Ni-Galatiya ây 4

1De gàam kan, nit koyrra a jàk too wàa ye tâa hàm ɗi gi, ti hòmu di sàay ba, koo ye tâa jàk ây pî jàk ta wàa ɗi. 2Ngam dii tâarre a kàn nit tiɗàm kpees ây ni nit faarra jàk ây, ha unji yey gàa too wàa gi. 3Kà yey orro ɗa ye tâana nà kà hàm ây, ot dii nà sàay a jàk mbinum ây a kparri. 4Amma ye kpèrra mgbàr yey carre Fay gi, de tèera Hàm wàa kpàage a gin nikin, tâage ûunumya a yèk mgbèngda gi, 5ngam e sàasi da nit ây tâage ûurriya a yèk mgbèngda, ha ot kpàa tâarra hàm ta Fay. 6Ye tâa orro ot hàm ta Fay ɗi gi, de tèera Jungci Hàm wàa a tinîir worro, yey bimge e gàa «Abba» kà gàarra «Too mum». 7Kà yey mu tâasirra sàay ba, amma mu hàm àay ɗi. To mu hàm àay ɗi go, hû go kpàa gum kpàa ɗa jàk koyrra a gin Fay. 8Mgbàr maan ye tâa nà un cèngnu di Fay ba, un tèerre nà tèem sàay da fak ây tâa a fak takundi ây ɗi ba. 9Amma kòsòng ye tâa un cèngnu di Fay gi, ndika mi gàa un dii cèngnumya a gin wàa, kà gun isi a jàk mbinum ây a kparri tâage dàngdiya yotiya, kà yiɗunu un ɗaasi tâam sàay a gin waw gi ya? 10Ngam un iirre hakkilo wun ɗa a unji ây, ni wuta corri, ni mgbàr daprum, ni yeri! 11Mi tolle yèk wun. Hâta tèem mum a tîim wun jàk ɓa hû go ɗi yi? 12Un kor ta mum, mi waanurre, irin kà mum, ngam miy ɗa mi ire kà yey tâanu nà un mgban gi. 13Un ɓaysi, mi saknu nà màrra Yèk Kâwrra, ngam àyci njanggim dikta a gin kana, de tâam a gin wun. 14Ayci is mum tâagunu nà mu gàa jàk ndèkta gi. Koo hû go un raptim kà nit ɓa ba, un hàwim ba, amma un ngorim mbâra kà malayka Fay, koo kà Yeesu Kristu. 15U hâ tâa kâwum wun kan kòsòng ya? Ngam mi gàanurre, mgbàr maan nà to un kpàaw go ngin, gun hòl ngin nis wun un hîimi. 16Koo mi ire nit yiir wun kòsòng yi, ngam mi kàlnurre yèk takundi gi yi? 17A nit ây kana aw hât dunde kàmda, naa ngam yèk mbâri, amma aw yiɗi aw ɗòlnjunu ni miy, ngam ha un ɗa un hât daw kàmda. 18Takundi, dele to nirri hâtɗe go kàmda jàk mbâri, to hâtɗe go kàmda koo ningàa, naa ye tâanjim ni un gbè. 19Un hàm ta mum, mi riirre 'màari ngam wun ha mi kpàasunu, kà nikin riige 'màari a kpàarra hàm, ha Kristu e 'mit a tinîir wun. 20Mi yiɗi ngin mi tâa a tîim wun kòsòng, mi yèenu ni mîrngi 'nangga. Ngam tinîiri taamde yèk wun. 21Un nit ây tâage ûurriya a yèk mgbèngda gi, un rakɗe yèk mgbèngda ba yi? 22Ngam dii kètiya a defterre Fay, gàa Abraham dii nà ni hàm nihun ây cuk, kpolo hàm wàa di kin tâage a tâam sàay, kpolo ngaa hàm wàa di kin tâage a tâam tiròom. 23Hàm wàa di kin yey tâage a tâam sàay gi, aw kpàawe ni gayam isi. Amma hàm wàa di kin yey tâage a tâam tiròom gi, dey aw kpàawe a mòonjum kàn ni Fay. 24Tisaga yey tâa kà jàk rèenjunum yèy. A nikin ây gi cuk gi aw rèenji ni jàk wasta ây cuk. Jàk wasta kpolo ana a gopri Sina, rèenji ni Agar kpàa a hàm ây a tâam sàay. 25Agar tâage gopri Sina ni yèk Arab. Getnji ni Yerusalem tâarra yey gi, ngam dii bak a tâam sàay 'mèmsa ni nit ta wàa. 26Amma Yerusalem faktiturum tiròom ɗi, ey tâage nuu worro. 27Ngam dii kètiya a defterre Fay, gàa: Mu kin duri tâa mu haa kpàarra hàm ba, kâwsi tinîir wey! Muy ye tâa mu haa rakta loca ròorra ba, ii yerem! Ngam a hàm ta wàa di kin yey woowfan gi, aw hòme daw mûurra da hàm ta kin yey tâage ni maa gi. 28Un kor ta mum, un hàm ây ɗi a yèk mòonjum kàn ni Fay kà Isak. 29Kà hàm yey kpàawan ni gayam isi ɗàaw nà ɗàari di hàm yey kpàawan ni Jungci gi, hû go tâa ɗa kòsòng. 30Amma ji gàa a defterre Fay ya? Gàa: Mànfa kin yey tâage sàay gi, ni hàm wàa, ngam ta hàm sàay e koyrra jàk koyrra ni hàm wàa di kin yey tâage a tâam tiròom gi ba. 31Hû go un kor ta mum, ot tâa hàm ta wàa di kin yey tâage a tâam sàay gi ba, amma ot hàm ta wàa di kin yey tâage a tâam tiròom ɗi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\