Luka 3

1Jàk kana mbire a yeri ra sàm kèrèw a wûun Kaysara Tiberiyu. Pontu Pilatu tâage ngomna a dees Yude, Herode wûuni a Galile, Filip kaa wàa ngaa tâage wûun a dees Itureya ni Tarakoniti, Lisaniya ngaa wûuni a Abilene. 2Hannas ni Kayafas tâage nit ɓèl daprum ây. Mgbàr maan Fay 'naasu di Yuhanna hàm Jakariya a tîim nûri. 3Yuhanna de ane, de gîre a cewci sîirra Yurdun pî. De kàle da nit ây: Inin tinîir wun, ngorin baptisma, ha Fay e yaafunu jàk maarra! 4Hû go gbèe jày gàa a defterre Isaya nit lònum: Gûn nirri bimde a nûri: Mbangsin ot Nitcoorra, gòynin ot wàa mbâra! 5Gin yengda pî sey e mûu, gopri ni kpòosi pî sey aw ciri, ot kpèerriya e tâa ti, a ot ây mboyge gi sey aw tâa 'nàpkumya! 6Koo wuna ra ge rap kày ge saani Fay da nit ây. 7A nit ây dèy dàaga a gin Yuhanna ngam aw ngor baptisma. De gàa daw: Un yòot jòoy gi! Wun kàlgunu, un 'nòo a kiita ngòlnji Fay ge dàara gi ya? 8Mbirin jàk yey ge getnji ni inum tinîir wun! Ta un gàa kà yey ba: Orro ot yòot ta Abraham ɗi. Miy mi kàl dunde: Fay dii ni mbinum ha e ini gòok ây gi a hàm ây di Abraham. 9Kòsòng lomba dii kpu a sisi futifay. Koo futifak hâ tâa ti repɗe jàk nîirra mbâri ba, njaa gaw njaafa aw 'màktifa a ebi. 10A nit ây de gunuwan di Yuhanna de gàan: Orro kà got mbir ya? 11De goosi de gàa daw: Nirri kpàa go lurra cuk, sey e ɗòlurra kpolo di nit yey tâa ti cenu ba. Tiriici diiw go di nirri, sey e mîinji ni nit yey èege gi. 12A nit ngota jomorrgol ây ɗa de dàaran a gin wàa ngam aw kpàa baptisma, de gàawan: Nitkàlnjum, orro kà got mbir ya? 13De goosi daw: Ta un ngor bèebi e hòm kà yey gàan dun gi ba. 14A sooje ây de gunuwan: Orro ngaa kà got mbir ya? De gàa daw: Ta un ndagu di nirri un ngoru jày ba. Tâan ni tinîir kâwrra a bèeb tèem wun! 15A nit ây aw waarre, aw dànde a tinîir waw, mba Yuhanna tâage go Kristu Nitsaanum. 16De gàa da nit ây pî: Miy mi iirra dunde baptisma ni sòo gbè. Amma nit kana hòmimge mbinum dàa ge dàara. Miy mi get, mi ûu mi bot koo naan wàa ba. Ey ii ge iirra dun baptisma ni Jungci Delliya, ni ebi. 17Mòorre tifaarunum tirri a kàn wàa, roo ge roonji yòoci ni gasa. Ha ge has yòot tirri e duk a dooy wàa. Amma gasa su ge sutfa ni eb yey tâa ge kûy ba. 18Ni yèk kana dèy kàl daw Yuhanna Yèk Kâwrra da nit ây. 19Yèewe di Herode wûun ni-Yude ây ɗa, ngam arre Herodiya kin kaa wàa, mbire ɗa jàk maarra ây dèy. 20Amma Herode iisirra mbita jàk maarra kana, de leknu di Yuhanna a kultuma. 21A nit ây pî ye kpàan baptisma, Yeesu ɗa dàarage e ngor baptisma. Ye tâa waarre Fay, faktiturum kuplige. 22Jungci Delliya cira a hak wàa kà tigurfi. Gûn de ana a faktiturum de gàa: Muy mu Hàm mbâr mum ɗi, mi yiɗumde. Mu kâwsimde tinîiri. 23Yeesu ye ɗaa tèem wàa, yer wàa kpèrre ra taan. Aw raptuge kà hàm Yosef. Yòot wosom ta wàa aw futnjirre kà yey: 24Eli, Mattas, Lewi, Melki, Yannay, Yosef, 25Mattatiya, Amos, Nahum, Esli, Nanggay, 26Mayat, Mattatiya, Semeyin, Yoseki, Yoda, 27Yowanan, Rèsa, Sorobabel, Salatiya, Nèri, 28Melki, Addi, Kosam, Elmada, Era, 29Yeesu, Eliyesa, Yorim, Mattas, Lewi, 30Simeyon, Yuda, Yosef, Yonam, Eliyakim, 31Meleya, Menna, Matasa, Natan, Dawda, 32Yessa, Yobe, Boos, Sala, Naaso, 33Aminadab, Adamin, Arni, Hesorom, Farès, Yuda, 34Yakob, Isak, Abraham, Tara, Nakor, 35Seruku, Ragaw, Falek, Ebera, Sala, 36Kaynam, Arfasa, Sem, Nuhu, Lamek, 37Matusala, Enoki, Yaretu, Maleliyel, Kaynam, 38Enos, Setu, Adam yey mbangsu Fay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\