Luka 8

1A dat maan càa, Yeesu de dige a riiy ɓèl ây ni riiy kaa ây. De sage Yèk Kâwrra wûun Fay. A lor ta wàa ra sàm cuk aw tâanjirre ni ey. 2A nikin ây kana, yuuni daw nà tindòom makta ây, ndòosi daw a àyci ây gi ɗa aw tâanjirre ni ey. Di Mariya sàni-Magdala dey yuunu nà tindòom ây jòròs, 3Yowanna kin wàa di Huja nit ɓèl a àay wûun Herode, ni Susanna, ni kin ây kana dèy. Aw mgbaanji dawrre ni bèeb ta waw di Yeesu ni lor ta wàa. 4Mûsa nit ây anga a riiy pî aw kimja a gin Yeesu. De yèe daw jày ni rèenjum yèy. 5De gàa: Nit yòorra yòoci taye ngam yòorra yòoci. A ye yòo gi, yòot kana de yaa a cewci orri. A nit ây de nafɗan, a jooy ây de dàan de atin. 6Yòot kana yaa a soori a fak kpata. Ye ɓuge, de kòyrre ngam soori ti tâa yengdiya ba. 7Yòot kana ɗa yaa a tîim cikci ây. De 'mitnjin, cikci de èwnjuwa. 8Yòot kana yaa a soor mbâra. De ɓugi, de 'mirre de njòre yòoci temèrre. Yeesu ye gbèe yèerra yèk yey, de bime de gàa: Nit yey tâage ni tuk rakni, sey e ragi! 9A lor ta wàa de gunuwan de gàan: Ji yiɗi gàarra rèenjunum yèk yey ya? 10Yeesu de gàa daw: Un un kpàa ot cèngnum jày tâa fûurriya a yèk wûun Fay. Amma a nit ây kana gi sey ni rèenjunum yèy gaw kàl daw, ngam koo aw rapɗe go ni nisi, gaw rap ba, koo aw raksirre go ni tuy gaw cèngsi ba. 11E rri yey jày yiɗi gàarra yèk rèenjum yey: Yèk Fay tâa kà yòoci. 12A nit ây kana aw rèenji ni cewci orri a gin yaa yòoci gi. Ye ragin yèk Fay, Seyɗan dàara e atfa yèy a tinîir waw, ngam ta aw goosi aw saa ba. 13A nit ây kana aw rèenji ni soor yey a fak kpata. Ye ragin yèk Fay, de ngorin ni tinîir kâwrra. Aw sisi ceni daw ba. Aw goosirre unji càa, amma mgbàr yey ge dàara daw jàk rûfrum, woo gaw woofa yèk Fay. 14A nit ây kana aw rèenji ni gin yey yaa yòoci a tîim cikci ây gi. Ye ragin yèk Fay, de digin. Amma jàk kparri, ni yèk bèebi, ni kâwrra jàk ây ye loosi daw tinîiri, de èwnjifan yèk Fay a tinîir waw, gaw rep jàk nîirra mbâra ba. 15A nit ây kana aw rèenji ni soor mbâra a gin yaa yòoci gi. Aw rake yèk Fay ngorin gi, aw mòo ni tinîir ɓetkumya ni dànda mbâra. Aw repɗe jàk mbâri a èfta tinîir waw. 16Yeesu de gàa daw: Cen nirri ge beng ebi a pittirla e kupti ni sey, koo e ii u mîis takrak ba, amma ii ge ii njet, ngam ha kayngum maan e fin da nit lekta ây a àay. 17Jày fûuge lang lò ge lòt mgbàr kana a nis nit ây. Yèk fûurriya ɗa lò ge lòt mgbàr kana, e tâa cèngnumya. 18Hû go iin hakkilo a jày raknu gi! Ngam nirri dii go ni jày, kpàa ge kpàasirra jàk kana. Amma nit yey èege jày, a gaw arru koo jàk yey dàne tâawe càa gi. 19Nuu wàa ni kaa rra wàa di Yeesu de dàaran a gin wàa. Aw kpàa orri aw kpèt a gin wàa ba, ngam mûsa nit ây dii dèy a farra. 20A nit ây de kàluwan de gàan: Nuu wey ni kaa rra wey aw gòyrre a gbaa, aw yiɗi un kpàanji. 21Yeesu de goosi de gàa daw: A nit ây rake yèk Fay, mbirge kà yey gàa yèk maan, aw tâage a kaa rra mum koo nuu mum. 22Unji kana Yeesu de lege a koombowal ni lor ta wàa, de gàa daw: Dàan ot yew a taga sòo ɓèl gi. 23Ye kurin koombowal, kûum mòowe di Yeesu. Hiski ɓèl de ana e kpàa daw a tîim sòo, ha koombowal gàarre e mûu ni sòo. Aw kèle gbeecu. 24A lor ta wàa de hèewrran aw mûysu di Yeesu, de gàawan: Nitkàlnjum Nitkàlnjum, ot gàarre ot gbee! Yeesu de ane; de kpânu di hiski ni yûurra sòo. Sòo ni hiski de gòyin, de tâan baak baak. 25Yeesu de gàa da lor ta wàa: U hâ tâa goosum tinîir wun ya? De tâa daw 'nang de tolin, de yèenjin de gàan: Nit yey nit ji rri ya? Ngam yèerre di hiski ni sòo, aw ragurre. 26De kurin aw dik a cewci Gerasina. Riiy maan dii a ɗàm kpees Galile. 