa un botfa nit mgbanti ni tèem wàa gi, 10un mgbapɗe nit fûuya, insirre fûuya kà yey rèenje ni Fay mbangsu gi, ha un kpèt a cèngnum jày pî. 11Hû go censirra 'nang a tîim nit yèerra yèk Girèk, ni ni-Yude, ni nit rrèpnumya, ni nit èca rrèpnum, ni ni-riiy kana, ni nit ray, ni sàay, ni tiròom ba. Sey Kristu gbè tâage pî, tâage a jày pî. 12Ngam un nit della ta wàa ɗi di Fay, ey catnuge yiɗunuge, tâan ni 'maton, ni mgbergum yèy, ni ûunum hay, ni fetkum tinîiri, ni èfta tinîiri. 13To nirri dii go ni yèy a gin nit kana, sey un èfnji tinîiri, un yaafinji a tîim wun. Yaafinjin kà yey yaafunu Nitcoorra gi! 14Ji hòmge da jàk ây gi pî, mòon yiide tâage ti 'mèmni yey ge lòni jàk getiya gi. 15Woon tâam mbâr Kristu e tâa wûun a tinîir wun! Fay 'naasunuge a isi kpolo ngam tâarra a mbâr maan. Mòon gàarra mbew! 16Woon yèk Kristu ni mûurra mbâr wàa e yâayirra a tinîir wun! Kàlnjinjin, mgbèngjin a tîim wun ni còycum pî. 'Misin Fay ni kâarra ndûu, ni ndûu Jungci. Kâan ni gàarra mbew a tinîiri. 17Mbirin jày pî yèenu, tèenu gi ni nîir Yeesu Nitcoorra, un gàa mbew di Fay Tooy a nîir wàa. 18Un nikin ây, ûunin hak wun a gin maa rra wun kày gesi a ɗàm kpees Nitcoorra! 19Un nihun ây, yiɗin kin ta wun, ta un kpân daw ba. 20Un hàm ây, ragin daw tuy da too rra wun ni nuu rra wun a jày pî, ngam kà yey dele a ɗàm kpees Nitcoorra. 21Un tooy ây, ta un aanji daw ngòlòm da hàm ta wun ha aw tol ba. 22Un sàay ây, ragin daw tuy a jày pî da nit ɓèl ta wun tâage a deesi gi, naa ni tèerra a nis waw kày ge del daw gi, amma ni tinîir mbâri kà nit ây tolge Nitcoorra. 23Koo ji gun tèe gi, tèen ni tinîiri pî ngam Nitcoorra, naa ngam nit ây, 24ye tâa un cèngni, kpàa gun kpàa bèeb tèem wun, jàk koyrra a gin Nitcoorra. Ngam un tèerre tèem Kristu Nitcoorra gi. 25Amma nit yey tèege jàk makta, ey ngo ge ngosi kày tèe gi. Ngam Fay ti raptirre nis nit ây 'nang 'nang ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\