Marku 14

1Ngase unji cuk ha daprum Paska ni riirra tiriici njàngna cen. A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây aw kàme orri ha aw mòow di Yeesu ni gâra, ngam aw hîi aw ɓàruwa. 2De yèenjin de gàan: Ta ot mbir jàk yey a mgbàr daprum ba, ngam ta mûsa nit ây aw an ni yèy ba. 3Yeesu dii a Betaniya a àay Simon nit rak isi. A ye tâa e rii tiriici, nikin de dàara ni kîrnga num mbâra, num mgbirgumya înuwan narrdi, sàar maan àye dèy. De gèlu di kîrnga, de tuusurra num maan a hay di Yeesu. 4A nit ây kana a tîim waw de ngòl daw, de yèenjin: Ngam jâ mboysifa num mgbirgumya gi ya? 5Num yey gesi ngin aw sàani kurra ra taan, aw hîi da nit èca ây. De kpânuwan di kin maan. 6Amma Yeesu de gàa daw: Woowan di kini gi e mbiri. Ngam jâ yèergu un ya? Jàk mbâri mbirimda. 7Ngam nit èca ây aw dii a tîim wun unji pî. Un yiɗi go, gun tèe daw mbâri koo mgbàr hâ. Amma miy gim tâanji ni un unji pî ba. 8Kin yey tèe jày mbine ey. Fingjimdage num mgbirgumya gi a is mum, ha e mbangsim a siptunum mum. 9Takundi mi gàanurre, koo u hâ gaw sak Yèk Kâwrra a deesi gi pî, kà gaw kàl ɗa jày mbire kin yey ngam aw ɓaysunuwa. 10Yuda Iskariyo, nirri kpolo a tîim lor ta Yeesu ra sàm cuk, de dige kàlla da nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, e hîi daw Yeesu a kàn waw. 11Ye ragin hûy, del dawge. De gàawan hîi gaw hîiw seede. Yuda kàme ot mbâra ha e hîi daw Yeesu a kàn waw. 12A ɗaarra daprum tàarri njàngna cen, unji gûurra hàm mgbâay ngam daprum Paska, a lor ta Yeesu de gunuwan: U hâ yiɗumu ot dik, ot mbangsi a gin gum rii tiriit Paska ya? 13Yeesu de tèe da lor ta wàa cuk, de gàa daw: Tayin a riiy ɓèl gi, a farra kpàa gun kpàanji ni nirri tokrarre jòong sòo. Furruwan di nit maan. 14A àay yey ge lek gi, gàawan di nit àay maan: Nitkàlnjum gunguma: U hâ tâa gin riirra tiriit Paska ni lor ta mum ya? 15Ey kà ge kàlnunu minjum àay woy 'mitiya u fay, mbangsumya ni gin tâam ây pî. A farra gun mbangsi dot gin riirra tiriit Paska. 16A lor ta wàa nà de tayin de legin a riiy ɓèl, de kpàan jày pî kà yey gàa daw Yeesu gi. De mbangsin tiriit Paska a farra. 17Ye cii mbona, Yeesu ni lor ta wàa ra sàm cuk de digin a àay maan. 18Ye tâan aw rii tiriici, Yeesu de gàa daw: Takundi mi gàanurre, nirri kpolo a tîim wun riinjina tiriici gi mòo ge mòom ni gâra. 19Tinîiri de ày daw da lor ta wàa, de gunuwan kpolo kpolo: Dim gàa muy yi? 20Yeesu de goosi de gàa daw: Nirri kpolo ɗi a tîim wun ra sàm cuk, bûuge tàarri e atni nàam a sek kpolo ni miy. 21Hàm nirri wu ge wut kà yey tâa yèk hak wàa kètiya a defterre Fay gi. Amma 'màari waawrre di nit yey ge mòow di Hàm nirri ni gâra gi. Hò ge hòmu ngin della di nit maan, to aw kpàaw go ngin ba. 22A ye riin gi, Yeesu de arre tàarri de gàa mbew di Fay, de cèenje de hîi da lor ta wàa, de gàa daw: Arrin! Yey tâage is mum gi. 23De arre ɗa kop ni jàk njoorray, de gàa mbew di Fay, de hîi daw. Aw pî aw njooye. 