Luka 2

1Mgbàr maan Kaysara Agustu hîi orri ngam kèta nîir nit ây a dees wàa lang. 2Kèta maan ɗaage màrra. Mbire a yer Kireniyu ye tâa ngomna a Siriya. 3A nit ây pî de anin aw dik kèta nîir waw, koo wuna a riiy wàa. 4Nit kana nîir wàa Yosef ɗa ane a Nasaret a dees Galile, de taye a Baytilam a dees Yude. Riiy maan tâage riiy Dawda, Yosef ana a yòot wàa. 5De dige kèta nîir wàa ni Mariya maanji wàa ûri, iige himni gi. 6Ye tâan a Baytilam, unji kpàarra hàm gerre. 7Mariya de ciise hàm nihun màrra. De foru ni jàk joorra, de iiw kpu a tumna tikukri, ngam aw kpàa gin tâam a àay cita ni-wooy ây ba. 8A hàm faat ây aw dii a dees maan. Aw waatirre tikukri waw ni tuma a nûri. 9E rri yey malayka Fay lòtɗa dawge. Kayang Fay ni 'mita wàa mgbaa dawrre. De tolin dèy. 10Malayka de gàa daw: Ta un tol ba! Ngam mi 'maara dun yèk kâwrra dèy mi kàlnu, kâ ge kâwsi tinîir nit ây pî: 11Unji yey kpàan Nitsaanum a riiy Dawda. Ey tâage Kristu Nitcoorra. 12E rri yey kày gun cèngni: Kpàa gun kpàaw hàm bengsi ni focu a jàk joorra kpu a tumna. 13Yooge yooge mûsa malayka ây de lòrran ɗa a faktiturum, de mgbaawan di malayka yey yèegi daw da hàm faat ây gi, de 'misin nîir Fay de gàan: 14'Mita dii a gin Fay a faktitola, tâam mbâri dii a deesi da nit ây yiɗe gi. 15A malayka ây ye naasin a faktiturum, woon daw da hàm faat ây gi, de yèenjin a tîim waw de gàan: Dàan ot dik a Baytilam, ot gop jàk yey mbirge gi, kàlna Fay. 16De digin digèrrige, de kpàan di Mariya, ni Yosef, ni hàm bengsi kpu a tumna. 17Ye rabin di hàm, de sagin da nit ây yèk yey kàl daw malayka a hak hàm nà. 18Tâa daw 'nang da nit rakta ây pî a jàk yey sagin daw a hàm faat ây. 19Mariya mòo yèk yey pî a tinîir wàa, dànde a yèk maan. 20A hàm faat ây de koyin. De 'misin Fay, de coon nîir wàa a jàk yey ragin, ni jàk yey raptin gi ɗa. Ngam jàk maan mbire pî kà yey kàl daw malayka. 21Ye kpèrre unji nan nan, unji rrèpnum hàm gerre, de înin nîir wàa Yeesu. Nîir maan malayka kàlgu nà di nuu wàa, ye tâa ɗà fûru ba. 22Mgbàr ɓetkunum waw ye gbèeye, kà yey gàa a yèk mgbèngda Muusa, Yosef ni Mariya de 'maan hàm a àay Fay a Yerusalem, aw kàlnu a ɗàm kpees Fay. 23Ngam dii kètiya a yèk mgbèngda Fay: Aw kpàa go hàm nihun ây màrra, sey aw în daw hàm della ta wàa di Fay. 24De hîin ɗa jàk gurfum, dii kà yey gàa yèk mgbèngda Fay, tigòlkòyrra cuk toonji ni nuunji, koo gàmri tigurfi cuk. 25Nit kana dii a Yerusalem nîir wàa Simon. Ey nit mbâri ɗi ni takundi, tolle Fay, waatirre Nitsaanum ni-Israyel ây ge dàara gi. Jungci Delliya tâa ni ey. 26Jungci Delliya gàawe nà, ge wut ba sey to rap go Kristu Fay ge tèewra a deesi gi. 27Jungci paawe di Simon e dik a àay Fay. De kpàanjin a farra ni too wàa, ni nuu wàa di Yeesu. Aw 'maara hàm waw ngam aw mbir kà yey gàa a yèk mgbèngda. 