27Yeesu ye cire a koombowal, nit kana a riiy maan de dàara a gin wàa. Nit yey dii ni tindòom makta. Diga mgban ti mgbapɗe lurra ba, ti tâarre a àay ba, amma tâarre a gook geb ây. 28Ye rabu di Yeesu, de bime ɓàng, de yaa a ɗàm kpees wàa, de taasi de gàa: Ji tâanjina ni muy ya, Yeesu Hàm Fay a faktiturum? Mi waamde, ta mu riisim 'màari ba. 29Yèe kà yey, ngam Yeesu gàawe nà di tindòom, e yuu a gin wàa. Tindòom mòowe nà diga mgban. Aw'mèmu nà di nit maan ni yuma titefki, aw gbalu nà ni tigbalni a nay. Amma ey 'nunsifarre ti'mèmni. Tindòom 'maawrre a nûri. 30Yeesu de gunu: Kà tâam nîir wey ya? De gàaw: Mûsa tâam nîir mum. Gàa kà yey, ngam a tindòom ây dèy leke nà a gin wàa. 31A tindòom ây de waawan di Yeesu, ta e gàa daw aw cir a gook yengdiya, aw tâa a farra ha mgbàr kiita ba. 32Mûsa gicim ây dèy aw dii aw faarre a kpàang gopri. A tindòom ây nà de waawan di Yeesu, e woo daw aw lek a is gicim ây. 33De hîi daw orri. A tindòom ây de yuun a gin nirri nà, de legin a is gicim ây. Mûsa gicim ây pî de lamin aw yaa a sòo. De wutkin a farra. 34A hàm faat gicim ây ye rabin jàk yey mbirge gi, de 'nòon. De digin aw sakra yèk maan a riiy ɓèl, ni riiy kaa ây tâage a cewci riiy maan. 35A nit ây de digin aw gop jàk yey mbirge gi, de kpèrrin a gin Yeesu. De kpàawan di nit yey yuuw mûsa tindòom ây nà tâarre a ɗàm kpees Yeesu, mgbapɗe lurra, dànde mbâra ni hakkilo. De tolin. 36A nit ây tâage a farra rapke jàk yey pî, de sagin daw kày kpàa ndòosum nit yey tâage nà ni tindòom ây gi. 37A ni-Gerasina ây pî de waawan di Yeesu e yuu a dees waw, e tayi. Ngam aw tole dèy. Yeesu de lege a koombowal e iri. 38Di nit yey yuuwan tindòom ây nà, de waaw di Yeesu aw diknji ni ey. Amma Yeesu de wasu de gàaw: 39Koy mu sak da nit ây jày pî mbirum Fay. De dige e kàl a riiy maan pî jày tèew Yeesu gi. 40Yeesu ye ira, a mûsa nit ây de ngoruwan ni tinîir kâwrra. Ngam aw pî aw waawrre nà. 41Nit kana nîir wàa Yayru de dàara. Nit maan wûun ɗi a àay gin kimjum. De ûu a ɗàm kpees Yeesu, de waaw e dàara a àay wàa. 42Ngam dii ni hàm nikin yer wàa ra sàm cuk, gàarre e wurri. Yeesu ye taynji ni ey, mûsa nit ây aw èwnjurre. 43Kin kana dii ni àyci yuurra njîim yeri ra sàm cuk. Cen nirri mbinge e ndòosu ba. 44De dàara a dat Yeesu, de mâa pètki lurra wàa. Yuurra njîim wàa de ndòo yaale. 45Yeesu de gune: Wun mâagima? A nit ây de hàlin. Piyèr de gàaw: Nitkàlnjum, mûsa nit ây aw kimjarre a gin wey, aw èwnjumde. 46Yeesu de gàa: Nirri mâame, ngam mi cèngni kpèw kpèw yuu a gin mum. 47Kin maan ye cèngni, ge kpàaw fûurra ba, de dàara ni timalni, de ûu a ɗàm kpees Yeesu. De sagu a tuk nit ây pî jày mbirgu nà mâanurra gi, kày ndòosi ɗa àyci wàa yaale. 48Yeesu de gàaw: Hàm mum, goosum a tinîir wey ndòosumge. Taysi mbâra! 49Yeesu ye yèe kà yey, nit kana ana a àay Yayru de gàaw: Hàm wey wurre. Ta mu loosu di Nitkàlnjum ba. 50Yeesu ye rage kà yey, de goosi de gàaw di Yayru: Ta mu tol ba, goosi a tinîiri, hàm wey saa ge saa! 51Ye kpèrrin a àay, Yeesu ti woo koo wuna e leknji ni ey ba, sey Piyèr, ni Yuhanna, ni Yakuba, ni too wàa ni nuu wàa di hàm. 52A nit ây pî aw umde aw taasirre. Yeesu de gàa daw: Ta un um ba! Hàm ti wut ba, amma kûu kûuye. 53De wâskuwan, ngam aw cèngni hàm wurre. 54De lege, de mòow di hàm nikini nà a kàn, de bime de gàa: Hàm mum, ani! 55Jungci wàa di hàm de koyra. De ane yaale. Yeesu de gàa daw, aw hîiw jày di hàm e rii. 56De tâa daw 'nang di too wàa ni nuu wàa. De mgbèng daw, ta aw sak koo di wuna jàk yey mbirge gi ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\