24De gàa daw: Yey tâage njîim mum, njîim raknjunum nit ây ni Fay, ge tuu ngam nit ây dèy. 25Takundi mi gàanurre, gim njoosirra sòo repta timgbokcum gi niyey ba, ha mgbàr yey gim njoo woy fûuya a wûun Fay. 26A dat maan de kâan ndûu 'misunum nîir Fay. De yuun de tayin a gopri korrom. 27Yeesu de gàa da lor ta wàa: Un pî mgbò gun mgbòl ngam mum un woomfa. Ngam dii kètiya a defterre Fay: Ɓà gim ɓàru di hàm faaci, a mgbâay ây ye gaw yeski a cewci pî. 28Amma a dat ye gim gûysi a wurra gi, ɗàa gim ɗàanu dikta a dees Galile. 29Piyèr de gàaw: Koo aw pî aw mgbòl go aw woomfa gi, miy gim mgbòl ba. 30Yeesu de goosu: Takundi mi gàamde, ni tuma yey ɗoko tigòmja e bim nak cuk, muy hà gum hàlim nak taan. 31Amma Piyèr yèesirra ɓàng de gàa: Koo kpèrrim go ot wutnji ni muy, gim hàlum ba sam. Hû go gàawan a lor ta wàa pî. 32Aw kpèrre a gin înin Gecemane. Yeesu de gàa da lor ta wàa: Tâan ay gi, mi dik mi waara Fay. 33De arre Piyèr, ni Yakuba, ni Yuhanna. De ɗaaw kpulla jungci isi di Yeesu, de taaw tinîiri. 34De gàa daw: Tinîiri àyimde, yiɗi e ɓàrimi. Tâan ay gi, waatin! 35De dige a ɗàm kpeesi càa, de ûu a deesi e waa Fay. De gàa, nge àyrra mgbàr yey e hòm e woomi, to ge tâa go. 36De gàa bak: Too mum, a gin wey jày pî mbi ge mbiri. Arrimfa kop 'màar yey. Amma mbir kày yiɗum muy, naa kày yiɗi miy 37Yeesu de ira a gin lor ta wàa taan nà. De kpàa daw aw kûurre. De gàaw di Piyèr: Simon, mu kûurre yi? Koo njamdi kpolo mu kpàaw waanjum ni miy ba yi? 38Mûyin, waan Fay, ngam ta un lek a jàk rûfta ba. Takundi, tinîir nirri yiɗi goosum, amma is wàa dàngge. 39Yeesu de tayse, de waa Fay kà yey waa mgban nà. 40De isa a gin lor ta wàa. De kpàa daw aw kûurre bak. Nistikûum bûri daw nisi dèy, aw cèngni jày gaw goosu ba. 41A ye isa nak taanti, de gàa daw: Ha yey un kûurre bak un wuysirre yi? Gerre kan! Saa'i kpèrre, e rri yey gaw hîiw di Hàm nirri a kàn nit makta ây. 42Anin ot tay! E rri yey nit mòorra mum ni gâra hèera gaarra. 43Yeesu a ye yèe bak, Yuda nirri kpolo a tîim lor ta wàa ra sàm cuk nà, de kpèrran ni nit ây dèy. Aw dii ni ɓet ɓèl, ni suu ây. Aw ana a gin nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit còycum ây, ni toonji ây. 44Yuda nit mòorra Yeesu ni gâra, raknjige ni nit ây e ii daw ticèngsunum, gàaye: Nit yey gim kabu gi ey ɗi. Mòowan, un 'maaw ni faacu. 45De hèewrra yaale di Yeesu, de gàaw: Soko, Nitkàlnjum! De kabuwa. 46A nit ây de yaawrran gbi di Yeesu, de mòowan. 