Ni-Hebra ây 7

1Melkisadak tâage wûun Salem, nit ɓèl daprum di Fak 'mita, ey kpàanjige ni Abraham ye ira a sunda bàpri da wûun ây, de mbârsuwa. 2Abraham hîiwe jày kpolo a jày kpètke ra a jàk ây pî koyna a bàpri gi. Nîir Melkisadak yiɗi gàarra «wûun gòynum ɗèm». Ye tâa ey wûun Salem ɗi gi, e tâage kà gàarra «wûun tâam mbâri». 3Dey tooy cenu ba, nuu cenu ba, wosom cenu ba, ɗaarra yer wàa cenu ba, gbèeni gûyrra wàa ɗa cenu ba, amma rèenji ni Hàm Fay, tâarre nit ɓèl daprum koo ningàa. 4Raptuwan kày 'mirre gi! Ngam Abraham tooy wosom ây hîiwe jày kpolo a jày kpètke ra a jàk ây koyna a bàpri gi. 5A hàm ta Lewi ngorge tèem nit ɓèl daprum aw dii nà ni yèk mgbèngda, ha aw at jày kpolo a jày kpètke ra a gin ni-Israyel ây tâage kor ta waw, anga ɗa a yòot Abraham gi. 6Amma Melkisadak nit yey tâa ti ana a yòot waw ba, ngore jày kpolo a jày kpètke ra a gin Abraham, mbârsu di nit yey kpàage nà yèk mòonjum kàn gi. 7Ɗo nit yey mbârsu gi hòmu 'mita di nit yey kpàage mbâri gi. Cen nirri ge kpàaw hàanjum yèk maan ba. 8A hàm ta Lewi atke jày kpolo a jày kpètke ra, aw a nit ây gaw wutki ɗi. Amma a hak Melkisadak ngorge jàk maan ɗa, defterre Fay seedi ey nit beengiya ɗi, nit wuta ɗi ba. 9Gàa got gàa, koo Lewi nit ata jày kpolo a jày kpètke ra, 'mèmsi ɗa ni Abraham ye hîi jày kpolo a jày kpètke ra gi. 10Ngam dii nà a is wosom wàa Abraham, ye kpàanjin ni Melkisadak. 11Tâam nit ɓèl daprum waw da hàm ta Lewi gòye a yèk mgbèngda kpàan nà ni-Israyel ây. To tâam nit ɓèl daprum maan tâa go ngin getiya gi, ji tâage gayam nit daprum kana a funji Melkisadak tâa ti tâa a funji Araong ba ya? 12Ngam ye tâa tâam nit ɓèl daprum bunjige, sey yèk mgbèngda ɗa e bunji. 13Nitcoorra worro, a gin nit yey yèe yèk ây gi, ana a yòot kana yey tâa nirri ti haarra tèerra tèem gûurra jàk gurfum ba. 14Cèngnumya ɗi ey ana a yòot Yuda. Amma Muusa ti gàa jày a yòot maan ba, ye yèe yèk nit daprum ây gi. 15Yèk maan hòme lòta ye tâa nit daprum kana dàara, rèenji ni Melkisadak. 16Nit yey ti tâa nit daprum ni yèk mgbèngda nirri ba, amma ni mbinum gûyrra yey tâa ge lòo ba gi. 17Ngam defterre Fay gàa a hak wàa: Muy tâage nit daprum a funji Melkisadak ha tâam timgbàri. 18Hû go yèk mgbèngda mgban mboye, ngam èe kpèw kpèw, mgbaanji koo jâ ba. 19Yèk mgbèngda Muusa pî ti 'maa daw da nit ây a tâam getiya ba. Amma jàk dànda kana hòmge gi lege, yey got hèewrra di Fay ni erra gi. 20Jàk maan 'mèmsi ɗa ni tihàani Fay. Ngam a nit ây kana irge nà nit daprum ây, ti tâa ni tihàani ba. 21Amma Yeesu tâa nit daprum ni tihàani, ye gàaw Fay: Mi hàa ni tihàani, gim hàlsi ba: Muy gum tâa nit daprum ha tâam timgbàri. 22Hû go Yeesu tâagina nit gòynum jàk wasta yey hòmge della gi. 23A nit daprum ây kana aw mûu dèy, ngam aw wutɗe gi, aw kpàa tâarra koo ningàa a tèem maan ba. 24Amma Yeesu tâarre tâam timgbàri, tèem daprum wàa ge hòm a gin nit kana ba. 25Ngam maan, takundi ge kpàa daw saanum da nit ây hèegurra di Fay ni ey gi, gûyrre koo ningàa, ha e waa Fay ngam waw. 26Gesinage, ye tâa ot dii ni nit ɓèl daprum kà yey. Ngam Yeesu dii delliya a ɗàm kpees Fay, mamji cenu ba, jàk 'miskum cenu ba, kpâanjige ni nit ây mbirge jàk maarra, naasi a gin yey hòmge 'mita a faktiturum. 27Ey gayam cenu, ha e gurfi jàk gurfum unji pî kà nit ɓèl daprum ây kana, hîige màrra jàk gurfum ngam jàk maarra hak waw, a dat maan ngam jàk maarra nit ây gi ba. Ey gurfi jàk gurfum nak kpolo, gerre ngam koo ningàa, ye hîi hak wàa ngam jàk gurfum gi. 28Ngam yèk mgbèngda Muusa gòynirre nit ɓèl daprum ây da nit ây tâage dàngdiya gi. Amma yèk hàar Fay tâage a dat yèk mgbèngda gi, gòynu di Hàm wàa getke ha tâam timgbàri, e tâa nit ɓèl daprum.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\