Ni-Kolossi ây 4

1Un nit ɓèl ây, mòon sàay rra wun mbâra kày gesi gi! Ngam un cèngni, un ɗa un dii ni nit ɓèl a faktiturum. 2Rîin a waarra Fay, mûyin a gàarra mbew di Fay! 3Waan ngam worro ɗa, ha Fay e faarina orri ot yèe yèk Kristu tâage nà fûurriya, tâami a kultuma ngam maan gi. 4Waan Fay ha mi lòni yèk wàa kày gese mi yèe gi. 5Digin ni còycum a ɗàm kpees nit ây tâa aw cèngni Fay ba. Ta un woo unji mbâra e hòm ɓa hû go ba! 6Sey yèk wun e tâa kâwrriya koo ningàa, un yèe mbâra, ngam ha un cèngni kày gun goosi yèy da nit ây pî. 7Ticiku kor yey yiɗu ot gi, tâage nit tèem mbâra, sàay Nitcoorra ɗi ni miy, sa ge saknu yèk mum pî. 8Ngam maan ni tèewfarre a gin wun, ha un cèngni tâam worro tâana ay gi, ha e suusunu tinîir wun. 9Onesimu kor mbâra yiɗu ot gi, nit yey anga a gin wun, diknjifarre ni Ticiku. Aw sa gaw saknu jày mbirge ay gi pî. 10Aristarku nit kultuma ni miy kèpfa dunde. Marku hàm kaa too wàa di Barnaba ɗa kèpfa dunde, a gin nit yey raknu yèy gi. Difa go a gin wun, ngoruwan mbâra! 11Yeesu ɗa înuwan Yustu kèpfa dunde. Aw taan gbè rrèpni a tîim nit ây tèenji ni miy ngam wûun Fay gi, aw suusim tinîir mum. 12Epafra nit wun ɗa, sàay Yeesu Kristu, kèpfa dunde. Ey rîirre kpèw a waarra Fay ngam wun, ha un tâa getiya, un gòy ni cèngnum mbâra a jày pî yiɗi Fay gi. 13Mi seedirre a hak wàa, ey hâtɗe dèy ngam wun ni ni-Lawdikiya ây, ni ni-Hiyorapoli ây. 14Luka nit ndòosum yiɗu ot gi, ni Demas ɗa aw kèpfa dunde. 15Kèbin daw da kor goosum ây a Lawdikiya, ni Nimfa ɗa, ni nit kimjum ây a àay wàa gi. 16Un gbèesi go janggum ɗerrewol yey a tîim wun, 'maan a gin nit kimjum ây tâage a Lawdikiya, aw janggi ɗa. Un ngaa janggin ɗerrewol ni-Lawdikiya ây. 17Gàawan di Arkippu, e faasi hak wàa a tèem yey ngore a gin Nitcoorra gi, ha e tèe mbâra. 18E rri yey kèpri, miy mi Pawlu kèrgi ni kàn mum. Ɓaysin yèk tâam mum a kultuma. Mbâr Fay e tâanji ni un!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\