Marku 1

1E rri yey kày ɗaa Yèk Kâwrra Yeesu Kristu. 2Kère nà mgban a defterre Isaya nit lònum yèk Fay: Hû go gàa Fay: E rri yey mi tèefarre nit tèer mum a ɗàm kpees wey, ha e mgbar ot wey. 3Gûn nirri bimde a nûri: Mbangsin ot Nitcoorra, gòynin ot wàa mbâra! 4Mbire hû go. Yuhanna taye a tîim nûri. Iirre baptisma da nit ây, sakɗe yèy da mûsa nit ây, gàarre: Inin tinîir wun, ngorin baptisma, ha Fay e yaafunu jàk maarra! 5A ni-dees Yude ây, ni ni-Yerusalem ây pî aw dàararre a gin wàa. Ye lònin jàk maarra waw, de iirra daw baptisma a sîirra Yurdun. 6Yuhanna mgbabe lurra yuurra ni gimsi ngeeloba, cîirre lurra wàa a kpàang ni kûu. Riirre hàay ni num wûsi. 7A sakta yèy de gàa: Nit kana dàa ge dàara a dat mum, hòmimge mbinum. Mi get, mi ûu mi bot koo naan wàa ba. 8Miy mi iirra dunde baptisma ni sòo gbè, amma ey nit dikta a dat mum ii ge iirra dun baptisma ni Jungci Delliya. 9Mgbàr maan Yeesu anage a Nasaret a dees Galile, dàara a sîirra Yurdun. Yuhanna de iiwrra baptisma. 10Yeesu ye naa a sòo, de rabe faktiturum kuplige. Jungci Delliya cirarre kà tigurfi, de lege a gin wàa. 11Gûn de ana a faktiturum de gàa: Muy mu Hàm mbâr mum ɗi mi yiɗumde, mu kâwsimde tinîiri. 12Kòsòng Jungci Delliya nàrru di Yeesu a tîim nûri. 13Unji ra naan dii a farra. Seyɗan rûfrurre. Ey tâaye a tîim jàk nûr ây. A malayka ây aw tâanjirre ni ey, aw mgbaanjurre. 14Ye leknuwan di Yuhanna a kultuma, Yeesu taye a dees Galile. De sage Yèk Kâwrra anga a gin Fay, de gàa: 15Unji gerre, wûun Fay hèerage. Inin tinîir wun, goosin Yèk Kâwrra! 16Yeesu ye gîre a cewci sòo ɓèl a Galile, de kpàa Simon ni Andere kaa wàa. Aw 'màktirre tidepni a sòo ɓèl, ngam aw a nit depta cîici ɗi. 17De gàa daw: Dàaran, un furrimi! Ii gim iinu nit depta nit ây, kà yey depnu cîici a sòo gi. 18De woofan tidepni waw yaale, de furruwan. 19Ye dige ɗàm kpeesi càa, de kpàa hàm ta Jebede, Yakuba ni Yuhanna kaa wàa. Aw dii a koombowal waw, aw mbangsisirre tidepni. 20Yeesu de 'naasi daw. De woon too waw ni nit tèenjum ta wàa a koombowal, de diknjin ni Yeesu. 21Yeesu ni lor ta wàa aw dige a Kafernahum. A unji wuysum de lege a àay gin kimjum, de kàlnji daw da nit ây. 22Yèk wàa tâa daw 'nang da nit rakta ây, ngam ey ti kàlnji daw kà nit còycum ây ba, amma yèerre ni mbinum dèy. 23Yooge yooge nit tindòom de lege a àay gin kimjum. 24De bime de gàa: Ji tâanjina ni muy ya, Yeesu ni-Nasaret? Mu dàara ha mu gbeesina yi? Mi cèngnumge. Muy mu ana a gin Fay, mu nit della wàa ɗi. 25Yeesu lèrru di tindòom makta gi, de gàaw: Tâa baak baak, yuu a gin nit yey gi! 26Jungci tindòom de yûusu di nit maan dèy. De yuu a gin wàa ni tibimni ɓèl. 27Tâa daw 'nang da nit ây, ha de yèenjin a tîim waw: Jàk ji rri hûy ya? Yèk yey yèk kàlnjum fûuya ɗi ni mbinum! Nit yey ûuni koo tindòom ây, aw raguge. 28Yèk maan yeskige mgban mgban a dees Galile pî koo u hâ. 29Yeesu ye yuu a àay gin kimjum unji maan, de dige a àay Simon ni Andere kaa wàa. Yakuba ni Yuhanna aw diknjige ni ey. 30Sàr wàa di Simon kûurre àyci mâarra isi. Yeesu ye kpèrra, de kàluwan yèk àyci wàa. 31De lege a gin nit àyci. De mòow a kàn, de aanjuwa. Ayci wàa ndòoye. De ane e kàmra daw tiriici. 32Tuma ye gàa e lugi, a nit ây de 'maaran nit àyci ây ni nit tindòom ây pî a gin Yeesu. 33A ni-riiy ây maan pî aw kimjige a ɓeeri àay. 34Yeesu de ndòose nit àyci ây dèy, koo ni àyci 'nang 'nang. Yuuni tindòom ây ɗa da nit ây dèy. Njanggi yèerra yèy da jungci tindòom ây, ngam aw cèngnuge. 35Ndamji birit Yeesu dàme, de taye a tîim nûri. Waarre Fay a farra. 36A nit tâanjum ta wàa ni Simon aw furre, aw kàmuwa. 37Ye kpàawan de gàawan: A nit ây aw kàmumde. 38Amma ey de goosi daw: Difan ot tay a riiy ây gi tâage gaarra, ha mi kàl daw Yèk Kâwrra a farra ɗa. Ngam tèem yey de dàama. 39Hû go de dige a àay gin kimjum ây a dees Galile pî. De sage yèk wàa, de yuuni tindòom ây da nit ây ɗa. 40Nit rak isi de dàara a gin Yeesu, gbâygirre a ɗàm kpees wàa. De waaw de gàa: Mu dii ni mbinum. Gum kpàa mu ndòosimi, to mu yiɗi go. 41Tinîir Yeesu àyuge ngam nit àyci gi. De parre kàn wàa, de banggurra de gàaw: Mi mgbaanjumge, sey mu ndòo a àyci wey! 42Rak isi woowe di nit maan yaale, ndòoye. 43Yeesu de gàaw: Koyi! De mgbènggu de gàaw: 44Raksi mbâra, ta mu sak koo jâ di nirri ba. Amma dik mu kàlni is wey di nit daprum, mu 'maa jàk hîiri kà yey gàa Fay a defterre Muusa, ngam kàlnum àyci wey ndòoye. 45Amma nit maan ye taye, de sage jàk yey kpètku gi koo di wuna, ha Yeesu ti kpàa lekta a riiy ba sey ni fûucu. De diifa a nûri. Koo hû go a nit ây aw dàararre a gin wàa koo u hâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\