Ni-Galatiya ây 3

1Kay, un ni-Galatiya ây, cèngnum jày kpâanuge, wun mboysunu hakkilo, dun nit ây lònirran dun a nis wun Yeesu Kristu wutke a minjum kpiiri gi ya? 2Jày kpolo gbè yiɗim cèngnum a gin wun: Un kpàaye Jungci Delliya a tèem yèk mgbèngda yi, koo a goosum di Kristu yi? 3Kà kà kpâanu cèngnum jày ya? Un yiɗi gbèesum ni kpèw kpèw isi jày ɗaanu ni Jungci Delliya gi yi? 4Jày kpètkunu pî tâanurre kà jàk ɓa hû go yi? Ge tâanu jàk ɓa hû go gbè ba. 5Fay hîigunu Jungci Delliya, tèege jàk kayeefi ây a tîim wun, ey mbitɗe kà yey ngam un tèerre tèem yèk mgbèngda yi, koo ngam un goosu di Kristu yi? 6Dii kètiya a defterre Fay, gàa a hak Abraham: Ey goosu di Fay, Fay de sagu nit gòyrra ɗèm. 7Hû go cèngnin, a nit ây goosu di Fay aw tâage a hàm ta Abraham. 8Defterre Fay gàa nà mgban, Fay gò ge gòyni daw ɗèm da nit ây èege yèk wàa, to aw goosu go, ye gàaw nà màrra yèk kâwrra di Abraham gi: Ni muy a nit dees ây pî gaw kpàa mbâri. 9Kà yey a nit ây goosu di Fay aw dii mbârsumya 'mèmsa ni Abraham nit yey goose gi. 10Amma a nit ây pî tèege tèem yèk mgbèngda gi, aw dii lètiya. Ngam gàa a defterre Fay: Koo wun tâa ti mòo jày pî tâage kètiya a defterre yèk mgbèngda, ha e tèe gi ba, tâa ge tâa lètiya. 11Ngam lòtiya ɗi, cen nirri ge kpàa gòyrra ɗèm a ɗàm kpees Fay ni tèerra tèem yèk mgbèngda ba. Gàa nà a defterre Fay: Nit yey gòyge ɗèm ni goosum gi, gû ge gûyi. 12Amma yèk mgbèngda ti gòy a goosum ba, kà yey gàa a defterre Fay: Nirri tèege jày gàa yèk mgbèngda gi, gû ge gûy ni erra. 13Kristu sàasina a tâam lètiya a yèk mgbèngda, ye ire ey nit lètiya ngam worro gi. Gàa kà yey a defterre Fay: Koo wun tâage ɓitiya a kpiiri gi, dii lètiya. 14Mbire hû go ngam ha mbâr yey kpàa Abraham, e dàara daw ni Yeesu Kristu da nit ây èege yèk Fay, ha orro ɗa ot ngor Jungci Delliya tâagina a mòonjum kàn ni Fay gi ni goosum. 15Un kor ta mum, e rri yey mi yèenurre kày tâa a tîim nit ây. To nirri was go yèk wasta takundi, koo wuna ge kpàaw hàanjum yèk maan ba, koo e iisirra yèk kana ba. 16Fay yèege yèk mòonjum kàn gi a hak Abraham ni yòot wàa. Ti yèe a «yòot ây», kà gàarra aw mûuye ba, amma yèe «a yòot wey» kà gàarra nirri kpolo, tâage Kristu. 17Kà yey mi gàanurre, yèk wasta yey wase Fay takundi diga màrra gi, ge kpàaw mboyrra ni yèk mgbèngda, dàaga a dat yeri temèrre naan ni ra taan gi ba. Hû go yèk mgbèngda ɗa ge kpàaw inum yèk mòonjum kàn gi e tâa jàk ɓa hû go ba. 18Ngam to jàk koyrra yey hîi Fay gi ana go ngin a yèk mgbèngda, ge tâa ngin a yèk mòonjum kàn ba. Amma Fay hîiwe mbâr wàa di Abraham ni mòonjum kàn. 19Ɗo ngam jâ hîi Fay yèk mgbèngda gi ya? Ey iisirrage ngam jàk maarra nit ây, ha mgbàr yey ge dàara nit yey tâage yòot Abraham, yèe Fay a hak wàa ni yèk mòonjum kàn gi. A malayka ây aw hîige yèk mgbèngda nà a kàn nit raknjunum. 20Amma gayam nit raknjunum cen ngam nirri kpolo ba. Fay ey ɗi kpolo. 21Kà yey yèk mgbèngda jàk yiirra ɗi a yèk mòonjum kàn yi? Ge tâa hû go ba sam! To Fay hîi go ngin yèk mgbèngda kana ge kpàaw gûynum di nirri, takundi nirri ge gòy ngin ɗèm ni yèk mgbèngda. 22Amma yèk defterre Fay mòo daw da nit ây pî a mbinum jàk maarra, ngam ha a nit ây goosu gi, aw kpàa hîir yey hîi daw Fay ni mòonjum kàn a goosum di Yeesu Kristu. 23Ɗoko ye dàara jàk goosum gi, ot dii fantumya a kultuma yèk mgbèngda, ot waarre mgbàr yey ge lòrra jàk goosum. 24Hû go yèk mgbèngda ey tâage nà jàk nàta worro, yiɗi e 'maana a gin Kristu a dàarra wàa, ngam ha ot tâa nit gòyrra ây ɗèm ni goosum. 25Amma ye tâa jàk goosum gi dàarage, ot censirra bak a kàn jàk nàta gi ba. 26Un pî un hàm ta Fay ɗi, ngam un goosu di Yeesu Kristu. 27Ngam koo wuna a tîim wun kpàage baptisma, 'mèmse ni Kristu gi, ey mgbabe Kristu. 28Hû go censirra 'nang a tîim ni-Yude ni ni-riiy kana ba, a tîim sàay ni tiròom ba, a tîim nihun ni nikin ba. Un pî un 'mèmsi kpolo a gin Yeesu Kristu. 29To un tâa go nit ta Kristu, un dii ɗa yòot ta Abraham, kpàa gun kpàa jàk koyrra yey hîi Fay ni mòonjum kàn gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\