Luka 9

1Yeesu de kimji daw da lor ta wàa ra sàm cuk, de hîi daw mbinum ngam aw yuuni tindòom makta ây pî, ha aw ndòosi àyci da nit ây. 2De tèe daw aw kàl da nit ây yèk wûun Fay, aw ndòosi daw àyci. 3De gàa daw: Ta un mòo koo jâ ngam diknum a orri ba, koo suu, koo kurra, koo tiriici, koo seede. Ta nirri a tîim wun e mòo lurra cuk ba. 4Un lek go a àay nirri, tâan a farra ha mgbàr yey gun an un tay gi. 5To a gin kana aw ngotnu go ba, yuun a riiy maan, gbòsin sèerrèm a nak wun, ngam un kàlni daw aw mbire jàk maarra, ye hàwnun ngota gi. 6A lor ta wàa de tayin, de gîrin a riiy ây pî aw sak Yèk Kâwrra. De ndòosin da nit àyci ây koo u hâ. 7Herode wûun ni-Yude ây ye rage jày pî mbire Yeesu gi, ti cèngni jày ge gàa ba, ngam a nit ây kana aw yèerre a hak Yeesu, Yuhanna gûysige a wurra. 8A nit ây kana de gàan, Eliya ey lòtka. A nit ây kana ɗa de gàan: Nirri kpolo ɗi a tîim nit ây lòni nà yèk Fay, gûyse. 9Herode de gàa: Yuhanna dey njaam nà hak wàa. Amma wun ɗi nit yey rakmi yèk ây a hak wàa ya? De kàme orri e rabu di Yeesu. 10A nit ây tèe daw Yeesu ye koyran, de saguwan jày mbiran gi. Yeesu de arri daw aw dik a Betsayda, aw tâa aw kpolo waw. 11Amma mûsa nit ây ye cèngnin gi, de furrufan. Yeesu de ngori daw mbâra, de sagi daw yèk wûun Fay. De ndòosi daw da nit ây tâage ni àyci. 12A ye gàa unji e leki, a lor ta wàa ra sàm cuk de dàaran, aw gàaw: Was daw da nit ây gi aw dik a riiy ây ni àay ây, ha aw kpàa gin kûurra, ni tiriici. Ngam ay gi a nûri tâana. 13Amma Yeesu de gàa daw: Un gun hîi daw aw rii! De gàawan: Sey tàarri kèrèw ni cîici cuk tâagina. Koo mu yiɗi ot dik ot sàara tiriici ngam mûsa nit ây gi pî yi? 14Ngam mûsa nit ây aw dii nihun ây gaw kpèt ujinè kèrèw. De gàa daw da lor ta wàa: Tâanin daw da nit ây kim kim, ra kèrèw ra kèrèw. 15De iin daw da mûsa nit ây pî kà yey gàa daw gi. 16Yeesu de arre tàarri kèrèw ni cîici cuk nà. De toole nisi u faktiturum, de gàa mbew di Fay ngam tiriit maan. De mîinje tàarri ni cîici nà, de hîi daw da lor ta wàa ha aw ii a ɗàm kpees nit ây. 17Aw pî aw riiye aw ole. De atin yaatum tiriici, de mûunin tuuni ra sàm cuk. 18Yeesu ye waa Fay ey kpolo wàa, a lor ta wàa de dàaran a gin wàa. De gun daw: Mûsa nit ây kà gàan, mi wun ɗi ya? 19De goosin de gàawan: A nit ây kana aw gàarre, mu Yuhanna nit iirra baptisma ɗi. A nit ây kana aw gàarre, mu Eliya ɗi. A nit ây kana ɗa aw gàarre, mu nirri kpolo ɗi a tîim nit ây lòni nà yèk Fay, gûyse. 20De gàa daw: Amma un kà gàanu mi wun ɗi ya? Piyèr de goosi de gàaw: Muy mu Kristu Fay ɗi. 21Yeesu de njang daw, ta aw sak yèk yey koo di wuna ba. 22De gàa daw: Sey Hàm nirri e rii 'màari dèy. A toonji ây, ni nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây ha gaw hawrra aw ɓàruwa. Amma a unji taanti gû ge gûysi. 23Yeesu de gàa da nit ây pî: To nirri yiɗi go e diknji ni miy, sey e hàanji hak wàa, e tok minjum kpiir wàa unji pî, e furrimi. 24Nit yey yiɗi saanum jungci wàa, gbee ge gbeesi. Amma nit yey gbeesi jungci wàa ngam yèk mum, saa ge saani. 25Nirri kpàa go jày a deesi lang, amma mboysi go hak wàa ha e gbee gi, ji ge tâaw di nit maan ya? 26To lawsam mòow go di nirri ngam yèk mum, hû go lawsam mòo ge mòow di Hàm nirri a gin nit maan gi, ye ge dàara ni 'mita wàa, ni 'mita Too wàa, ni malayka ây delliya gi. 27Mi gàanurre: Takundi, a nit ây kana aw dii a tîim nit ây gòyge ay gi, gaw wut ba, sey to aw rap go wûun Fay. 28A dat yèerra yèk ây gi, jày ge ii unji nan nan, Yeesu de arre Piyèr, ni Yuhanna, ni Yakuba aw diknji. De naan a fak gopri ngam e waa Fay. 29A ye waa gi, tiigi wàa ire 'nang. Lurra wàa ire burriya, finde ɓel ɓel. 30E rri yey a nit ây cuk aw lòrrage, Muusa ni Eliya, aw yèenjirre ni Yeesu. 