28Simon de arru di hàm a kàn. De 'mise nîir Fay de gàa: 29Tooy Ɓèl, woow di sàay wey e wut ni tâam mbâri kà yey gàa yèk wey. 30Ngam nis mum rabe tèem saanum wey, 31yey mbangsum a ɗàm kpees nit ây pî, 32e tâa kayang ngam kàlnum dum Tooy Ɓèl da nit ây èege yèk wey, hîi ge hîi 'misum da nit ta wey, ni-Israyel ây. 33Tâa daw 'nang di too wàa ni nuu wàa a yèk yey yèe Simon a hak hàm waw. 34De mbârsi daw, de gàaw di Mariya nuu wàa di hàm: Fay carre hàm yey e tâa jàk yaanum ni jàk gòynum da ni-Israyel ây dèy, tâa ge tâa kà jàk lònum anga a gin Fay, a nit ây dèy hàa gaw hàanji. 35Mbi ge mbir e lòni jàk dànda fûurriya a tinîir nit ây. Dum ngaa Mariya, ngòlnji hàm wey baa ge baam tinîiri. 36Kin kana dii a farra, nîir wàa Anna hàm Fanuyel a yòot Aser, lònirre yèk Fay. Ey wàrfige dèy, tâanji nà ni maa wàa yeri jòròs a dat sapta wàa. 37Maa wàa ye wurre, ti wàr di maa kana ba ha kpèrre yeri ra nan nan sàm naan. Dikɗe a àay Fay koo ningàa, daprirre tuma ni unji, waarre Fay, coorre riirra tiriici. 38Ey ɗa kpèrra a saa'i maan, de 'mise nîir Fay. De yèe yèk hàm yey da nit ây waati Fay ngam e saani Yerusalem. 39Too wàa ni nuu wàa di Yeesu ye gbèen jày pî gàa a yèk mgbèngda Fay gi, de irin a Nasaret riiy waw a dees Galile. 40Hàm de 'mirre, de kpàa kpèw kpèw, mûu ni còycum a tinîir wàa. Mbâr Fay tâa ni ey. 41Too wàa ni nuu wàa di Yeesu hû waan aw dik yeri pî a Yerusalem, ngam iirra daprum Paska. 42Yer wàa di Yeesu ye kpèrre ra sàm cuk, de digin daprum kà yey rûun mgban. 43Daprum ye gbèeye de koyin, amma Yeesu tâa bak a Yerusalem. Too wàa ni nuu wàa aw cèngni ba. 44De dànin, Yeesu dii a tîim nit koyrra ây, de digin unji kpolo ha aw kàmuwa a gin kor ta waw ni nit rûunjum ây. 45Ye tâa aw kpàaw ba, de isin a Yerusalem, aw kàmu a farra. 46A dat unji taan de kpàawan a àay Fay, tâarre a tîim nit kàlnjum ây, raksi dawrre gun dawrre jày. 47A nit ây pî tâage a farra, de tâa daw 'nang kày cèngni jày dèy, ni goosum wàa a yèk ây. 48Too wàa ni nuu wàa di Yeesu ye rabuwan, de naa daw hay. Nuu wàa de gàaw: Ngam jâ mbirum dot hûy ya? E rri yey miy ni too wey ot kàmumde kè ot umi. 49De gàa daw: Ngam jâ kàmim un kà yey ya? Un cèngni, gerre mi tâa a àay Too mum ba yi? 50Aw rak jày yiɗi e yèe daw a yèk yey ba. 51De koye ni aw a Nasaret. Rak dawrre tuy. Nuu wàa mòo yèk maan pî a tinîir wàa. 52Yeesu 'mirre, iisirra còycum, kpàa mbâri a ɗàm kpees Fay ni nit ây.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\