47Nirri kpolo a tîim nit ây gòyge a farra, de nduu ɓet ɓèl, de njaa tuk nit tèem wàa di nit ɓèl daprum. 48Yeesu de gàa da nit ây mòogu gi: Kay, un dàara ni ɓet ɓèl ni suu ây, un mòom kà nit ngorgum jày! 49Unji pî mi tâarre nà a tîim wun, waam mi kàlnji nà a àay Fay, un mòom ba. Amma mbire kà yey ngam e gbèe jày gàa a defterre Fay. 50A lor ta wàa pî de woowfan, aw ɗul aw 'nòo. 51Lor kana furru di Yeesu, butɗe godo gbè a is wàa. De mòowan. 52De woowrra daw godo wàa, de 'nòo isi kpong. 53Aw 'maawe di Yeesu a àay nit ɓèl daprum. A nit còycum ây, ni toonji ây, ni nit ɓèl ta waw da nit daprum ây ɗa aw kimji a farra. 54Piyèr futfa dawrre kpâarriya, ha de lege a ɓeeri àay maan. De tâanji ni lor ây e aw ebi. 55A nit ɓèl ta waw da nit daprum ây, ni nit raknjum ây pî aw kàme yèk seedamku a hak Yeesu, ha aw yaanu a kiita wurra, amma aw kpàa kà yiɗin ba. 56A nit ây dèy aw 'maara yèk seedamku rèeng a hak Yeesu, amma yèk waw ti getnji ba. 57A nit ây kana de anin aw seedi yèk rèeng a hak wàa, de gàan: 58Ot rage ey gàaye: Aa gim aasifa àay Fay jâan nit ây ni kàn gi. Jâa gim jâasi woy kana unji taan, ge tâa jâarra ni kàn nirri ba. 59Koo a yèk yey ɗa seedamku waw ti raknji ba. 60Nit ɓèl daprum de ane kat, de gòye a tîim nit ây, de gàaw di Yeesu: Gum ɓoo mu goosi koo jâ a yèk ây 'maaran a hak wey ba yi? 61Amma Yeesu de tâa baak baak, ti ɓoo koo jâ ba. Nit ɓèl daprum de gunu bak: Muy tâage Kristu Hàm Fay yi? 62Yeesu de goose: Miy ɗi. Un ra gun rap Hàm nirri tâarre a riina Fak mbinum. Ra gun rabu ɗa dàararre ni titurum. 63De ngòlu di nit ɓèl daprum, de ngase lurra wàa de gàa: Ji got kàm nit seedum ây bak ya? 64Un rage kày maase nîir Fay. Ji dànnu ya? Aw pî aw taanuge a kiita wurra, de gàan: Gerre ɓàta! 65A nit ây kana de yîmurran ticèkti di Yeesu, de burruwan nisi, de cubuwan de gàawan: Lòni nit yey mbirgum gi! A lor ây a àay kiita de mòowan, de lòsuwan. 66Piyèr dii a ɓeeri. Sapri tèerra tèem di nit ɓèl daprum de dàara. 67A ye rabu di Piyèr awrre ebi, de gobu teng teng de gàaw: Muy ɗa mu tâanjirre nà ni Yeesu ni-Nasaret! 68Amma Piyèr de hàle de gàa: Mi cèngni ba, mi rak jày gàam gi ba. De yuu a gbaa. 69Amma sapri tèerra tèem nà de gopsu bak, de gàa da nit ây gòyge a farra: Ey nirri kpolo ɗi a tîim nit ta Yeesu! 70Piyèr de hàlsirra bak. A dat maan càa, a nit ây gòyge a farra de gàawan: Takundi, muy mu nirri kpolo ɗi a tîim waw, ngam muy mu ana a Galile. 71Amma Piyèr de gàa: Mi hàa ni hàacu, jày e ɓàrimi, mi cèngnu di nit yey gàanu gi ba! 72A ye gbèese yèerra, tigòmja de bime nak cukti. Piyèr de ɓayse kày gàaw nà Yeesu gi: Ɗoko tigòmja e bim nak cuk, muy hà gum hàlim nak taan. De ume ti umni àyrriya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\