Yakuba 3

1Un kor ta mum, ta a nit ây dèy a tîim wun aw kàm tâarra nit kàlnjum jày ba! Cèngnin, ot nit kàlnjum ây kpàa got kpàa kiita woy hòmge àyrra. 2Ngam orro pî ot mgbòlle a jàk ây dèy. Nit yey tâa ti mgbòl a yèerra yèy ba, nit getiya ɗi, ey mbi ge mbin mòosum is wàa pî. 3To ot iirre go titefki a mgbelyèk kpis ây ha aw rakna tuy, ot ûuni dawrre ni is waw lang. 4E rri yey ɗa a koombowal ây 'mitiya, hiski ɓèl tus dawrre, amma a nit kuta ây aw ini dawrre ni tikuni luusiya a gin yiɗin gi lang. 5Hû go ɗa rèeng jàk kaaya ɗi a is nirri, amma mbitɗe jàk ɓèlya. Gop ebi càa aksi lungji ɓèl gi! 6Rèeng ɗa dii kà ebi, dii kà kparri maktiya. Rèeng yey tâage a is worro, 'miskininarre isi lang, mòonarre a jungci worro pî. Mbinum wàa ngaa ana a eb ɓèl. 7Nirri ûunirre joot nûr ây pî, ni jooy ây, ni jòoy ây, ni jàk ây tâage a sòo pî, aw dii ûunumya diga mgban ɗa. 8Amma koo wuna ge kpàaw ûunum rèeng wàa ba, jàk maktiya ɗi, ti tâarre baak baak ba, mûu ni larri tiwurra. 9Ni rèeng 'misinina nîir Fay Tooy Ɓèl, ni erra ɗa maasinina da nit ây mbangsi daw Fay, rèenji ni ey gi. 10A mgbelyèk kpolo yuura 'misum ni maasum. Un kor ta mum, ta jày e tâa kà yey ba! 11Sòo ɗuurre mbâriya ni ɗalliya a nis sòo kpolo yi? 12Un kor ta mum, jâaci ge kpàa repta korrom yi? Koo timgbokcum ge kpàa repta jâaci yi? Hû go ɗa nis sòo ngangjiya ge ɗuura sòo mbâriya ba. 13Wun tâage ni còycum, ni dànda mbâra a tîim wun ya? Ndika e kàlni dànda wàa ni tèem a dikri mbâra, ni fetkum tinîiri a còycum. 14Amma to ngèeri ngaktiya ni tihàanjum dii go a tinîir wun, ta un 'misi hak wun ba, ta un rèeng rèeng a yèk takundi ɗa ba. 15Còycum kà yey ti ana a faktiturum ba, amma a kparri ana, a dànda nirri, a gin Seyɗan. 16Ngam a gin tâa ngèeri ni tilètnjum, a farra tâa ɗa anda yèy, ni tèem maarra pî. 17Amma còycum yey anga a faktiturum gi, màrra lòni ɓet ɓet, a dat maan raknjum, ni mgbergum yèy, ni rakta tuy, ni 'maton ni tèem mbâri dèy. Còycum maan e tâa cen ɗòlnjum da nit ây, cen tibiw ɗa. 18A nit ây kàmgi mbâri gi, aw yòorre a mbâri yòot yey ge rep gòyrra ɗèm a ɗàm kpees Fay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\