Ni-Hebra ây 9

1Jàk wasta màrra dii nà ni hàar ây ngam daprunum di Fay, ni gin tâam delliya mbangsin a nit ây a deesi gi. 2Aw mbangsi nà gin titâam Fay ni minjum 'nang 'nang cuk. Gin minjum màrra aw înu «gin delliya», yey iirran timòoni eb ây, ni taabul ni tàat ây a farra gi. 3Gin minjum cukti dii a ɗàm kpees jimda jàk joorra, aw înu «gin delliya hòmge della». 4A farra tâan nà gin gûurra jàk gurfum mbangsumya ni kangeerri, ni akota jàk wasta butiya lang ni kangeerri. A tîim akota gi, taang dii mbangsumya ni kangeerri mûunumya ni tàat mannu, ni suu Arong gotke waasi gi, ni gòok tikpàaga ây cuk kètiya ni yèk jàk wasta ây. 5A fak akota gi dii nà tirèenjunum malayka ây 'mitiya, butke a gin mèsta njîim ngam yaafum jàk maarra. Amma got kpàaw yèerra yèk ây gi pî ay gi ba. 6A jàk ây gi pî aw dii nà mbangsumya kà yey. A nit daprum ây aw lekɗe unji pî a gin minjum màrra a gin tâam maan, ha aw tèe tèem daprum. 7Amma a gin minjum cukti, sey nit ɓèl daprum lekɗe nak kpolo a yeri lang. Lekɗe hû go ba, sey ni njîim ngam hak wàa ni ngam nit ây mbirge jàk maarra cen cèngnum gi. 8Kà yey Jungci Delliya lònirre, orri a gin tâam delliya ɗà faari ba, ye tâa gin minjum màrra tâarre bak gi. 9Gin minjum maan dii jàk rèenjunum a tâarra yey, ngam aw hîirre nà hîir ây ni jàk gurfum ây tâa gaw kpàaw inum dànjum tinîir nit yey dapri gi e tâa getiya ba. 10Tèem daprum maan 'mèmsi ni ɓaysum yèk tiriit ây, ni njoor ây, ni kòlla jàk ây 'nang 'nang. Jàk hàar ây ɗi a tèem isi gbè, ha mgbàr yey ge gòyni Fay hàar takundi gi. 11Amma ye dàara Kristu gi, ha e tâa nit ɓèl daprum ni jàk mbâr ây 'maara gi, de lege a gin tâam yey hòmge 'mita, hòmge geta gi, tâa ti tâa mbangsumya ni kàn nirri ba, kà gàarra ti tâa kà jàk mbangsum ây a kparri gi ba. 12Ey lege a gin tâam delliya nak kpolo gerre ngam koo ningàa. Ti hîi njîim tikpool koo njîim hàm naay ba, amma ni njîim hak wàa kpàa sàasum ngam worro tâam timgbàri. 13Ngam koo njîim tikpool, koo njîim gusi, koo sama aksum hàm naay yey mèsɗan daw da nit ây tâage 'miskumya gi, delsi dawrre ye ɓetkini daw is waw gi. 14Sakko njîim Kristu nit yey hîige hak wàa ɓet ɓet a gin Fay, mûuge ni Jungci tâam timgbàri gi, ɓetkininarre dànjum tinîiri a tèem wutiya, ngam ha ot kpàaw daprum di Fak beengiya. 15Kà yey Kristu ire nit raknjunum a jàk wasta fûuya, ngam ha a nit ây 'naasi daw Fay aw kpàa jàk koyrra tâam timgbàri, yey yèe daw nà ni mòonjum kàn gi. Ey wurre ngam e sàasi daw da nit ây a jàk maarra waw mbirin a tâam waw tâan nà a jàk wasta màrra gi. 16A gin yey tâa jàk wasta, gesi nit yey yèege yèk maan e wut ɗà. 17Ngam jàk wasta ge gòy ba, ge mbir koo jâ ba, sonaa nit yey yèege yèk maan wut go gi. 18Hû go sey ni tuusum njîim ɗaa gòyrra jàk wasta màrra. 19Muusa ye sak daw da mûsa nit ây yèk mgbèngda gi pî, de arre njîim hàm naay ni njîim tikpool, 'mèmsa ni sòo, ni gimsi wongjiya, ni waas Isop, de mèsɗa a defterre yèk mgbèngda ni gin nit ây pî, 20de gàa: E rri yey njîim jàk wasta yey saknu Fay ngam ha un mòo gi. 21Kà yey mèsɗa ɗa a gin titâam Fay, ni jàk titèeni ây a tèem daprunum gi. 22Mûsa jàk ây pî aw kpàa ɓetkunum ni njîim kà yey gàa yèk mgbèngda. To njîim tuu go ba, yaafum jàk maarra ɗa cen. 23A jàk tirèenjunum jàk ây a faktiturum gi gesi aw kpàa ɓetkunum kà yey. Amma a jàk ây a faktiturum aw dii ni gayam jàk gurfum ây woy hòmge della di yey. 24Ngam Kristu ti lek a gin tâam delliya yey mbangsin ni kàn nirri, rèenjinin gbè ni takundi gi ba, amma lege a faktiturum, ha e lòt kòsòng a ɗàm kpees Fay ngam worro. 25Ey ti lek e hîi hak wàa ngam gurfum nak mûsi jày ba, kà yey lege nà nit ɓèl daprum waw da ni-Yude ây ni njîim jàk kana yeri pî a gin tâam delliya gi ba. 26To tâa go ngin kà yey, gesi ngin Kristu e rii 'màari nak mûsi jày diga ɗaarra mbangsum kparri. Amma lòrre kòsòng nak kpolo a gbèeni mgbàr ây, ngam e atfa jàk maarra ni daprunum hak wàa. 27Gesi koo wuna e wut nak kpolo, a dat maan e kpàa kiita Fay. 28Hû go ɗa Kristu, ye tâa daprini hak wàa nak kpolo ngam e atfa jàk maarra nit ây dèy gi, lò ge lòrra nak cukti naa ngam ata jàk maarra, amma ngam e saani daw da nit ây waagu gi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\