31Aw lòrrurra ni 'mita waw, aw yèenji ni ey yèk gbèerra unji wàa, ye gàa e dik e wut a Yerusalem gi. 32Piyèr ni nit ây tâanjin gi, kûum bûtiya mòo dawge. Amma aw mûyrre, aw rabe 'mita wàa di Yeesu, ni 'mita nit ây nà cuk tâanjin gi. 33A nit ây nà ye gàan aw ɗòlnji ni Yeesu, Piyèr de gàaw: Nitkàlnjum, a gin mbâra tâana ay gi. Woona ot mbangsi ndûkci ây taan, kpolo woy wey, kpolo woy Muusa, kpolo ɗa woy Eliya. Ey ni hak wàa ti cèngni jày gàa gi ba. 34A ye yèe kà yey, titurum dàa butɗa dawge. A lor ta Yeesu de tolin, ye tâan a tîim titurum nà gi. 35Gûn ana a titurum de gàa: Yey tâage Hàm mum catmi gi. Raguwan! 36A ye gbèe yèerra gûn, de kpàawan di Yeesu ey kpolo wàa. Mgbàr maan de tâan baak baak, aw sak koo jâ di nirri a jàk yey rabin gi ba. 37Ndamji maan ye cisan a gopri, mûsa nit ây de kpàanjin ni aw. 38Nit kana dii a tîim waw, de bime de gàa: Nitkàlnjum, mi waamde, mu gobu di hàm mum hàm nihun, ey dim kpolo. 39E rri yey tibûu mòowrre, yooge yooge e bimi, ey yûugu ha tibufkum e fâaw a yèy. Tibûu maan ti woowrre mgban mgban ba, sey to riisu go 'màari. 40Mi waa daw da lor ta wey ha aw yuunu tibûu maan, amma aw kpàaw yuunum ba. 41Yeesu de goosi de gàa: Kay, un yòot èca goosum jòlge orri gi! Ha ningàa gim tâanji ni un ya? Ha ni-ngàa gim èf tinîir mum ngam wun ya? De gàaw di too wàa di hàm gi: 'Maawra hàm wey ay gi! 42Hàm ye hèewrra di Yeesu, tibûu de taanu e yûusuwa. Yeesu de kpânu di àyci tibûu nà, de ndòosu di hàm, de hîisu di too wàa. 43De tâa daw 'nang da nit ây, de 'misin nîir Fay. De naa daw hay koo di wuna a jày tèe Yeesu pî. De gàa daw da lor ta wàa: 44Raksin mbâra yèk yey a tuk wun: Hîi gaw hîiw di Hàm nirri a kàn nit ây. 45Amma a lor ta wàa aw cèngni yèk yey ba. Yèk maan fûu a gin waw, ngam ta aw cèngsi ba. Aw tolu gunsum di Yeesu. 46Dànda ane a tîim lor ta Yeesu, wun ge tâa nit ɓèl a tîim waw ya. 47Yeesu ye cèngni dànda a tinîir waw, de arre hàm kaa e gòyni a ɗàm kpees wàa, 48de gàa daw: Koo wun ngorgu di hàm yey ngam nîir mum ya, ngorimge dim. Nit yey ngorgim dim, ngoru di Too mum tèegima gi. Nit yey hòmge luurra a tîim wun, ey tâage nit ɓèl gi. 49Yuhanna de gàaw di Yeesu: Nitkàlnjum, ot rabe nirri yuunirre tindòom ni nîir wey. Ot njangguge ngam ti futnarre ba. 50Yeesu de goosi de gàaw: Ta un njanggu ba! To nirri ti tâa go nit yiir wun ba, ey nit tâanjum wun ɗi. 51Ye tâa unji naasum Yeesu a faktiturum hèerage, de gòyni tinîir wàa e dik a Yerusalem. 52De tèe nit ây cuk a ɗàm kpees wàa. De digin a riiy kana a dees Samariya, ha aw mbangsi gin cita wàa. 53Amma a ni-riiy ây maan aw ngoru di Yeesu ba, ngam dikɗe ot Yerusalem. 54A lor ta wàa Yakuba ni Yuhanna ye rabin kà yey, de gàan: Nitcoorra, mu yiɗi ot 'naasi ebi a faktiturum e cira, e aksi da nit ây gi yi? 55Amma Yeesu de dûri a gin waw, de kpân daw. 56De tayin a riiy kana. 57Ye digin a orri, nit kana de gàaw di Yeesu: Mi yiɗi mi furrum a gin gum diki lang. 58Yeesu de gàaw: A gbaw ây aw dii ni gooy, a jooy ây ɗa aw dii ni àay waw. Amma Hàm nirri gin kûunum hak wàa cenu ba. 59De gàaw di nit kana: Furrimi! Nit maan de gàaw: Woom mi ir, mi dik mi sipta too mum ɗà. 60Yeesu de gàaw: Woo daw da nit wuta ây aw sipti wurra waw. Amma muy, tay mu sak yèk wûun Fay. 61Nit kana ɗa de gàaw: Nitcoorra, mi yiɗi mi furrum. Amma woom mi ir, mi wasra da nit àay rra mum. 62Amma Yeesu de gàaw: To nirri mòo go kàn wàa a gbala naay, e dûr u daarri, ey ti get a tèem wûun Fay ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\